Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Danske Bank foretager en yderligere hensættelse på 14 mia. kr. vedrørende Estlandsagen, hvilket påvirker resultatet for 1.-3. kvartal 2022 væsentligt. Fortsat solid kerneforretning under udfordrende markedsvilkår. Resultat efter skat på -9,2 mia. kr. og egenkapitalforrentning på -7,4 pct.

Carsten Egeriis om Estlandsagen og regnskabet

Drøftelserne med de amerikanske og danske myndigheder om en afgørelse af Estlandsagen er nu på et stadie, hvor Danske Bank pålideligt kan estimere den samlede økonomiske konsekvens af en potentiel fælles myndighedsafgørelse til samlet 15,5 mia. kr. Banken foretog i 2018 en hensættelse på 1,5 mia. kr. og har derfor foretaget en yderligere hensættelse på 14 mia. kr. i 3. kvartal 2022. Banken er fortsat i løbende dialog med myndighederne, og selv om der stadig er usikkerhed omkring en afgørelse i sagen, håber vi på en afslutning inden årets udgang.

Historisk store prisstigninger og en alvorlig energikrise skaber en udfordrende og usikker tid for både forbrugere, virksomheder og samfundet generelt. I takt med at usikkerheden på de finansielle markeder, eksportmarkederne og boligmarkederne stiger, øges også kundernes behov for rådgivning fra os som deres finansielle partner. Derfor er vi i tæt dialog med vores kunder på tværs af alle segmenter for at støtte og rådgive dem i denne udfordrende situation. Under corona-krisen havde vi fokus på at hjælpe kunderne igennem den udfordrende tid, og det samme fokus har vi nu.

Årets første tre kvartaler var præget af fortsat god kundeaktivitet og større udlånsvolumen, som resulterede i stigende nettorenteindtægter for syvende kvartal i træk og høje nettogebyrindtægter. De underliggende omkostninger udvikler sig fortsat i nedadgående retning. På baggrund af vores fortsatte kommercielle momentum og løbende effektivitetsforbedringer fastholder vi vores finansielle mål for 2023.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske Bank

1.-3. kvartal 2022 i forhold til 1.-3. kvartal 2021

Indtægter i alt


28,8 mia. kr. (et fald på 8 pct.)

Driftsomkostninger


19,6 mia. kr. (stigning på 4 pct.)

Hensættelse til Estlandsagen


14 mia. kr.

Nedskrivninger af goodwill


1,6 mia. kr

Nedskrivninger på udlån


749 mio. kr mod 587 mio. kr

Resultat efter skat


-9,2 mia. kr. mod 9,3 mia. kr.

Egenkapitalforrentning


-7,4 pct. mod 7,3 pct.

Kernekapitalprocent


21,3 pct. mod 16,9 pct.

Økonomierne er svækket, men fra et stærkt udgangspunkt

De usikre markedsvilkår, vi oplevede i 1. halvår 2022, fortsatte i 3. kvartal, hvor usikkerheden endda tog til i takt med de voksende geopolitiske spændinger, den negative udvikling på de finansielle markeder og de dårligere makroøkonomiske udsigter. Gennem hele 3. kvartal steg husholdningernes leveomkostninger voldsomt som følge af en betydelig stigning i primært energipriserne men også priserne på dagligvarer, og der er tegn på et svagere boligmarked som følge af stigende renter på realkreditlån.

Svækkelsen af forbrugernes købekraft og det højere renteniveau indikerer en stadig større sandsynlighed for recession – som forstærkes af, at den globale økonomi også viser tegn på svækkelse. Ikke desto mindre har de nordiske økonomier et stærkt udgangspunkt. Eksempelvis er beskæftigelsen i de nordiske lande stadig høj, og det er et godt udgangspunkt for at modstå en faldende efterspørgsel.

Til trods for de mere dystre udsigter og de usikre markedsvilkår gør Danske Bank fortsat fremskridt. Der er fortsat fremgang i kerneforretningen, kreditkvaliteten er solid, der er et lavt nedskrivningsniveau, og vi gør fortsat fremskridt i forhold til vores Bedre Bank-plan, som skal sikre, at vi bliver en enklere og bedre bank for alle vores interessenter.

Det betyder, at Danske Bank fortsat er en stærk nordisk bank med et godt udgangspunkt for at kunne hjælpe kunder og samfund på trods af de makroøkonomiske udfordringer, der ligger forude.

Der er fortsat kommercielt momentum i forretningen

Vores kerneforretning fortsætter med at skabe gode resultater drevet af bedre nettorenteindtægter. Stigningen skyldtes tilpasningen af rentevilkårene, der nu har fuld effekt, en positiv udvikling i forretningsomfanget og en tilbagevenden til positive renter. Derudover var der en god udvikling i gebyrindtægterne på trods af udfordringerne på kapitalmarkederne, da der var stor efterspørgsel blandt kunderne efter rådgivning i relation til risikostyring. Som det også var tilfældet i 2. kvartal, var de indtægtsposter, der afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, påvirket af uroen på markederne. Handelsindtægterne stabiliserede sig dog som følge af en reduceret risikovillighed i Large Corporates & Institutions.

Vi lancerer fortsat nye løsninger, der bidrager til at gøre Danske Bank mere digital og nem at bruge for privatkunderne. For eksempel har vi lanceret en løsning, som gør det muligt for kunder i Sverige at underskrive realkreditlån digitalt, og i Danmark var der god interesse for låneprodukter til energiforbedringer af boliger. Vi udvikler også fortsat nye funktioner til vores mobilbank, og ni ud af ti kunder bruger nu vores mobilbank-apps.

Vores bestræbelser på at fastholde en førende position i relation til bæredygtighed fortsætter. I september udførte den uafhængige konsulentvirksomhed Position Green en undersøgelse af nordiske virksomheders bæredygtighedsrapportering, og blandt de 100 største børsnoterede virksomheder i Danmark opnåede Danske Bank sammen med kun syv andre den højeste score.

De underliggende omkostninger fortsætter med at falde på baggrund af større effektivitet opnået gennem omstillingen til en mere agil udviklingsorganisation og forenkling på andre områder. Imidlertid steg driftsomkostningerne som følge af det fortsatte arbejde med at rette op på fejlene i vores historiske sager, herunder især beslutningen om at implementere en hurtigere løsning for vores inkassokunder. Løsningen, der blev offentliggjort i 3. kvartal, indebærer en engangsomkostning på 600 mio. kr.

Derudover medfører løsningen også en stigning i nedskrivninger på udlån på 650 mio. kr. Eksklusive dette beløb lå nedskrivningerne fortsat på et meget lavt niveau, hvilket er et resultat af høj kreditkvalitet. Vi har fortsat indregnet væsentlige buffere i nedskrivningerne, og den buffer, der tidligere var indregnet for at imødegå effekten af corona-krisen, anvendes nu til at tage højde for de risici i porteføljerne, der skyldes den kraftige stigning i inflationen og energipriserne samt de dårligere makroøkonomiske udsigter.

Lave investeringsafkast og stigende renter førte til, at der i 3. kvartal 2022 blev foretaget en nedskrivning af goodwill på 1,6 mia. kr. i Danica Pension.

Stephan Engels om resultatet

3. kvartal var præget af stor makroøkonomisk usikkerhed og deraf følgende stor volatilitet på de finansielle markeder. Til trods for de udfordrende markedsvilkår skaber vores kerneforretning fortsat gode resultater.

Nettorenteindtægterne steg 9 pct. i 3. kvartal som følge af et øget udlån, hovedsageligt til vores store erhvervskunder, samt tilpasningen af kundernes rentevilkår. Den solide vækst i udlånet til de store erhvervskunder og institutionelle kunder betyder, at vi øger vores markedsandele på erhvervsudlån i 2022.

Der var en god udvikling i gebyrindtægterne, som lå på et højt niveau i samme periode sidste år, på grundlag af god kundeaktivitet og vores produkter til daglige bankforretninger, og det afspejler styrken ved vores diversificerede forretningsmodel.

Vores stærke fokus på omkostningerne giver fortsat resultater, og ser vi bort fra omkostningerne forbundet med de historiske sager, var der fortsat et fald i de underliggende omkostninger.

Til trods for at resultatet er påvirket af en række engangsomkostninger, fastholder vi på baggrund af de solide fremskridt, vi ser i den underliggende forretning og i arbejdet med at blive en mere effektiv bank, vores mål for 2023.

Stephan Engels

CFO, Danske Bank

Udviklingen i forretningsenheder

Der var fortsat fremgang hos Personal Customers.

Kundeaktiviteten var fortsat høj, og de højere renter førte til høj konverteringsaktivitet i Danmark. Nettorenteindtægterne steg 2 pct., da det højere renteniveau gav en stigning i indtægter fra indlån.

Genåbningen af de nordiske samfund i 2022 har haft en positiv påvirkning på handelsindtægterne og service- og handelsgebyrindtægterne, selvom investeringsgebyrerne er under pres på grund af usikkerheden på de finansielle markeder.

Kreditkvaliteten var fortsat solid, men de ændrede makroøkonomiske udsigter resulterede i et højere nedskrivningsniveau i forhold til samme periode sidste år. I 1.-3. kvartal 2022 faldt resultat før skat således med 4 pct. til 2,9 mia. kr.
Sammen med højere renter og stigende energipriser er den stigende inflation en udfordring for mange af vores kunder. Vi gør vores bedste for at hjælpe og vejlede vores kunder i disse vanskelige tider, ikke mindst ved hjælp af vores nye servicemodel.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2022 udgjorde 5 mia. kr., en forbedring på 50 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dette skyldtes primært tilpasningen af rentevilkårene for indlån samt en stigning i kundeaktiviteten som følge af genåbningen af samfundet efter corona-pandemien, kombineret med lavere nedskrivninger på udlån.
I 1.-3. kvartal 2022 blev markedsvilkårene stadigt mere udfordrende, idet den højeste inflation i flere årtier fik centralbankerne til at stramme pengepolitikken mere og hurtigere end forventet. Sammen med de usikre makroøkonomiske udsigter skabte det stigende efterspørgsel efter kredit, rådgivning og risikoafdækning, og vi har støttet kunderne med yderligere lån for mere end 60 mia. kr. Dette viser værdien af vores diversificerede forretningsmodel, idet højere nettorenteindtægter var med til at afbøde effekten af lavere gebyrindtægter fra vores kapitalmarkedsaktiviteter.

Handelsindtægterne rettede sig i 3. kvartal til trods for en reduceret risikovillighed på markets-området givet de fortsat volatile markeder. Resultat før skat i 1.-3. kvartal 2022 var 4 mia. kr., svarende til et fald i forhold til samme periode sidste år, hvilket skyldtes væsentligt lavere handelsindtægter som følge af tab i Rates & Credit i 2. kvartal.
Den fortsatte usikkerhed på de finansielle markeder i 1.-3. kvartal 2022, som skyldtes den stigende inflation og deraf følgende rentestigninger, påvirkede Danica Pensions indtjening og dermed kundernes pensionsopsparinger.

Resultat af forsikringsaktiviteter før nedskrivninger på goodwill udgjorde -0,32 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2022, et fald fra samme periode sidste år.
Den underliggende indtjening er solid.

Den britiske centralbank hævede den ledende rente i 1.-3. kvartal 2022 som modsvar på inflationspresset, hvilket havde en positiv effekt på nettorenteindtægterne, og både aktivitetsniveauet og de tilhørende gebyrindtægter steg ligeledes. Dog blev den positive udvikling i den underliggende indtjening næsten fuldt ud modsvaret af de negative handelsindtægter, der var en konsekvens af de øgede forventninger om et markant højere renteniveau og effekten på bankens hedging-portefølje. Effekten vil dog blive udlignet over porteføljens levetid.

Resultat før skat i 1.-3. kvartal 2022 var 7 mio. kr., svarende til et fald i forhold til samme periode sidste år, hvilket skyldtes de negative handelsindtægter.

Fortsat drøftelser med myndighederne om en afgørelse af Estlandsagen 

Drøftelserne med det amerikanske justitsministerium (U.S. Department of Justice), den amerikanske børsmyndighed (the U.S. Securities and Exchange Commission) og National enhed for Særlig Kriminalitet er nu på et stadie, hvor Danske Bank pålideligt og med høj grad af sikkerhed kan estimere den samlede økonomiske konsekvens af en potentiel fælles myndighedsafgørelse med disse myndigheder til samlet 15,5 mia. kr. Dette omfatter hensættelsen på 1,5 mia. kr., som vi foretog i 2018, da det er bankens vurdering, at afgørelsen vil omfatte konfiskation af minimum 1,5 mia. kr. Som en konsekvens heraf foretager banken nu en yderligere hensættelse på 14 mia. kr. i 3. kvartal. Banken er fortsat i løbende dialog med myndighederne, og selv om der stadig er usikkerhed om, hvorvidt en afgørelse i sagen kan nås, arbejder vi ud fra, at sagen afsluttes inden årets udgang. Tidspunktet for den endelige afgørelse er dog uden for bankens indflydelse.

Efter drøftelser med Finanstilsynet har banken fjernet 7,5 mia. kr. ud af søjle II-kapitaltillægget på 10 mia. kr., der blev indregnet som følge af Estlandsagen.

Udbytte

Bestyrelsen har med henvisning til bankens tidligere udmeldinger om udbytte og på baggrund af dagens udmelding om en yderligere hensættelse vedrørende Estlandsagen besluttet at annullere udbetalingen af det resterende udbytte for 2021, ligesom bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2022.

Forventninger til 2022

Vi har ændret forventningerne til årets resultat for 2022 fra 10-12 mia. kr. til et resultat, der er højere end -5,5 mia. kr., grundet den yderligere hensættelse vedrørende Estlandsagen og nedskrivningen af goodwill. Forventningen indeholder indtægterne fra MobilePay, Danske Bank International og Danica Pension i Norge.

I forhold til vores finansielle målsætninger for 2023 fastholder vi vores ambition om en egenkapitalforrentning på 8,5-9 pct.

Der vil blive afholdt en telekonference for analytikere og investorer af Carsten Egeriis, CEO, og Stephan Engels, CFO, den 27. oktober 2022 kl. 16.00 (CET).

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00