Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 4.423 mio. kr. efter skat
Danske Bank har i dag offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2004. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 4.423 mio. kr. mod 4.803 mio. kr. i første halvår 2003.
  • Basisindtægterne udgjorde 13.226 mio. kr. mod 13.872 mio. kr. i første halvår 2003.
  • Omkostningerne blev reduceret med 5 pct., og omkostningsprocenten blev forbedret til 53,7 fra 54,0.
  • Tab og hensættelser faldt til 452 mio. kr. fra 947 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Basisindtjeningen steg med 4 pct. fra 5.431 mio. kr. til 5.672 mio. kr.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 601 mio. kr. mod 1.282 mio. kr. året før.
  • Danske Bank vil i løbet af andet halvår i år foretage yderligere tilbagekøb af egne aktier svarende til en markedsværdi på op til 3 mia. kr. Det vil bringe det samlede aktietilbagekøb i 2004 op på 6 mia. kr.
  • For hele året 2004 forventes en basisindtjening i intervallet 11-12 mia. kr.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Den basale bankforretning er inde i en god udvikling. Basisindtjeningen viser en fremgang på 4 pct., og banken har haft en pæn udlånsvækst både i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark er væksten blandt andet drevet af efterspørgslen efter boligfinansieringsprodukterne Danske Prioritet og Bolig Plus. Det forventes, at den gode udvikling fortsætter."

Danske Bank outsourcer it-driften
Af halvårsrapporten fremgår det, at Danske Bank outsourcer sin decentrale it-drift til DMdata, der i forvejen står for koncernens centrale it-drift. Der vil desuden blive aftalt en forlængelse af driftskontrakten fra den nuværende restløbetid på 3½ år til 10 år. Danske Bank vil fortsat selv varetage system- og produktudvikling. Ændringerne vil medføre overflytning af ca. 330 af bankens medarbejdere til DMdata.

"Ændringerne skyldes, at vi har ønsket at fremtidssikre udviklingen og stabiliteten i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer. Derudover ligger der på sigt en betragtelig besparelse i outsourcing af driften", udtaler ordførende direktør Peter Straarup.

Danske Bank forventer desuden at afhænde sin 45 pct. ejerandel i DMdata a/s til IBM Danmark A/S.

I andet halvår vil banken indtægtsføre en kursavance på salg af aktierne i DMdata på godt 100 mio. kr. Herudover forventes alt andet lige, at der opnås en fremtidig besparelse på koncernens IT-drift over den 10 års periode, som kontrakten løber. I 2005 vil besparelsen, som vil stige progressivt i 10 års perioden, udgøre over 100 mio. kr.

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47

Halvårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 14.00. Præsentationen vil kunne høres på www.danskebank.dk Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.​