Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank kommer godt ud af stresstest med en solid margin

Selskabsmeddelelse nr. 24/2014

Danske Bank koncernen kommer godt ud af den fælles europæiske stresstest og har en betydelig kapitalbuffer til at imødegå fremtidige tab. Koncernen har henover de seneste måneder deltaget i en fælles europæisk stresstest, der har haft til formål at teste bankernes evne til at absorbere tab i forskellige økonomiske scenarier.

Stresstesten omfatter to makroøkonomiske scenarier for perioden 2014-2016, et stresset scenarie og et basis-scenarie. Bankernes stressede soliditet, målt ved egentlig kernekapital i forhold til de risikovægtede aktiver, holdes op mod grænseværdier på 5,5 pct. i det stressede scenarie og 8 pct. i basis-scenariet. Danske Bank koncernen afslutter stresstesten med en kapitalbuffer på 57 mia. kr., hvilket svarer til en egentlig kernekapitalprocent på 11,7 pct. ultimo 2016 i det stressede scenarie. Kapitalprocenten er beregnet til 14,5 pct. ultimo 2016 i basis-scenariet. Danske Bank koncernen kommer dermed ud af testen med en kapital, der i det stressede scenarie er mere end dobbelt så stor som den fastsatte grænseværdi fra European Banking Authority (EBA).

Stresstesten af Danske Bank koncernen er foretaget med udgangspunkt i bankens reviderede balance for 2013 efter en gennemgang af kvaliteten af bankens aktiver. Gennemgangen er udført af det danske finanstilsyn og er sket samtidig med en større europæisk gennemgang af bankers aktiver – det såkaldte Asset Quality Review (AQR).

Regulering af egentlig kernekapital og yderligere nedskrivninger
På baggrund af AQR har Finanstilsynet i Danmark vurderet, at bankens egentlige kernekapital skulle nedjusteres med 2,2 mia. kr. før skat pr. 31. december 2013, hvilket var udgangspunktet for stresstesten. Justeringen er fordelt med 1,6 mia. kr. i ekstra nedskrivninger og 0,6 mia. kr. i kreditværdijusteringer af bankens handelsbeholdning.

De yderligere nedskrivninger på 1,6 mia. kr. relaterer sig primært til nedskrivninger i Danmark og Irland. Danske Bank har allerede bogført en betydelig del af de identificerede nedskrivninger i løbet af årets første tre kvartaler. Det resterende beløb på 0,7 mia. kr., hvoraf 0,4 mia. kr. relaterer sig til koncernens Non-core aktiviteter, vil blive taget i betragtning i bankens nedskrivninger for 4. kvartal 2014. På den baggrund fastholdes bankens forventninger til nedskrivningerne for 2014.

Finanstilsynet har derudover givet banken en række påbud relateret til bankens kredit- og nedskrivningsprocedurer. Finanstilsynet har desuden pålagt banken at justere den regnskabsmæssige behandling af kreditværdijusteringer af derivater fra og med årsregnskabet for 2014 samt at udarbejde forretningsgang herfor.

"Danske Bank kommer meget solidt ud af stresstesten og har selv i det stressede scenarie mere end dobbelt så meget kapital som det, myndighederne kræver. Danske Bank står dermed stærkt rustet til fortsat at understøtte vores kunder," siger økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen.

Finanstilsynets redegørelse inklusive påbud kan findes på danskebank.com/finanstilsynet. Resultatet af Danske Banks stresstest og AQR kan findes på danskebank.com/stresstest.

Danske Bank Plc med i AQR og stresstest
Bankens finske datterselskab, Danske Bank Plc, har på tilsvarende vis deltaget i AQR og bestået stresstest. Resultaterne for Danske Bank Plc indgår i koncernens samlede stresstest resultater. Dataene for Danske Bank Plc er tilgængelige på danskebank.fi.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68
Chef for Investor Relations Claus Ingar Jensen, telefon 45 12 84 83