Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2015

Selskabsmeddelelse nr. 7/2015

På Danske Banks ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 blev
 • årsrapporten for 2014 (Annual Report 2014) og forslag til overskudsdisponering godkendt
 • Ole Andersen, Urban Bäckström, Lars Förberg, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant, Jim Hagemann Snabe og Trond Ø. Westlie genvalgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt
 • forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
 • forslag til bestyrelsens honorar for 2015 godkendt 

Generalforsamlingen godkendte ikke forslag fra en række aktionærer om

 • at årsrapporten skal udarbejdes på dansk, alternativt at Danske Bank skal flage på halv stang foran bankens filialer
 • at årsoversigten til Danske Banks kunder skal have samme form og indhold som i 2012 og tidligere
 • at enhver forslagsstiller skal have adgang til brug af samtlige til rådighed værende tekniske hjælpemidler
 • at Danske Bank skal indføre en ny og mere informativ kønsopdelt rapportering af personalets aflønning
 • at alle personindkomstskattepligtige løngoder, herunder firmabiler, skal rapporteres som staff cost
 • at administrative expenses skal specificeres for de f.eks. 10 mest vægtige hovedgrupper
Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand og Trond Ø. Westlie som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelseskomitéerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.
 
Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariatet
Frederik Bjørn        Lars-Johan Sandvik

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth 45 14 56 83 / 51 71 43 68