Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2021: Stabil fremgang skabt af god kundeaktivitet, stærk performance på kapitalmarkederne og solid kreditkvalitet

Resultat efter skat på 12,9 mia. kr. og egenkapitalforrentning på 7,6 pct. for året. Fortsat fremskridt i forhold til ambitiøse målsætninger for bæredygtig finans. Foreslået indledningsvist udbytte på 2 kr. pr. aktie. Hensigt om samlet 2021-udbytte på 7,5 kr.

Highlights og Carsten Egeriis om resultatet

Grafik der viser dekorativ animation om: Stigning i indtægter i alt på 4 pct. Fald i driftsomkostninger på 4 pct., Fremgang i omstillingen mod at blive en bedre bank og med bæredygtighedsdagsorden, Foreslået udbytte på 2 kr. pr. aktie – hensigt om yderligere 5,5 kr. pr. aktie

StrategieksekveringGrafik der viser dekorativ animation om: Opdaterede målsætninger for egenkapitalforrentningen gennem hele konjukturcyklussen, Ansvaret for compliance samlet ét sted for at styrke indsatsen, Finjustering på vej af organiseringen af forretningsenheder for at styrke kundefokus

Ændret organisation og opdaterede ambitioner frem mod 2023 og i årene derefter

Vi er nu tidsmæssigt nået midtvejs i vores omstilling hen imod at blive en bedre bank, og vi har skabt tilfredsstillende resultater. Vi vil fortsat skabe værdi for alle vores interessenter: kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer, og vi vil fortsat have fokus på at forbedre vores produkter og services til kunderne og at understøtte innovation i samfundet, mens vi internt vil fokusere på at sikre medarbejderengagementet.

I oktober 2021 opdaterede vi vores finansielle målsætninger for 2023. Vi fastholder, at vi med vores forretningsmodel kan opnå en egenkapitalforrentning på 8,5-9 pct. i 2023 og 9-10 pct. gennem hele konjunkturcyklussen. Desuden har vi forlænget tidshorisonten for, hvornår vi kan nå et mere normaliseret niveau for compliance-omkostningerne, til 2025 for at sikre, at bankens værn fortsat er robuste. De fremskridt, vi har gjort i den senere tid, sætter os i endnu højere grad i stand til at skabe langsigtet værdi.

I november 2021 styrkede vi vores compliance-indsats og forbedrede vores eksekvering på dette område ved at placere det overordnede ansvar for bankens samlede kontrolmiljø for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet på tværs af banken hos Philippe Vollot, bankens nye Chief Administrative Officer.

I januar 2022 offentliggjorde vi, at vi foretager en yderligere finjustering af organisationen for at styrke vores kommercielle momentum på privatkundeområdet og bygge videre på den stærke position, vi har blandt erhvervskunderne. Vi justerer den måde, vores forretningsenheder er organiseret på for at øge vores kundefokus på vores tre kundesegmenter – Personal Customers, Business Customers og Large Corporates & Institutions – og yderligere styrke vores kommercielle momentum.

Finansielle resultaterSøjlediagram viser 6 kategorier med 2 søjler i hver. Indtægter I alt: “2021” 42,6 mia. kr.; “2020” 40,9 mia. kr., Resultat efter skat: “2021” 12,9 mia. kr.; “2020” 4,6 mia. kr., Driftsomkostninger: “2021” 25,6 mia. kr.; “2020” 25,6 mia. kr., Egenkapitalforrentning: “2021” 7,6%; “2020” 2,6%, Nedskrivninger på udlån: “2021” 0,3 mia. kr.; “2020” 7,0 mia. kr., Kernekapitalprocent: “2021” 17,7%; “2020” 18,3%,

Tydeligt opsving i de nordiske økonomier

Efter den gradvise genåbning af samfundet og vaccineudrulningen i 2021 tegnede der sig et tydeligt opsving i de nordiske lande, med et stærkt arbejdsmarked og højt privatforbrug, men også med meldinger om mangel på arbejdskraft og en vis inflationsfrygt. I Danmark er opsvinget bredt funderet, og fokus er nu på at mindske risikoen for overophedning. Men selv om størstedelen af befolkningen er vaccineret, blussede corona-virussen op igen i efteråret, og restriktioner blev genindført i løbet af vinteren.

I Danske Bank er vi parate til fortsat at hjælpe vores kunder. Selv om økonomien klarer sig godt, bidrog hjælpepakkerne til en afdæmpet kreditefterspørgsel i banksektoren i Danmark. Den gradvise tilbagevenden til en situation, hvor bankerne vil tilbyde kreditværdige og levedygtige virksomheder lån på rimelige vilkår, vil sandsynligvis give en stigning i bankudlånet fra 1. halvår 2022 og dermed understøtte bankens indtægter.

Kreditkvaliteten var fortsat stærk, og bankens nedskrivninger lå på et mere normaliseret niveau end i 2020.

Vores diversificerede forretningsmodel viste sig fortsat værdifuld

Trods den afdæmpede kreditefterspørgsel i banksektoren i Danmark viste vores diversificerede forretningsmodel fortsat sit værd, og bankens samlede indtægter steg 4 pct. I 2021 har vi udnyttet vores platform endnu mere og styrket vores markedsposition inden for kapitalmarkedsrelaterede aktiviteter, og vi har formået at udnytte de muligheder, som markedsforholdene giver for øget investeringsaktivitet.

Nettorenteindtægterne lå på et stabilt niveau, hvilket opvejede et fortsat pres på marginalerne og en negativ effekt af produktsammensætningen på udlån, mens vores stærke performance på kapitalmarkederne og historisk store transaktioner samt god aktivitet blandt privat- og erhvervskunderne sikrede en meget positiv udvikling i nettogebyrindtægterne. Aktiviteten inden for udstedelser på gælds- og kapitalmarkederne fortsatte på samme høje niveau, som vi har set i de seneste kvartaler. Vores markedsførende platform har gjort det muligt for os at drage fordel af denne udvikling, og vi er den førende nordiske bank på tværs af begge disse markeder målt på volumen. Handelsindtægterne faldt fra niveauet i 2020 som følge af lavere aktivitet i 2021 samt lavere positive værdireguleringer af derivatporteføljen. Vores forsikringsaktiviteter udviklede sig fortsat positivt, og indtjeningen var drevet af vækst i den underliggende forretning og høje investeringsafkast.

Vores omkostningstiltag resulterede fortsat i en reduktion af omkostningerne – 4 pct. i 2021 – og dette er fortsat en prioritet for os, så vi kan blive en endnu mere effektiv og konkurrencedygtig bank. I kombination med lave nedskrivninger som følge af høj kreditkvalitet førte dette til en stigning i egenkapitalforrentningen fra 2,6 pct. i 2020 til 7,6 pct. i 2021.

”Samtidig med at forretningen skabte god vækst i mange af bankens segmenter i løbet af året, hvilket førte til en stigning i de samlede indtægter på 1,7 mia. kr., faldt omkostningerne med 1 mia. kr. En stærk performance inden for kapitalmarkedsrelaterede aktiviteter som følge af god aktivitet blandt både privat- og erhvervskunder resulterede i en væsentlig stigning i nettogebyrindtægterne, og dette stigende momentum skal ses i sammenhæng med en mere stabil udvikling i andre af bankens indtægter. Igennem året har vores initiativer for at blive en endnu mere effektiv bank resulteret i et betydeligt faldt i omkostningerne, og vi har forsat fokus på at sikre en løbende forbedring af rentabiliteten,” siger Stephan Engels, CFO.

BæredygtighedGrafik der viser dekorativ animation om: Fremgang inden for investering og finansiering – 2023-målsætninger løftet, Transaktioner bekræftede vores position som en førende bank inden for bæredygtig finansiering, Nye ambitiøse 2030-målsætninger for C02-reduktion

Betydelige fremskridt i relation til bæredygtighedsdagsordenen

Vi gjorde betydelige fremskridt inden for vores bæredygtighedsdagsorden i løbet af året, og ved at integrere bæredygtighed i vores strategi forpligter vi os til at tage yderligere skridt for at fremme denne dagsorden, og vores fremgang understøttes af vores kunders store indsats i forhold til den bæredygtige omstilling.

I juli 2021 hævede vi igen vores ambitioner for bæredygtig finansiering og ændrede vores målsætning for 2023 fra 100 mia. kr. til 300 mia. kr. Vi hævede ligeledes målsætningen for Danica Pensions investeringer i den grønne omstilling for 2023 fra 30 mia. kr. til 50 mia. kr. I 2021 øgede vi volumen af bæredygtig finansiering fra 102 mia. kr. til 192 mia. kr., mens investeringerne i den grønne omstilling steg fra 27 mia. kr. til 33,5 mia. kr.

I løbet af 2021 hjalp vi udstedere og investorer med et betydeligt antal transaktioner, hvilket bekræftede vores position som en førende nordisk bank inden for bæredygtig finansiering. Aktiviteten var høj på tværs af forretningsområder, og vi er stolte af at være placeret som den førende arrangør blandt de nordiske banker inden for både bæredygtige obligationer og lån med bæredygtighedsincitamenter målt på volumen.

Desuden tilsluttede vi os Net Zero Banking Alliance, og dermed er vi forpligtet til at reducere udledningerne fra vores udlåns- og investeringsporteføljer, så disse bliver klimaneutrale senest i 2050. For at understøtte denne forpligtelse og hjælpe vores kunder i omstillingen har vi fastlagt ambitiøse målsætninger for 2030 for CO2-reduktion i forbindelse med vores udlån til erhvervskunder i nøglesektorerne olie og gas, shipping og forsyningsselskaber.

”Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, og i Danske Bank støtter vi fortsat vores kunder i deres grønne omstilling ved at tilbyde dem førende produkter og rådgivning inden for bæredygtig finansiering. Vi ser det som vores forpligtelse – som en førende nordisk bank og med de ressourcer, vi har til rådighed – at bidrage til den grønne omstilling i de samfund, vi er en del af. Vores ambition er at være på forkant med dette vigtige arbejde, og vi vil derfor løbende udvikle vores kundetilbud for at imødekomme vores kunders voksende behov for bæredygtig finansiering og leve op til deres forventninger,” siger Carsten Egeriis.

Udbytte for 2021

I overensstemmelse med Danske Banks udbyttepolitik har Danske Bank til hensigt at udbetale et samlet udbytte på 7,5 kr. pr. aktie for 2021 svarende til 50 pct. af årets resultat.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der indledningsvist udbetales et udbytte på 2 kr. pr. aktie. Det er hensigten, at udbetalingen af de resterende 5,5 kr. pr. aktie skal ske ad tre omgange efter offentliggørelsen af de tre kvartalsrapporter i 2022, med forbehold for bestyrelsens beslutning i henhold til den bemyndigelse, der er givet til bestyrelsen, og på grundlag af den sædvanlige vurdering af bankens kapitalforhold ved udgangen af hver kvartalsperiode. Denne tilgang tages for at følge bankens udbyttepolitik og samtidig sikre en forsvarlig kapitalstyring med en høj grad af fleksibilitet set i lyset af Estlandsagen, hvor vi fortsat ikke kan estimere hverken udfald eller timing.

Danske Banks udbyttepolitik forbliver således uændret med en målsætning om et udbytte svarende til 40-60 pct. af årets resultat.

Forventninger til 2022

Årets resultat for 2022 forventes at ligge på 13-15 mia. kr.

”Vores forventninger er baseret på en forventning om højere indtægter fra vores kernebankaktiviteter i 2022 som følge af god økonomisk aktivitet og fremgang hen imod vores finansielle 2023-ambitioner, mens vi forventer, at omkostningerne vil være på omkring 25 mia. kr., og at nedskrivningerne vil ligge under de normaliserede niveauer,” siger Stephan Engels.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores ambition om en egenkapitalforrentning på 8,5-9 pct. i 2023.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu