Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Konklusioner fra undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial, som vi igangsatte i efteråret 2017, blev præsenteret den 19. september 2018. Det står klart, at problemerne relateret til filialen i Estland var betydeligt større, end vi oprindeligt forventede, da undersøgelserne blev igangsat. Undersøgelserne viser, at en række kritisable forhold i vores estiske filial og på koncernniveau i perioden 2007-2015 gjorde det muligt at misbruge vores estiske filial til at gennemføre mistænkelige transaktioner, og at vi først for sent og for langsomt gjorde noget ved det.

Du kan læse mere om sagen i rapporten fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, i pressemeddelelsen fra den 19. september 2018 og her på sitet, hvor du også kan læse om, hvad vi gør for at undgå, at noget lignende kan ske igen.

Læs rapporten

Danske Banks indsats for at bekæmpe hvidvask

Over de seneste år har Danske Bank foretaget store investeringer og iværksat omfattende initiativer med henblik på at styrke vores systemer og beredskab, når det gælder bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Bestræbelserne vil fortsat stå øverst på dagsordenen i de kommende år, da dem, der forsøger at misbruge det finansielle system, konstant udvikler og anvender mere og mere avancerede metoder. 

Vi kan desværre ikke garantere, at mistænkelige transaktioner ikke kan finde sted. Vi gør hver dag, hvad vi kan, for at gøre det så svært som muligt at misbruge Danske Bank til finansiel kriminalitet, herunder hvidvask, og det har aldrig været sværere. 

Det er en hovedprioritet for os løbende at styrke og forbedre vores indsats – og i øvrigt indgå i tæt samarbejde med myndigheder og andre, så vi får så stærkt et værn mod de kriminelle netværk som muligt.

 

 • Per første oktober 2019 lukkede Danske Bank sine bankaktiviteter i Estland som følge af, at det estiske finanstilsyn i februar 2019 påbød Danske Bank at lukke sine bankaktiviteter på baggrund af sagen om mistænkelige transaktioner i den tidligere non-resident portefølje i Estland. De sidste tekniske udeståender i nedlukningen blev afsluttet i første halvår af 2020, og Danske Bank blev i juni 2020 afregistreret i det estiske erhvervsregister. 

  • Oprettelsen af et center for anti-hvidvask betyder mere effektive arbejdsgange og større mulighed for at udvikle specialistkompetencer.
  • Forbedret intern undervisning i bekæmpelse af hvidvask. I løbet af det seneste år alene har ca. 20.000 medarbejdere gennemført e-undervisning på hvidvaskområdet.
  • Frembringelse af en stærk compliance-kultur, hvor compliance ikke blot er et spørgsmål om regler og politikker, men også om at drive forretning med høje etiske standarder og om at anerkende konsekvenserne for og ansvaret over for samfundet.
  • Løbende information til alle medarbejdere om vores whistleblower-system og obligatorisk undervisning hvert år, der forklarer systemet og beskriver, hvordan banken beskytter medarbejdere, der benytter det.
  • Indførelse af mål for risikostyring og compliance i performance-aftaler for alle direktionsmedlemmer og relevante ledende medarbejdere.
  • Som offentliggjort i forbindelse med vores årsregnskab for 2018, vil i perioden 2019-2021 investere op til 2 mia. kr. for at forbedre både kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller samt integrere processer til bekæmpelse af hvidvask i kunderejsen.
  • Langt flere medarbejdere, der arbejder med compliance og bekæmpelse af finansiel kriminalitet på tværs af banken end tidligere, så vi i dag har omkring 3.000 medarbejdere på området. Det svarer til mere end hver 10. medarbejder i Danske Bank.
  • Investeringer i it-systemer til automatisk overvågning af bankoverførsler med henblik på at øge mulighederne for at opfange mistænkelige transaktioner.
  • I 2019 registrerede vi på tværs af koncernen 286.000 alarmer vedrørende usædvanlig kundeadfærd, og vi sendte 16.489 rapporter til myndighederne om mistænkelige forhold.
  • Vores Chief Compliance Officer er medlem af direktionen og refererer direkte til vores CEO.
  • Med henblik på at styrke håndteringen af indberetninger er ansvaret for at undersøge alle whistleblower-indberetninger overdraget til koncernens compliance-enhed. 
  • Vi har indført forbedrede og uafhængige procedurer for kvalitetskontrollen, når der indsamles oplysninger fra nye kunder, og væsentligt forbedrede processer for gennemgang af de hvidvaskrisici, der forbindes med den enkelte kunde.
  • Vi har taget nye initiativer og indført nye procedurer for at sikre, at indikationer på potentielt problematiske forhold undersøges i tilstrækkeligt omfang, eskaleres rettidigt og håndteres på en effektiv måde.
  • Vi har etableret en Regulatory Supervisory Management enhed på koncernniveau for at sikre gennemsigtighed og fuldstændighed i forhold til bankens dialog med tilsynsmyndighederne samt sikre behørig, rettidig og kvalificeret rapportering.

Oftest stillede spørgsmål

 • Sagen handler om, at vi i Estland havde en portefølje af udenlandske kunder, såkaldte Non-Residents - det vil sige kunder, der ikke boede i eller drev forretning fra Estland. Denne non-resident porteføje er lukket ned. For en stor del af disse kunder har det været muligt at bruge Danske Banks filial i Estland til mistænkelige betalinger, og ifølge undersøgelsen ledet af Bruun & Hjejle ser en stor del af kunderne ud til at have været mistænkelige. Med andre ord var der i de år en stor gruppe kunder, der aldrig skulle have været kunder, og som foretog betalinger, der aldrig skulle være foretaget.

  Det skete, fordi der i den estiske filial ikke var fokus nok på at overholde anti-hvidvask-reglerne (compliance), at filialen opererede alt for uafhængigt af resten af banken, bl.a. med egen it-platform, og at der var store mangler i filialens kontrolsystemer og overvågning. Samtidig har vi desværre mistanke om, at der har været medarbejdere i Estland, som aktivt har medvirket til mistænkelige aktiviteter eller har stået i ledtog med kunder.

  Derudover har undersøgelserne vist, at en række kontroller i koncernen ikke fungerede godt nok i forhold til Estland. Banken reagerede først på koncernniveau, da der i 2014 blev konstateret problemer i Estland. Det skete blandt andet på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower og efter nye undersøgelser fra Intern Revision.

  Det står dog i dag klart, at reaktionerne var utilstrækkelige og for langsomme. Der var en manglende forståelse for omfanget af den risiko, der var forbundet med at drive den forretning, vi drev i Estland, og der var på koncernniveau generelt ikke nok fokus på, hvad der foregik i den estiske filial.

  Banken har åbenlyst ikke levet op til sine forpligtelser i denne sag. Det er skuffende og uacceptabelt. Vi beklager over for alle vores interessenter – ikke mindst vores kunder og investorer, medarbejdere og samfundet som helhed.

 • Det, vi kan gøre, er at identificere mistænkelige kunder og indberette deres betalinger til myndighederne. Det er vanskeligt for os at afgøre, om pengene er anskaffet på ulovlig vis. Myndighederne kan indsamle flere oplysninger, og det er myndighederne, der kan vurdere, hvor meget hvidvask, der er foregået.

 • Undersøgelsen dækker 15.000 kunder, der til sammen har foretaget omkring 9,5 millioner transaktioner. 

  Da vi fremlagde undersøgelserne i september 2018 havde vi som led i porteføljeundersøgelsen undersøgt de 6.200 kunder med den højeste risikoprofil. Næsten alle disse kunder er blevet indberettet til myndighederne. 

  Undersøgelsen kortlægger, hvor stor andel af kunderne i non-resident-porteføljen, der har været mistænkelige. Om alle eller kun nogle af kundens transaktioner har været mistænkelige ville være en undersøgelse, som ikke kunne afsluttes inden for et realistisk tidsrum. 

  Som i lignende undersøgelser i andre banker er det derfor svært at give et retvisende estimat for omfanget af mistænkelige transaktioner.

  Vi fortsætter med at undersøge den resterende del af porteføljen og rapporterer løbende til de relevante myndigheder.

 • Der er ingen tvivl om, at vi skulle have opdaget problemerne langt tidligere. Ifølge undersøgelserne har der ikke har været god nok indsigt i, hvad der foregik i den estiske filial. Vi overså de mistænkelige forhold, fordi vi havde for lidt fokus på og viden om den del af forretningen, og den risiko, der fulgte med.

  Store transaktionsvolumener er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, hvis man blot har styr på sine anti-hvidvask-procedurer. Og der havde Danske Banks ledelse i København den fejlopfattelse, at der var taget højde for den store risiko, der var forbundet med porteføljen. Samtidig har den estiske filial kørt på egne it-systemer, hvilket vanskeliggjorde koncernens indsigt i og kontrol med transaktionerne. Den samlede størrelse af transaktionerne har overrasket.

  Der er også ting, der tyder på, at der måske har været en eller flere medarbejdere i den estiske filial, der har forsøgt at holde det, der foregik, skjult eller på anden måde medvirket til mistænkelig aktivitet. Vi har på baggrund af undersøgelsen haft grund til at melde 42 medarbejdere til de estiske myndigheder, herunder otte tidligere medarbejdere direkte til politiet. Et antal medarbejdere er efterfølgende blevet sigtet af estisk politi. 

 • Vi er i dialog med myndigheder i USA, Danmark, Estland og Frankrig om sagen eller dele af den. 

  Det er i Danske Banks egen interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os – og den viden, vi har – til rådighed for den videre efterforskning. Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted. Det er et arbejde, der fortsætter og som har høj prioritet. 

   

 • Det er for tidligt at sige noget om eventuelle bøder på nuværende tidspunkt. Spørgsmålet om eventuelle bøder er noget, myndighederne afgør. Vi er naturligvis i dialog med de relevante myndigheder og stiller den viden til rådighed vi kan.

  Danske Bank er en meget velkapitaliseret bank, og vi har dermed en meget solid kapitalposition til at imødegå eventuelle bøder som følge af sagen.

 •  Da banken ikke kan fastsætte det præcise omfang af mistænkelige transaktioner, har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr.  

  I det omfang der ikke sker konfiskation fra myndighedernes side, vil bruttoindtægterne blive overført til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland. Fonden vil blive etableret uafhængig af Danske Bank og have en uafhængig bestyrelse. 

  Eventuelle bøder vil modsat konfiskation ikke påvirke donationens størrelse. 

 • Danske Banks bestyrelse har været meget tydelige omkring at ville drage de nødvendige konsekvenser af sagen og iværksætte tiltag, i det omfang det ikke allerede er gjort. På baggrund af undersøgelserne har vi taget en række konsekvenser. Det gælder først og fremmest i forhold til de medarbejdere, der ikke har levet op til deres ansvar eller groft har misligholdt deres forpligtelser. Langt de fleste af de medarbejdere er ikke længere ansat, og for et antal medarbejdere i Estland har vi også fundet anledning til at rapportere mistænkelig adfærd til myndighederne, ligesom otte af disse medarbejdere er blevet politianmeldt. For et antal ledende medarbejdere og direktionsmedlemmer, som er genstand for kritik og har deltaget i en bonusordning, vil det desuden kunne få konsekvenser for deres variable aflønning – også med tilbagevirkende kraft.

  Flere personer i ledelsen og på medarbejderniveau har forladt banken på grund af deres involvering i sagen, heriblandt tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen. I bestyrelsen blev formanden samt formanden for bestyrelsens Revisionsudvalg udskiftet i december 2018. 

 • Vi må ikke lægge oplysninger frem, der kan identificere specifikke kunder eller medarbejdere, men undersøgelsen konkluderer, at en stor del af kundeforholdene i non-resident-porteføljen har været mistænkelige.

  Disse kunder har vi identificeret og indberettet til myndighederne. Men om der har været tale om hvidvask eller anden form for kriminalitet, og hvem bagmændene i givet fald er, er op til myndighederne at vurdere.

 •  Vi vil aldrig kunne garantere, at mistænkelige transaktioner ikke kan finde sted. Finansiel kriminalitet, herunder hvidvask, er en stor global udfordring, hvor der hver dag er kriminelle, der forsøger at udnytte svagheder i det finansielle system. Vi gør rigtig meget fra bankernes side, men de kriminelle og de netværk, de er en del af, bliver mere og mere sofistikerede og prøver hele tiden at omgå vores systemer og kontroller. 

  Vi er i dag et andet sted, når det gælder bekæmpelsen af hvidvask, end vi var, da forholdene i Estland udviklede sig. Vi har rettet op på forholdene i Estland og har blandt andet sikret, at den pågældende portefølje er lukket ned. I de senere år har vi neddroslet vores aktiviteter i Estland og de øvrige baltiske lande som led i vores strategi om at fokusere på vores nordiske kernemarkeder. 

  Den 19. februar påbød det estiske finanstilsyn os at indstille bankaktiviteterne i Estland. Det har vi naturligvis accepteret, og vi begynder afviklingen af vores bankforretninger hurtigst muligt. Desuden har vi besluttet helt at afvikle vores bankaktiviteter i Letland, Litauen og Rusland.  

  På tværs af hele koncernen har vi væsentligt styrket vores arbejde med at bekæmpe finansiel kriminalitet, herunder hvidvask, og vi har investeret i et betydeligt løft af alle tre forsvarslinjer (forretning, compliance og revision), så der i dag er over 1.200 medarbejdere beskæftiget med området. 

  Vi har igangsat et omfattende anti-hvidvask-program, som har ført til en ny organisationsstruktur, nye arbejdsgange og procedurer, og alle vores ansatte gennemgår årligt obligatorisk træning i anti-hvidvask og compliance. 

  Vi investerer derudover i automatisering af forretningsgange og understøttende, forbedrede it-systemer, der forbedrer vores hvidvaskkontrol – blandt andet gennem bedre overvågning af pengeoverførsler og mistænkelige kundeforhold. Og vi forbedrer” kend-din-kunde” procedurerne, når vi skal modtage nye kunder i banken. Det giver et langt bedre løbende overblik og monitorering af vores kunders aktiviteter. 

  Senest har vi i forbindelse med årsregnskabet i februar annonceret, at vi har øremærket op til 2 milliarder kroner over de kommende år til yderligere investeringer i at forbedre både kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller på området, herunder at integrere kontrolrutiner som en del af den måde, vi servicerer kunderne på og skaber gode kundeoplevelser.

  Det er en hovedprioritet for os løbende at styrke og forbedre vores indsats – og i øvrigt indgå i tæt samarbejde med myndigheder og andre, så vi får så stærkt et værn mod de kriminelle netværk som muligt.

 • Som en naturlig konsekvens af sagen kigger vi også på andre dele af vores forretning, herunder Letland og Litauen. Vi har ikke haft den samme forretningsmodel for udenlandske kunder i de to andre baltiske lande, men vi ser selvfølgelig på, om der historisk set har været lignende problemer i de andre baltiske filialer, som dem der var til stede omkring porteføljen af udenlandske kunder i den estiske filial.

 • Sagen i Estland påvirker ikke dig som kunde eller de forretninger, du har med os. En bøde vil alene påvirke bankens indtjening på den korte bane, mens sagen ikke ventes at have nogen langsigtet indvirkning på vores evne til at forblive konkurrencedygtige for vores kunder.

  Har du spørgsmål til sagen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din bankrådgiver eller lokale filial. 

 • Der er ingen medarbejdere i Danske Bank, der i deres kontrakter bliver forhindret i at gå til politiet eller andre relevante myndigheder, hvis de har viden om ulovlige forhold. I den konkrete sag har vi netop sagt, at vi opfordrer alle, der kan bidrage, til at gå til myndighederne med deres viden.

  Som vi tidligere har sagt, vil vi ikke stille os i vejen for, at en whistleblower deltager i den offentlige debat, herunder eksempelvis høringer, i det omfang lovgivningen åbner mulighed for det. I forhold til whistlebloweren i Estland-sagen, har vi tidligere over for denne erklæret juridisk, at vedkommende kan tale med relevante tilsynsmyndigheder i bl.a. Danmark og Estland og har i den forbindelse opfordret vedkommende til dette. Vi har frigjort vedkommende for de kontraktmæssige bestemmelser om tavshedspligt.

  Vi har ikke mulighed for at gøre mere end det. Vi kan ikke ophæve de lovgivningsmæssige begrænsninger, som en whistleblower – ligesom alle andre – er underlagt, f.eks. tavshedspligt om kundeforhold.

 • Det er kun i Danske Banks interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning. Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted, og det er et arbejde, der er højt prioriteret også fremadrettet. På den korte bane får sigtelsen ikke den store betydning. Der er tale om et naturligt næste skridt i politiets efterforskning, og vi har aldrig forestillet os, at vores egen undersøgelse fra september skulle stå alene. 

  Den 21. oktober 2020 er sigtelsen blevet udvidet/opdateret vedrørende kontrol-og ledelses svigt/fejl relateret til den estiske filial. Vi tager den opdaterede sigtelse til efterretning og fortsætter vores samarbejde med myndighederne. 

  Om sigtelsen munder ud i en tiltale og en mulig straf for banken er det fortsat for tidligt at sige noget om.

 • Estisk politi har offentliggjort, at de den 18. og 19. december 2018 har tilbageholdt i alt 10 forhenværende medarbejdere i Danske Banks filial i Estland. Som vi tidligere har sagt, har vi politianmeldt 8 tidligere medarbejdere i Estland i forbindelse med vores undersøgelser af sagen. Vi kan ikke kommentere på enkeltpersoner og kan ikke bekræfte, om der er tale om disse 8 personer. Det er op til politiet at efterforske sagen.

  Vi har kun en interesse, og det er at komme til bunds i sagen, og vi samarbejder derfor fortsat med alle relevante myndigheder og står selvfølgelig til rådighed for efterforskningen.

 • Vi er bekendt med, at der er et søgsmål mod Danske Bank fra en amerikansk pensionskasse. Det er offentligt kendt, at der er flere amerikanske advokatfirmaer, der har varslet lignende søgsmål, så set i det lys, kommer dette ikke bag på os. Vi forholder os til søgsmålet og den videre proces sammen med vores advokater. Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer. Vi er også bekendt med et søgsmål fra Foreningen af Aktionærer i Danske Bank.

 • Ifølge flere medier er et antal forhenværende ledende medarbejdere i Danske Bank blevet sigtet af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som bagmandspolitiet, i forbindelse med mulige overtrædelse af hvidvasklovgivning relateret til den nu nedlukkede afdeling for udenlandske kunder i Danske Banks estiske filial.

  Eventuelle sigtelser er en sag mellem myndighederne og de individuelle tidligere medarbejdere i Danske Bank. 

  Danske Bank samarbejder med SØIK og alle andre myndigheder, der efterforsker sagen. Det gælder både i forbindelse med eventuelle afhøringer og udlevering af materiale. Vi deler myndighedernes ønske om at komme til bunds i sagen.  

Videooptagelse fra pressemødet om konklusioner på undersøgelserne

8b5fe732-00090258-2a1a538e

Metoden bag undersøgelserne

Undersøgelserne har været meget grundige og omfattende. De omfatter omkring 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger i perioden 2007-2015. Ca. 12.000 dokumenter og mere end 8 millioner e-mails er blevet undersøgt, og der er gennemført mere end 70 interviews med nuværende og tidligere medarbejdere og ledere, herunder direktionsmedlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Samlet set har ca. 70 personer arbejdet fuld tid med undersøgelserne.
 • Undersøgelserne har været forankret i bestyrelsen og er blevet ledet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle med henblik på at sikre, at de oplysninger, de har indsamlet, gennemset og vurderet som led i undersøgelserne, giver et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at undersøgelserne har været objektive og grundige. Undersøgelserne har haft fuldt mandat til at undersøge alt og alle, som måtte være relevant(e).

  Der har overordnet været to spor i undersøgelserne:

  • En grundig gennemgang af kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015
  • En undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau, og om medarbejdere eller ledere i tilstrækkelig grad har levet op til deres forpligtelser
 • Gennemgangen af kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015 blev udført af Danske Banks Compliance Incident Management Team, anført af den tidligere chef for PET og SØIK, Jens Madsen. Resultaterne af gennemgangen er løbende blev videregivet direkte til Bruun & Hjejle, som har ledet teamet og udvidet undersøgelsen, når de fandt det relevant.

  Gennemgangen har omfattet i alt 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger over den 9-årige periode.

  Undersøgelsen er blevet udført med assistance fra danske og internationale eksperter fra konsulentfirmaerne EY og PwC, dataanalysevirksomheden Palantir Technologies og virksomheden CERTA Intelligence & Security.

 • Bruun & Hjejle har gennemgået ca. 12.000 dokumenter og mere end 8 millioner e-mails for at skabe så detaljeret en tidslinje som muligt over, hvilke medarbejdere og ledere som har haft hvilken information hvornår.

  Desuden er der gennemført mere end 70 interviews med nuværende og tidligere medarbejdere og ledere, herunder direktionsmedlemmer og medlemmer af bestyrelsen.

  Undersøgelsen er blevet udført med assistance fra konsulentfirmaet Promontory.

Fakta: Hvad er hvidvask?

Hvidvask er et begreb, der dækker over forsøget på at få penge, der er skaffet på ulovlig vis, til at se ud, som om de er tjent på en lovlig måde.

Kriminalitet som f.eks. handel med narkotika, bedrageri eller skatteunddragelse kan indbringe store summer. De kriminelle vasker pengene hvide for at kunne bruge dem uden at afsløre de bagvedliggende, kriminelle aktiviteter eller de involverede personer.

Det vurderes, at der hvert år hvidvaskes op imod 2.000 mia. amerikanske dollars på verdensplan (jf. UN Office on Drug and Crime).

Flere forskellige metoder, som ofte omfatter selskaber, stråmænd eller komplekse transaktioner gennem det finansielle system, kan anvendes til at skjule, hvor pengene kommer fra.

Hvad gør banker for at forhindre hvidvask?
Banker spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af hvidvask. For at leve op til dette ansvar skal banker og andre finansielle institutioner have et system og beredskab til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, der gør dem i stand til at opdage og indberette mistænkelig adfærd. 

Det er så op til myndighederne at afgøre, om der er tale om hvidvask, og hvilke tiltag der skal iværksættes på den baggrund. 

Myndighederne modtager hvert år tusindvis af rapporter om mistænkelige aktiviteter fra bankerne. I 2018 alene sendte Danske Bank eksempelvis 10.380 rapporter til myndighederne i forskellige lande.

Tidslinje i sagen

 

2007-12

I februar 2007 overtager Danske Bank finske Sampo Bank, herunder det estiske datterselskab, Sampo Pank.

I det, der senere bliver Danske Banks filial i Estland, fandtes en portefølje af udenlandske kunder, såkaldte non-residents. Det vil sige kunder, der ikke bor eller driver forretning i Estland. 

 

2013

I april-maj giver Danske Bank forkerte oplysninger til Finanstilsynet om kontrolfunktioner og procedurer til forebyggelse af hvidvask.

Hen over sommeren udtrykker internationale bankforbindelser bekymring ift. porteføljen på grund af betænkeligheder relateret til hvidvask.

Det fører til en gennemgang af non-resident-forretningen, og visse kunder bliver opsagt.

I december 2013 henvender en whistleblower sig første gang om problematiske forhold i den estiske filial og porteføljen af non-residents. Senere bliver flere andre forhold påpeget af whistlebloweren.


 

2014

I begyndelsen af 2014 gennemfører Danske Bank en intern undersøgelse af forholdene i den estiske filial. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, og den interne revision afgiver flere rapporter. 

Samtidig gennemgår et konsulentfirma den estiske filials procedurer til forebyggelse af hvidvask. Deres rapport viser en række væsentlige og kritiske mangler ved procedurerne. 

Det er i dette forløb, at man på koncernniveau i Danske Bank bliver klar over, at hvidvaskforebyggelsen i relation til non-resident-porteføljen i den estiske filial er åbenlyst mangelfuld og utilstrækkelig.

I september 2014 sender det estiske finanstilsyn et udkast til en meget kritisk inspektionsrapport til Danske Bank. Den endelige – og stadig meget kritiske – rapport bliver færdig i december 2014.

 

2015-16

I januar 2015 beslutter bestyrelsen endeligt at lukke helt ned for non-resident-porteføljen og ændre strategien for den estiske filial. Det sker på baggrund af en anbefaling fra direktionen, der kommer i oktober 2014. 

Det danske finanstilsyn gennemfører inspektionsbesøg i februar 2015. I marts 2016 modtager Danske Bank blandt andet en påtale for ikke at have identificeret væsentlige hvidvaskrisici eller iværksat risikobegrænsende foranstaltninger i bankens filial i Estland.

I juli udsteder det estiske finanstilsyn påbud til den estiske filial baseret på rapporten fra december 2014.  

Hen over sommeren stopper samarbejdet med internationale bankforbindelser i Estland.

Afviklingen af kunder i non-resident-porteføljen tager fart i andet halvår af 2015 og bliver afsluttet i 2016.
 

Marts 2017

Flere medier bringer artikler om russisk hvidvask, og Danske Bank beslutter at lave en undersøgelse af årsagerne (root cause analysis) til de mistænkelige transaktioner i den nu nedlukkede non-resident-portefølje.

Analysen konkluderer, at den mangelfulde kontrol skyldes utilstrækkeligt fokus på bekæmpelse af hvidvask i Estland; mangelfuld fokus på governance i relation til compliance og risiko; og at den ledelsesmæssige opfølgning og kontrol var meget afhængig af lokal lande-ledelse. Analysen udføres af konsulentvirksomheden Promontory Financial Group.
 

Sept-nov 2017

Undersøgelserne udvides til at omfatte to spor: Dels en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015, herunder om medarbejdere aktivt eller på anden måde har medvirket til mistænkelige transaktioner. Og dels en undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau. Begge undersøgelser er forankret i bestyrelsen og ledes af eksterne advokater i samarbejde med førende eksterne eksperter.

 

April-maj 2018

Bankdirektør Lars Mørch fratræder sin stilling.

Undersøgelserne af forholdene omkring den estiske non-resident portefølje er ikke afsluttede, men det står klart, at banken burde have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, end det var tilfældet, da det ville have givet forståelse for problemernes omfang og medført hurtigere handling.

Finanstilsynet offentliggør sin afgørelse i sagen.
 

Juli 2018

Danske Bank offentliggør, at banken ikke vil drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner i Estland, og at det er hensigten at stille indtjening fra sådanne transaktioner til rådighed for samfundsgavnlig tiltag, fx bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
 

Juli-aug 2018

Estlands statsanklager indleder en officiel efterforskning af mulige lovbrud i Danske Banks estiske filial.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) oplyser, at der er indledt efterforskning mod Danske Bank for mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask.
 

September 2018

Konklusioner fra Danske Banks egne, eksternt ledede undersøgelser, fremlægges den 19. september 2018.

Thomas F. Borgen fratræder sin stilling som administrerende direktør i Danske Bank.

Amerikanske myndigheder kontakter Danske Bank for at få oplysninger til deres efterforskning af sagen.
 

Oktober 2018

Jesper Nielsen, chef for Banking Denmark, tiltræder som midlertidig administrerende direktør for Danske Bank.
 

November 2018

Jesper Nielsen, midlertidig adm. direktør i Danske Bank, repræsenterer Danske Bank ved to offentlige høringer om hvidvask og økonomisk kriminalitet i Folketinget den 19. november og i Europa-Parlamentet den 21. november.

Den 28. november: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rejser sigtelse mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial.

 

December 2018

Bestyrelsesformand Ole Andersen udtræder af bestyrelsen ved en ekstraordinær generalforsamling. Karsten Dybvad vælges til bestyrelsen og indtræder som ny bestyrelsesformand.
 

Februar 2019

Danske Bank melder ud, at bankaktiviteterne i Estland indstilles inden for otte måneder som følge af påbud fra det estiske finanstilsyn om at forlade landet.

Danske Bank annoncerer i samme omgang, at bankforretningen i Letland, Litauen og Rusland også vil blive afviklet.

 

Maj-juni 2019

Danske Bank udnævner Chris Vogelzang som ny administrerende direktør med virkning fra 1. juni.
 

Oktober 2019

Danske Bank indstiller bankaktiviteterne i Estland.
 

Oktober 2020

Sigtelsen den 28. november 2018 fra Stasadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) udvides den 21. oktober 2020 til også at dække  kontrol og ledelsesfejl relateret til den estiske filial.  

Meddelelser vi har sendt ud om sagen

27. oktober 2022: Danske Bank foretager en yderligere hensættelse på 14 mia. kr. vedrørende Estlandsagen, hvilket påvirker resultatet for 1.-3. kvartal 2022 væsentligt. Fortsat solid kerneforretning under udfordrende markedsvilkår. Resultat efter skat på -9,2 mia. kr. og egenkapitalforrentning på -7,4 pct.

28. april 2022: Danske Bank udbetaler ikke udbytte i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2022

10. maj 2021: Kommentar til mediedækning af Estlandsagen 

20. april 2021: Kommentar til mediedækning af civile søgsmål

19. december 2020: Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver meddeler Danske Bank A/S, at man ikke tager yderligere skridt imod banken i relation til Estlandsagen

21. februar 2019: Danske Bank i dialog med amerikansk børsmyndighed

19. februar 2019: Danske Bank lukker bankaktiviteter i Baltikum og Rusland

7. februar 2019: Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

11. januar 2019: Opdatering vedrørende efterforskning af mulig overtrædelse af franske hvidvaskregler

7. december 2018: Danske Banks ekstraordinære generalforsamling

28. november 2018: Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial

19. november 2018: Jesper Nielsen deltager i høringer om hvidvask 

14. november: Ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank A/S   

6. november: Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende ændring af bestyrelsen 

1. november: Fortsat udlånsvækst, lavere handelsindtægter og donation vedrørende Estland   

17. oktober: Opdatering vedrørende udnævnelse af ny administrerende direktør     

4. oktober: Danske Bank er i dialog med amerikanske myndigheder om Estland-sag     

4. oktober: Danske Bank påbudt at revurdere sit solvensbehov. Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 bringes til ophør 

1. oktober 2018: Danske Bank udnævner midlertidig administrerende direktør  

19. september 2018: Konklusioner på undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial

19. september 2018: Danske Banks administrerende direktør fratræder sin stilling

19. september 2018: Danske Bank A/S donerer 1,5 mia. kr. og nedjusterer forventningerne

3. maj 2018: Afgørelse fra Finanstilsynet om Danske Banks ledelse og styring i sagen vedrørende Danske Banks estiske filial

5. april 2018: Lars Mørch fratræder

13. marts 2018: Kommentar til hvidvasksag fra bestyrelsesformand Ole Andersen

25. januar 2018: Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser

11. oktober 2017: Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser

21. september 2017: Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial

5. september 2017: Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i Estland

20. marts 2017: Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag