Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Generalforsamling 2003

Den 28. februar 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2003

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. marts 2003, kl. 14.00, i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København.

Dagsorden
a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,75 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

b) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 15 afgår:

Adm. direktør Alf Duch-Pedersen og
direktør Henning Christophersen samt
direktør Bent M. Hansen

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Alf Duch-Pedersen og direktør Henning Christophersen samt valg af professor Claus Vastrup. Direktør Bent M. Hansen ønsker ikke genvalg.

c) Valg af ekstern revision.
I henhold til vedtægternes § 21 afgår:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og
KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

d) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:
"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%."

e) Bestyrelsen foreslår i anledning af, at banken i 2. kvartal 2002 som et led i et tilbagekøbsprogram har købt egne aktier, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 203.241.510 kr. ved annullering af aktierne. Bankens købspris udgjorde 3.000.047.929,11 kr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 147,61 kr. pr. aktie a 10 kr. Bankens vedtægter foreslås som følge af kapitalnedsættelsen ændret, så vedtægternes § 4, stk. 1, får følgende ordlyd:

"Bankens aktiekapital udgør 7.116.758.490 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

f) Bestyrelsen foreslår endvidere følgende ændring i vedtægterne:

i § 9, stk. 5, at formuleringen ajourføres til ny terminologi i lovgivningen. § 9, stk. 5, bliver herefter følgende:

"Dagsordenen og de fuldstændige forslag, for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, skal senest otte dage før generalforsamlingen fremlægges på bankens hovedkontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom."

i § 15, stk. 1, at ordene: ", og det medlem, der i henhold til lov om banker og sparekasser udnævnes af ministeren" udgår. § 15, stk. 1, bliver herefter følgende:

"Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen."

g) Eventuelle yderligere emner.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles i bankens filialer eller på telefon 43 39 28 85 til og med den 20. marts 2003. Bankens årsrapport vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

København, den 20. februar 2003
Danske Bank A/S
Bestyrelsen​