Rapportering og revision

Vi offentliggør vores årsrapport og tre kvartalsrapporter på engelsk og et uddrag af disse rapporter på dansk.

Få mere information herunder om det lovmæssige grundlag for vores rapporter samt ansvarsfordelingen mellem intern og ekstern revision i Danske Bank.

Det lovmæssige grundlag for vores finansielle rapporter

 • Årsrapporten
  • De internationale regnskabsstandarder (IFRS)
  • Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse (moderselskab)
  • Bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed  
  • Københavns Fondsbørs' regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer, herunder danske regnskabsvejledninger, hvis lovgivningen ikke fastlægger en anden praksis.
 • Halvårsrapporten
  • De internationale regnskabsstandarder (IFRS)
  • Finanstilsynets bekendtgørelse (moderselskab)
  • Københavns Fondsbørs' regler.
 • Rapporterne for 1. og 3. kvartal

  Kvartalsrapporterne for 1. kvartal og 3. kvartal reguleres kun af IFRS og Københavns Fondsbørs' regler. 

  Vores danske datterselskaber, som ikke er omfattet af Lov om finansiel virksomhed, aflægger regnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

 • Regnskab for forretningsområderne

  Vi udarbejder regnskaber for de enkelte forretningsområder for at synliggøre indtjeningen for hvert område. Regnskaberne bygger på de kriterier for indtægter og principper for værdiansættelse, der gælder for det eksterne regnskab.

Intern Revision

 • Intern Revisions primære opgave er at hjælpe bestyrelsen og direktionen med at beskytte Danske Banks aktiver, omdømme og bæredygtighed.
 • Intern Revision bidrager til opfyldelsen af Danske Banks målsætninger ved at evaluere og forbedre effektiviteten i koncernens risikostyring og kontrol- og governanceprocesser.
 • Intern revision er en uafhængig og objektiv revisionsaktivitet, der benytter en systematisk tilgang som grundlag for arbejdet samtidig med, at Intern Revision følger princippet om, at revisionen skal tilføre Danske Bank værdi.

Kommissorium og revisionsaftale

 • Kommissorium

  Kommissoriet for Intern Revision definerer

  • omfanget af det arbejde, der udføres af Intern Revision
  • Intern Revisions og revisionschefens rettigheder og forpligtelser
  • særlige revisions- og rapporteringskrav

  Kommissoriet reflekterer kravene i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og er aftalt mellem Danske Bank’s bestyrelse og revisionschefen.

  Se Audit Charter

 • Revisionsaftale

  Revisionsaftalen fastlægger ansvarsfordelingen mellem Intern Revision og Danske Banks eksterne revision samt vilkårene for deres samarbejde.

Ekstern revision

Vores eksterne revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, er ansvarlig for den lovpligtige finansielle revision af Danske Bank-koncernen. Revisionen udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Ansvarsområdet for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab består af

 • revision af koncernregnskabet og årsregnskabet
 • revision af datterselskabsregnskaber og filialregnskaber
 • rådgivning og andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere

Regnskaber

Se vores seneste regnskab, fact book og andre relevante dokumenter.
Find regnskaber