Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udvalgsmøder 2021

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Nedenfor fremgår mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.

Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Aflønningsudvalget afholdt 8 møder i 2021.

Aflønningsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med aflønningsmæssige forhold med særligt fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- og interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer. Udvalget gennemgår lønpolitik og -praksis samt lønudviklingen herunder variabel aflønning og afgiver anbefalinger herom til bestyrelsen. Derudover følger udvalget incitamentsprogrammerne for at sikre, at de fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og er i overensstemmelse med Aflønningspolitikken.

Aflønningsudvalget afholdt 8 møder i 2021
MedlemmerMødedeltagelse 2021
Karsten Dybvad (formand)
8/8
Lars-Erik Brenøe
8/8
Raija-Leena Hankonen-Nybom
 8/8
Charlotte Hoffmann
 8/8

Conduct & Complianceudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2021.

Conduct & Compliance-udvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med adfærd og omdømmerisiko, compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, whistleblowing-sager samt andre relaterede områder. Endvidere fører udvalget tilsyn med undersøgelser af væsentlige overtrædelser, kontrollerer hånderingen af krav og retssager og overvåger kommunikationen med Finanstilsynet samt whistleblower-ordningen. Udvalget overvåger tilstrækkeligheden af koncernens compliance-ressourcer og Danske Banks adfærd i forbindelse med bankens selskabsretlige og samfundsmæssige forpligtelser og følger Danske Banks overholdelse af vejledninger, retningslinier og politikker for koncernens tilgang til kunder og regulering.

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 7 møder i 2021 
MedlemmerMødedeltagelse 2021
Karsten Dybvad (formand)7/7
Kirsten Ebbe Brich7/7
Jan Thorsgaard Nielsen7/7
Carol Sergeant7/7

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2021.

Nomineringsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til direktion og bestyrelse, samt med evaluering af direktionens, bestyrelsens og de individuelle medlemmers arbejde og præstation. Nomineringsudvalget forelægger også forslag til bestyrelsen vedrørende politikker for successionsplanlægning, diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2021

Medlemmer

Mødedeltagelse 2021

Lars-Erik Brenøe (formand)6/6
Karsten Dybvad6/6
Bente Landsnes6/6
Gerrit Zalm1/3*

* Udtrådt af udvalget i april 2021

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Revisionsudvalget afholdt 5 møder i 2021.

Revisionsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med regnskabs- og revisionsmæssige forhold herunder relaterede risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår regnskaber og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsmæssige principper og procedurer, interne kontroller og rapporter udarbejdet af både den interne og eksterne revision og afgiver anbefalinger til bestyrelsen herom.

Revisionsudvalget afholdt 5 møder i 2021
MedlemmerMødedeltagelse 2021
Raija-Leena Hankonen-Nybom (formand fra marts 2021)
5/5
Jan Thorsgaard Nielsen (formand indtil marts 2021)
5/5
Bente Avnung Landsnes
5/5
Christian Sagild1/1*


* Udtrådt af udvalget i marts 2021

Raija-Leena Hankonen og Jan Thorsgaard Nielsen er udpeget som medlemmer af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2021.

Risikoudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks risikostyring og rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og den overordnede risikostyring. Udvalget gennemgår og afgiver således anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker og instrukser, kapital, gearing, likviditet, solvens og genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, produkter og services set ud fra et risikoperspektiv og kreditkvaliteten af Danske Banks låneportefølje. Udvalget gennemgår ligeledes anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af medarbejderressourcer i risikostyringskontrolfunktionen samt incitamentsprogrammerne fra et risikoperspektiv.

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2021
MedlemmerMødedeltagelse 2021

Martin Blessing (formand fra marts 2021)

8/8
Carol Sergeant (formand indtil marts 2021)8/8
Karsten Dybvad

6/6*

Christian Sagild2/2**
Gerrit Zalm2/2***

* Indtrådt i udvalget i april 2021
** Udtrådt af udvalget i marts 2021
*** Udtrådt af udvalget i april 2021