Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter nye standarder for finansielle services

Selskabsmeddelelse nr. 17/2012

Overblik
  • Forretningsvilkårene for Danske Bank koncernens aktiviteter har ændret sig radikalt. Koncernen opererer nu under nye forhold – en ny normal. Som svar på de nye udfordringer og muligheder har vi udarbejdet en ny strategi: "New Standards".

  • Med New Standards bekræfter koncernen sin rolle som universalbank på de markeder, hvor vi opererer i dag, og som udbyder af værdiskabende produkter inden for kapitalforvaltning (Danske Capital) samt livsforsikring og pension (Danica). Non-core Irland-porteføljen søges afhændet.

  • New Standards indebærer klare segmenteringsvalg samt produkter og services baseret på brancheførende rådgivning. Koncernen vil sætte nye standarder for digitalisering og automatisering af bankforretninger.

  • Et stærkt fokus på procesoptimering og operationel excellence sigter på at forbedre kundetilfredsheden markant og reducere omkostningerne. Sammen med forbedret kapitaleffektivitet vil det sikre et højere afkast på et stabilt kapitalgrundlag. Koncernen vil anlægge en konservativ risikoprofil.

  • Koncernen planlægger at udstede nye aktier for et beløb på ca. 7 mia. kr. ved hjælp af en accelereret bookbuilding-metode for at fremskynde en forbedring af ratings og opnåelse af kapitalmål samt styrke fundingpositionen og bringe koncernen mere på linje med vores nordiske konkurrenter.

  • Koncernens målsætning for kapital er sat konservativt og forventes opnået ved udgangen af 2013 med en solvensprocent på 17 og en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på over 13.

  • New Standards har som mål at løfte Danske Bank koncernen op i den bedste halvdel af den nordiske peergruppe ved udgangen af 2015 med en egenkapitalforrentning over 12 pct. efter skat, forudsat mere normaliserede markedsforhold.

Ny normal
Betingelserne for udbydere af finansielle services er ændret grundlæggende overalt i verden. De regulatoriske krav er stigende, det er blevet dyrere og vanskeligere at skaffe funding, og kunderne stiller – med rette – stadig større krav til deres bankforbindelse. Interessenterne er generelt skeptiske over for bankerne på grund af den rolle, bankerne har spillet i den finansielle krise, og de mange uheldige begivenheder de seneste år. Dette er ikke et forbigående fænomen, det er en ny normal.

Samtidig vil Europa have lav vækst og økonomisk usikkerhed i nogen tid endnu, og rekordlave renteniveauer lægger pres på den finansielle sektors rentabilitet.

"Danske Bank-koncernen bliver nødt til reagere på denne nye normal på en økonomisk bæredygtig måde. Det kræver nye standarder for, hvordan vi interagerer med vores kunder og andre interessenter, samtidig med at vi skal levere et konkurrencedygtigt og attraktivt afkast til vores aktionærer. Bestyrelsen vurderer, at New Standards er det rigtige svar på disse udfordringer og muligheder," udtaler Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen.

New Standards
Ved at udnytte vores fælles it-platform vil vi i Danske Bank koncernen fortsætte med at operere som universalbank på de markeder, hvor vi driver bank i dag. Organisationen er bygget op omkring tre klare kundesegmenter – Personal, Business og Corporates & Institutions – på tværs af koncernens geografiske markeder. Fra den 15. november 2012 vil vi anvende Danske Bank-navnet på alle vores markeder for at udnytte vores fælles platform fuldt ud.

Vores strategi indebærer, at vi skal sætte nye standarder på tværs af alle segmenter – især inden for to områder:

  • Vi vil tilbyde brancheførende rådgivning til både privat- og erhvervskunder – en rådgivning, som har til formål at skabe værdi for hver enkelt kunde. Vi vil søge at forbedre vores proaktive tilgang til kunderne ved at have markedsførende rådgivningsværktøjer og de mest engagerede rådgivere.
  • Vi vil styrke vores førerposition inden for digitalisering og automatisering af finansielle transaktioner, forespørgsler og dokumentunderskrivelse. Processerne vil i størst muligt omfang kunne gennemføres øjeblikkeligt, intuitivt, korrekt og konsistent via de kanaler, kunderne foretrækker – herunder computer, mobiltelefon, tablet og call center – og det vil kunne foregå døgnet rundt.

"Vi vil tilbyde attraktive og fair løsninger til alle. Men vi tror, at vores styrke især ligger i, at vi kan opfylde de mere komplekse kunders samlede finansielle behov. Det vil være vores omdrejningspunkt, når vi implementerer strategien overalt i organisationen. Ved at kombinere unikke kundetilbud, finansiel styrke og høje etiske standarder vil vi stræbe efter at blive anerkendt som den finansielle partner, man har størst tillid til", udtaler ordførende direktør Eivind Kolding.

New Standards i Personal Banking
Personal Banking er det område, hvor de største forandringer vil ske. Den traditionelle forretningsmodel med et stort filialnet har udspillet sin rolle i en tid, hvor kunderne i stigende grad foretrækker vores markedsførende digitale løsninger. Vi vil sætte nye standarder for digital innovation og state-of-the-art rådgivningsløsninger og vil yde grundig personlig rådgivning, når det er påkrævet. Dermed vil vores omkostninger falde betydeligt, og vi kan tilbyde kunderne en konkurrencedygtig service, der samtidig er rentabel for os.

Personal Banking vil indføre en helt ny måde at være privatkunde på i Danske Bank. Vi vil tilbyde kunderne fair, målrettede og attraktive løsninger, der skaber værdi for dem, og vi vil udbygge den proaktive tilgang til kunderne gennem vores forskellige kanaler. Modellen introduceres på det danske marked i begyndelsen af 2013 og vil efterhånden også blive rullet ud på vores andre markeder. Det er koncernens hensigt på baggrund af de nye løsninger og den nye tilgang til kunderne at øge egenkapitalforrentningen gennem øget krydssalg, differentieret prissætning og en ændret distributionsmodel.

Selv om store forandringer ikke altid umiddelbart bliver hilst velkommen, vil det fortsat være vores mål, at kundetilfredsheden skal være høj.

New Standards i Business Banking
Siden koncernens organisationsændring i juni i år har Business Banking udnyttet de muligheder, der ligger i et klart fokus på erhvervskunderne. Erhvervskunderne adskiller sig mere og mere fra hinanden, og de bliver mere komplekse og internationale. Derfor vil Business Banking sætte nye standarder ved at give kunderne tilbud, der skaber tydelig værdi for dem, hjulpet af dedikerede støttefunktioner, der fokuserer på de forskellige behov i de veldefinerede kundesegmenter.

Med vores integrerede løsninger vil vi tilbyde sammenhængende services, der gør det muligt for kunderne at klare deres bankforretninger hvor som helst og når som helst. Vi vil give kunderne forudsigelig finansiering inden for gennemskuelige kreditrammer. Og vi vil tilbyde en række produkter, der normalt kun tilbydes de helt store erhvervskunder, blandt andet avancerede likviditetsstyrings- og trade finance-løsninger. Ved at trække på erfaringer fra koncernens Corporates & Institutions vil vi tilbyde en bredere kundegruppe hjælp til at skaffe fremmedkapital. Det er koncernens hensigt på baggrund af den nye tilgang til kunderne at øge egenkapitalforrentningen gennem et bredere produktsortiment, differentieret prissætning og optimering af distributionsmodellen.

New Standards i Corporates & Institutions
Corporates & Institutions er en førende wholesale-bank i Norden og er blevet udpeget som best-in-class inden for transaction services og investment banking. C&I vil styrke sin position yderligere og søge at sætte nye standarder for wholesale-banking på det nordiske marked. Målet er en placering blandt de tre bedste inden for alle fokusområder.

C&I har som ambition, at kunderne oplever banken som en pålidelig, kompetent, velkoordineret, dynamisk og løsningsorienteret samarbejdspartner. C&I vil fokusere på kunder med komplekse behov, hvor C&I kan drage nytte af sine kernestyrker og skabe langvarige kundeforhold.

C&I’s nye strategi vil være løbende at tilpasse den nuværende forretningsmodel til den udvikling, der hele tiden sker inden for teknologi, regulering og markedspraksis. C&I vil styrke sin nuværende førerposition gennem investeringer i teknologi og medarbejdere og vil øge sine aktiviteter og således udbygge sin ledende position i Norden inden for Cash Management og fremmedkapitalfremskaffelse. Det er koncernens hensigt på baggrund af de nye investeringer at øge egenkapitalforrentningen gennem højere markedsandele i højværdi-segmenter og -produkter og en mere effektiv distribution.

New Standards i Danske Bank koncernen
Ved hjælp af koncernens Lean-program fastholder vi fokus på procesoptimering for at øge kvaliteten og kundetilfredsheden og reducere vores omkostninger gennem "operational excellence". Vi ser ikke Lean som et projekt, men som en del af en kulturændring.

Samtidig vil vi lægge vægt på ensartet performance management på tværs af koncernen. Vi har sat os ambitiøse mål, og vi vil løbende følge op, så vi sikrer os, at planerne gennemføres og konstant skaber forbedringer i kundetilfredshed og regnskabsresultater.

Fokus vil være på effektiv kapitaludnyttelse. Da det er blevet vanskeligere end nogensinde før at skaffe kapital, er det helt afgørende, at den kapital, vi har, udnyttes optimalt. Det vil vi opnå ved altid at have opmærksomheden rettet mod de mest rentable forretninger og ved at gennemføre tiltag, der forøger rentabiliteten af de eksisterende forretninger.

For at leve op til vores vision om at blive anerkendt som den finansielle partner, man har størst tillid til, vil vi stræbe efter en risikoprofil, der reducerer nedskrivningerne til det samme niveau som hos vores stærkeste konkurrenter.

New Standards for samfundsansvar
Vi mener, at bankerne spiller en væsentlig rolle for at sikre vækst og velstand i de samfund, de betjener, og at den traditionelle bankmodel er den bedste, når det drejer sig om at modtage indlån og stille finansiering til rådighed for privat- og erhvervskunder. Bankerne spiller også en vigtig rolle ved at hjælpe kunder, der ønsker at investere, og ved at formindske risici. Bankerne håndterer en væsentlig del af den finansielle infrastruktur effektivt og til en meget lav pris.

Vi vil sætte nye standarder for, hvordan vi udfører opgaverne og sikrer vores troværdighed og tilliden til koncernen. Vi vil være åbne om, hvorfor en bank kun kan opfylde sin rolle, hvis den leverer solide resultater på et fornuftigt grundlag. Vi vil være åbne om, hvorfor det kun kan lykkes, hvis vi kan tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer og værdier og den rette indstilling, og om hvorfor der er nødvendigt at give medarbejderne en konkurrencedygtig og markedskonform aflønning.

New Standards og vores forretningsportefølje
Koncernen vil også fortsat tilbyde en palette af stærke finansielle produkter, herunder kapitalforvaltning i Danske Capital, ejendomsformidling, ejendomsfinansiering og leasing.

Danica giver Danske Bank koncernen et godt afkast set over et helt konjunkturforløb, og der er en målbar synergieffekt mellem Danica og resten af koncernen. Vores kunder anser Danicas services inden for livsforsikring og pension som en naturlig del af koncernens produktportefølje. Desuden er vi overbevist om, at fortsat ejerskab af Danica vil skabe den maksimale værdi for koncernen. Derfor vil Danica fortsat være et kerneområde i koncernen, og vi vil søge at opnå yderligere synergieffekter.

Planen med vores Non-core Irland portefølje er at inddrive så mange tilgodehavender som muligt. Vi vil skille os af med porteføljen, så snart markedsforholdene tillader det.

Finansielle ambitioner
Det samlede mål med strategien er at skaffe et konkurrencedygtigt afkast til bankens aktionærer ved udgangen af 2015. Det er koncernens mål at ligge i top tre blandt de største nordiske banker målt på egenkapitalforrentning ved udgangen af den periode, strategien omfatter. Koncernen har som mål, at egenkapitalen skal forrentes med over 12 pct. efter skat. Forbedringen i egenkapitalens forrentning skal opnås gennem lavere omkostninger, tiltag til forbedring af indtjeningen, højere renter og lavere nedskrivninger. Disse forhold skal bidrage ligeligt til forbedringen. Det forudsættes, at de korte renter ligger på ca. 2 pct.

Det tilstræbte kapitalniveau er baseret på et mål om en kapitalbuffer, der ligger så meget over lovgivningens minimumskrav, at vi selv i det mest alvorlige stress-scenarie stadig opfylder kravene. På baggrund af forventningerne om resultatet af reguleringsprocessen stiler vi mod en solvensprocent på mindst 17 med en kernekapitalprocent på mindst 13 i henhold til gældende regler.

Det er vores ambition at forbedre vores ratings med mindst et trin så hurtigt som muligt. Forbedrede ratings vil øge koncernens muligheder for at opnå kortsigtet funding og reducere omkostningerne ved længerevarende funding samt styrke forretningerne, herunder indlånsforretninger, med institutionelle kunder. Forbedringerne forventes at få en positiv effekt på koncernens indtjening.

En positionering af koncernen blandt markedslederne med hensyn til kapital, og den deraf afledte forventede forbedring af ratings, vil styrke koncernens konkurrenceevne og væsentligt forbedre dens omdømme.

For at fremskynde opnåelsen af vores ratingmål med mindst et år, har bestyrelsen planer om at udstede nye aktier for ca. 7 mia. kr. afhængig af markedsforholdene. De nævnte fordele, herunder billigere funding og forbedret markedsposition, forventes at mindske den udvanding af indtjeningen pr. aktie, som udbuddet vil medføre.

Vi forventer at nå vores kapitalmål ved udgangen af 2013. Vi har desuden planer om at udstede både tier 1- og/eller tier 2-instrumenter, sådan at vi kan betale vores hybridlån på 24 mia. kr. tilbage til staten i april 2014 uden at komme under solvensprocentmålet på 17.

For at understøtte vores ambitioner for kapitalen og optimere kapitaludnyttelsen stiler vi mod nulvækst eller en lav stigning i de risikovægtede aktiver indtil udgangen af 2014. En mere effektiv kapitaludnyttelse vil gøre det muligt for os fortsat at imødekomme kundernes stigende behov for produkter og services. Samtidig ser vi i øjeblikket meget lav vækst i låneefterspørgslen.

Koncernen vil bevare sin meget stærke likviditets- og fundingposition. Vi vil opfylde EUs forventede likviditetskrav (liquidity coverage ratio) ved udgangen af 2012, i god tid inden kravene træder i kraft i 2015. Det er en forudsætning for at nå dette mål, at danske realkreditobligationer bliver godkendt som en del af koncernens likviditetsberedskab.

Koncernens fokus på optimering af processer, lukning af filialer, forbedring og automatisering af vores kundeservice vil sammen med den ændrede kundeadfærd medføre en reduktion i medarbejderstaben på ca. 2.000 i perioden fra 2013 til 2015 ud over den reduktion på ca. 1.000, der er forventet for 2012. Dette betyder en yderligere reduktion på ca. 1.000 i forhold til tidligere udmeldinger.

De nominelle omkostninger forventes at falde i perioden til et niveau på under 26 mia. kr. i 2015, hvilket svarer til en omkostningsprocent på under 48.

Indtil vi har opfyldt vores kapitalmål og ratingambitioner, vil koncernens overskud hovedsagelig blive anvendt til at styrke vores kapitalgrundlag. Derfor foreslås der ikke udbyttebetaling for 2012. Det er koncernens ambition igen at udbetale ca. 40 pct. af overskuddet efter skat i form af udbytte, så snart det er forsvarligt. Vi har også planer om at sende overskydende kapital tilbage til aktionærerne gennem aktietilbagekøbsprogrammer og/eller ekstraordinære udbyttebetalinger, så snart forholdene tillader det.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 10.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere henholdsvis kl. 09.00-9.30 og kl. 14.30.

Kapitalmarkedsdag
Danske Banks direktion vil redegøre nærmere for koncernens nye strategi, herunder de specifikke strategier for Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions, på en kapitalmarkedsdag den 8. november 2012 i London.

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger, herunder uden begrænsning udsagn vedrørende Danske Banks finansielle stilling, fremtidige driftsresultater, forretningsstrategi, ledelsesplaner og målsætninger for koncernens fremtidige drift, anses alle udsagn for at være fremadrettede udsagn. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på nuværende antagelser og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som kan forårsage, at faktiske resultater og udvikling adskiller sig væsentligt fra de forventede fremtidige resultater og udvikling, som udtrykt direkte eller indirekte i de fremadrettede udsagn. Forhold, som kan forårsage, at fremadrettede udsagn adskiller sig væsentligt fra faktiske resultater omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige faktorer, konkurrence samt rente- og valutakursudsving. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. De oplysninger, der gives i nærværende materiale, er pr. dags dato, og hverken Danske Bank eller Joint Bookrunners påtager sig noget ansvar for at opdatere fremadrettede udsagn, som er indeholdt heri.

Denne selskabsmeddelelse indeholder henvisninger til en eventuel aktieudstedelse i Danske Bank. Disse henvisninger er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe eller tegne værdipapirer i USA eller i nogen anden jurisdiktion. De værdipapirer, der henvises til heri er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i Securities Act.

Nærværende er en oversættelse af en selskabsmeddelelse udfærdiget på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske tekst gældende.