Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ordinær generalforsamlingFondsbørsmeddelelse nr. 3/2005

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2005, kl. 14.00, i Bella Center, Center Boulevard 5, København.

Dagsorden
a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 7,85 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

b) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 15 afgår: direktør Eivind Kolding og professor Niels Chr. Nielsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Eivind Kolding og professor Niels Chr. Nielsen.

c) Valg af ekstern revision.
I henhold til vedtægternes § 21 afgår: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

d) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:

”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken – til eje eller pant – erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%.”

e) Bestyrelsen foreslår i anledning af, at banken i 2004 som et led i tilbagekøbsprogrammer har købt egne aktier, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 339.614.760 kr. ved annullering af aktierne. Bankens købspris udgjorde 5 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 147,23 kr. pr. aktie a 10 kr. Bankens vedtægter foreslås som følge af kapitalnedsættelsen ændret, så vedtægternes § 4, stk. 1, får følgende ordlyd:

”Bankens aktiekapital udgør 6.383.042.760 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

f) Eventuelle yderligere emner.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via www.danskebank.dk, i bankens filialer eller på telefon 43 39 28 85 til og med den 10. marts 2005. Bankens Årsrapport 2004 vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2–12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

København, den 10. februar 2005
Danske Bank A/S
Bestyrelsen