Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udvalgsmøder 2022

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Nedenfor fremgår mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.

Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022

Aflønningsudvalget afholdt 5 møder i 2022.

Aflønningsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med aflønningsmæssige forhold med særligt fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- og interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer. Udvalget gennemgår lønpolitik og -praksis samt lønudviklingen herunder variabel aflønning og afgiver anbefalinger herom til bestyrelsen. Derudover følger udvalget incitamentsprogrammerne for at sikre, at de fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og er i overensstemmelse med Aflønningspolitikken.

Aflønningsudvalget afholdt 5 møder i 2022
MedlemmerMødedeltagelse 2022
Martin Blessing3/3**
Karsten Dybvad (formand)
2/2*
Lars-Erik Brenøe
5/5
Allan Polack3/3**
Bente Bank3/3**
Raija-Leena Hankonen-Nybom
2/2*
Charlotte Hoffmann
2/2*

* Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022

Conduct & Complianceudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2022.

Conduct & Compliance-udvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med adfærd og omdømmerisiko, compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, whistleblowing-sager samt andre relaterede områder. Endvidere fører udvalget tilsyn med undersøgelser af væsentlige overtrædelser, kontrollerer hånderingen af krav og retssager og overvåger kommunikationen med Finanstilsynet samt whistleblower-ordningen. Udvalget overvåger tilstrækkeligheden af koncernens compliance-ressourcer og Danske Banks adfærd i forbindelse med bankens selskabsretlige og samfundsmæssige forpligtelser og følger Danske Banks overholdelse af vejledninger, retningslinier og politikker for koncernens tilgang til kunder og regulering.

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2022 
MedlemmerMødedeltagelse 2022
Lars-Erik Brenøe (formand)6/6** 
Carol Sergeant7/7
Kirsten Ebbe Brich7/7
Martin Blessing 6/6**
Jan Thorsgaard Nielsen1/1*
Karsten Dybvad (formand)1/1*

*Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022

Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2022.

Nomineringsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til direktion og bestyrelse, samt med evaluering af direktionens, bestyrelsens og de individuelle medlemmers arbejde og præstation. Nomineringsudvalget forelægger også forslag til bestyrelsen vedrørende politikker for successionsplanlægning, diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2022

Medlemmer

Mødedeltagelse 2022

Jan Thorsgaard Nielsen (formand)4/4**
Helle Valentin4/4**
Martin Blessing4/4**
Lars-Erik Brenøe (formand)2/2*
Karsten Dybvad2/2*
Bente Landsnes2/2*

* Udtrådt af udvalget i marts 2022
** Indtrådt i udvalget i marts 2022

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022

Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2022.

Revisionsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med regnskabs- og revisionsmæssige forhold herunder relaterede risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår regnskaber og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsmæssige principper og procedurer, interne kontroller og rapporter udarbejdet af både den interne og eksterne revision og afgiver anbefalinger til bestyrelsen herom.

Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2022
MedlemmerMødedeltagelse 2022
Raija-Leena Hankonen-Nybom (formand)
7/7
Jan Thorsgaard Nielsen (formand indtil marts 2021)
7/7
Bente Avnung Landsnes
7/7


Raija-Leena Hankonen og Jan Thorsgaard Nielsen er udpeget som medlemmer af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2022

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2022.

Risikoudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks risikostyring og rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og den overordnede risikostyring. Udvalget gennemgår og afgiver således anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker og instrukser, kapital, gearing, likviditet, solvens og genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, produkter og services set ud fra et risikoperspektiv og kreditkvaliteten af Danske Banks låneportefølje. Udvalget gennemgår ligeledes anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af medarbejderressourcer i risikostyringskontrolfunktionen samt incitamentsprogrammerne fra et risikoperspektiv.

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2022
MedlemmerMødedeltagelse 2022

Martin Blessing (formand)

2/2*
Carol Sergeant (formand fra marts 2022)8/8
Karsten Dybvad

1/1*

Allan Polack6/6**
Jacob Dahl6/6***

* Indtrådt i udvalget i marts 2022
** Udtrådt af udvalget i marts 2022