Udvalgsmøder 2018

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. Nedenfor fremgår både mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.


 

Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

Aflønningsudvalget har afholdt 2 møder i 2018. I 2018 har Aflønningsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor aflønningsmæssige forhold med fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget har overvåget udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis, samt lønudviklingen. Udvalget har løbende overvåget, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Aflønningsudvalget afholdt 2 møder i 2018 
MedlemmerMødedeltagelse
Ole Andersen (formand indtil 7. december 2018)2/2
Charlotte Hoffmann2/2
Rolv Erik Ryssdal2/2
Hilde Tonne2/2

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2018 

Nomineringsudvalget har afholdt 3 møder i 2018. I 2018 har Nomineringsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, samt evaluering af direktionen og bestyrelsens arbejde, herunder de individuelle medlemmer. Nomineringsudvalget har fremkommet med forslag til bestyrelsen vedrørende politikker om successionsplanlægning samt diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 3 møder i 2018 
MedlemmerMødedeltagelse
Ole Andersen (formand indtil 7. december 2018)3/3
Urban Bäckström1/1 (udtrådt af udvalget i marts 2018)
Lars-Erik Brenøe (formand fra 7. december 2018)3/3
Carol Sergeant2/2 (indtrådt i udvalget i marts 2018)

Ingrid Bonde, der ikke var medlem af Nomineringsudvalget, bistod Nomineringsudvalget med møder og opgaver i fjerde kvartal af 2018.

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

Revisionsudvalget har afholdt 13 møder i 2018, hvoraf 7 møder var ekstraordinære. I 2018 har Revisionsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor regnskabs- og revisionsmæssige forhold, og dertil relaterede risikomæssige forhold. Revisionsudvalget har overvåget og afgivet henstillinger eller forslag til bestyrelsen om regnskaber og risici forbundet med regnskabsaflæggelsen, væsentlige regnskabsmæssige principper og praksis, interne kontroller og rapportering fra intern og ekstern revision, compliance samt kontrolforanstaltninger til forebyggelse af hvidvask og whistleblowing.

I 2018 har Estonia-sagen primært været forberedt i Revisionsudvalget, men i perioden fra marts til juni 2018 har Estonia-sagen været forberedt i et ad hoc udvalg benævnt Estoniaudvalget. Estoniaudvalget har afholdt 9 møder i 2018.

Revisionsudvalget afholdt 13 møder i 2018 
MedlemMødedeltagelse
Jørn P. Jensen (formand indtil 7. december 2018)12/13
Carol Sergeant2/2
Hilde Tonne5/5 (udtrådt af udvalget i april 2018)
Jens Due Olsen (formand fra 7. december 2018)10/10 (indtrådt i udvalget i april 2018)
 Ingrid Bonde 10/10 (indtrådt i udvalget i april 2018)


På de Revisionsudvalgsmøder i 2018, hvor Estonia-sagen var på agendaen, deltog tidligere medlem af Revisionsudvalget, Hilde Tonne, og Lars-Erik Brenøe, der ikke var medlem af Revisionsudvalget, i ét møde, mens tidligere medlem af Revisionsudvalget, Carol Sergeant, og Ole Andersen, der ikke var medlem af Revisionsudvalget, deltog i alle møder.

Jens Due Olsen er udpeget som det medlem af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

Risikoudvalget har afholdt 8 møder i 2018.I 2018 har Risikoudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor risikostyring og dertil relaterede emner. Risikoudvalget har rådgivet bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnet risikostyring. Risikoudvalget har evalueret og afgivet anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker, opgørelse af kapital og likviditetsbehov, solvensbehov, genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, væsentlige produkter og services ud fra et risiko perspektiv og kreditrisikoen ved Danske Banks låne-portefølje. Yderligere har Risikoudvalget evalueret anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af personaleressourcer der anvendes i risikostyringsfunktionerne og incitamentsprogrammerne ud fra en risikosynsvinkel.

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2018 
MedlemmerMødedeltagelse
Carol Sergeant (formand)8/8
Ole Andersen8/8
Martin Tivéus1/2 (udtrådt af udvalget i marts 2018)
Ingrid Bonde6/6 (indtrådt i udvalget i april 2018)
 Jens Due Olsen 6/6 (indtrådt i udvalget i april 2018)

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af 12 bestyrelsesmedlemmer og 9 direktører, som besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Generalforsamling

Danske Banks afholder ordinær generalforsamling den 17. marts 2020.
Se mere

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere