Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ordinær generalforsamling

​Den 25. februar 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2004

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2004, kl. 14.00, i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København.

Dagsorden
a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 6,55 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

b) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 15 afgår:

direktør Jørgen Nue Møller,
tømrermester Poul Christiansen,
gårdejer Hans Hansen,
kabinetssekretær Niels Eilschou Holm,
adm. direktør Peter Højland samt
professor Majken Schultz

I overensstemmelse med aftale i forbindelse med fusionen med RealDanmark A/S om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer genopstiller tømrermester Poul Christiansen og gårdejer Hans Hansen ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Nue Møller, kabinetssekretær Niels Eilschou Holm, adm. direktør Peter Højland og professor Majken Schultz.

c) Valg af ekstern revision.

I henhold til vedtægternes § 21 afgår:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og
KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

d) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalfor-samling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%."

e) Bestyrelsen foreslår i anledning af, at banken i 2003 som et led i tilbagekøbs-programmer har købt egne aktier, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 394.100.970 kr. ved annullering af aktierne. Bankens købspris udgjorde 5.000.000.000,00 kr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 126,87 kr. pr. aktie a 10 kr. Bankens vedtægter foreslås som følge af kapitalnedsættelsen ændret, så vedtægternes § 4, stk. 1, får følgende ordlyd:

"Bankens aktiekapital udgør 6.722.657.520 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

f) Bestyrelsen foreslår endvidere følgende ændringer i vedtægterne:

at § 14, stk. 3, sidste punktum - "Såfremt forslaget ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst tre fjerdedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen" - udgår.

§ 14, stk. 3, bliver herefter følgende:

" Til beslutning om bankens ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves et stemmeflertal på tre fjerdedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital."

at § 17, stk. 2, ændres til følgende:
"Beslutninger kan træffes ved skriftlig eller på anden forsvarlig måde afholdt afstemning."

g) Eventuelle yderligere emner.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via www.danskebank.dk, i bankens filialer eller på telefon 43 39 28 85 til og med den 18. marts 2004.

Bankens årsrapport vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

København, den 19. februar 2004
Danske Bank A/S
Bestyrelsen