Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vi håndterer vores samfundsaftryk for at skabe positive resultater

Gennem vores forretningsaktiviteter har vi både positive og negative indvirkninger på samfundet og miljøet på tværs af globale værdikæder. Vi har allerede taget initiativ til at kortlægge og styre vores indvirkning på samfundet og aftryk på naturen, f.eks. gennem vores deltagelse i initiativer i den finansielle sektor, herunder FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed og Net-Zero Banking Alliance.

Herudover indeholder vores Climate Action Plan en køreplan for, hvordan vi skal tilpasse vores forretning for at blive klimaneutrale, og vi har på basis af en vurdering af vores forretningsmæssige aftryk og afhængigheder i forhold til natur og biodiversitet fastsat mål for dialoger med vores erhvervskunder og de virksomheder, vi investerer i. Vi har desuden vurderet vores mulige negative indvirkning på menneskerettigheder og styrket vores processer til håndtering af denne.

Eksempler på vores indsats

Køreplan for opnåelse af klimaneutralitet

I vores Climate Action Progress Report 2023 beskrives Danske Bank-koncernens fremdrift i forhold til de mål, som vi præsenterede i vores Climate Action Plan, der blev offentliggjort i foråret 2023.

I 2023 forpligtede Danske Bank-koncernen sig til at arbejde for opfyldelse af temperaturmålene i Parisaftalen inden 2050, samtidig med at vi introducerede 2030-delmål for udledninger på tværs af vores forretning.

Læs mere

Mål for dialog om biodiversitet

Danske Bank har foretaget en analyse af porteføljedata, som har givet os foreløbig indsigt i, hvilke drivkræfter og sektorer i vores udlåns- og investeringsporteføljer der har et potentielt negativt aftryk på naturen og biodiversiteten. Resultatet heraf danner grundlaget for den fremtidige dialog med erhvervskunder og de virksomheder, vi investerer i.

Læs mere

Due diligence på menneskerettighedsområdet

Med afsæt i identificerede menneskerettighedsrisici forbundet med Danske Banks egne aktiviteter og værdikæde har vi taget en række tiltag til at styrke vores due diligence-processer på dette område og forbedre den måde, vi styrer og begrænser den potentielle negative indvirkning, der skyldes aktiviteter forbundet med vores egen drift og gennem vores værdikæde, herunder vores forsyningskæde-, investerings- og udlånsaktiviteter.

Til at understøtte dette arbejde har vi styrket vores organisatoriske kompetencer i forhold til menneskerettigheder, og med udarbejdelsen af vores Human Rights Report har vi øget gennemsigtigheden af vores indsats.

Læs rapporten


Sådan tager vi hånd om vores samfundsmæssige aftrykKlimaforandringer

- Fortsætte med at skabe fremskridt på baggrund af vores Climate Action Plan, i dialog med kunder og de virksomheder, vi investerer i.

- Samarbejde med interessenter gennem bl.a. branchetiltag og internationale sammenslutninger.Natur & biodiversitet

- Opbygge viden om vores forretningsmæssige aftryk samt afhængigheder i forhold til naturen.

- Arbejde med virksomheder i de sektorer, der har det største aftryk, om at reducere deres aftryk.Menneskerettigheder og indvirkning på samfundet

- Videreudvikle due diligence-processer på menneskerettighedsområdet på tværs af indkøb, udlån og investering.

- Fremme vores dagsorden for diversitet & inklusion og sikre en høj grad af medarbejdertrivsel og engagement.