Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Resultat på 2,8 mia. kr. efter skat i 1. kvartal 2014

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2014.
Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Vores finansielle resultater for første kvartal 2014 er opmuntrende. Selvom den svage økonomiske aktivitet i samfundet giver os udfordringer på indtægtssiden, opvejes det af en række andre positive elementer i regnskabet. Blandt andet kan vi nu se en tydelig effekt af vores omkostningsinitiativer, ligesom vores nedskrivninger fortsætter med at falde. Tilsammen betyder det en resultatfremgang på 91 pct. sammenlignet med 1. kvartal sidste år.

Det er fortsat en hovedprioritet for os at styrke vores markedsposition og forbedre kundetilfredsheden. Det er en udfordring, og det kommer til at tage tid at nå vores mål. Den overbevisende fremgang, vi har set i kundetilfredsheden hos vores største virksomhedskunder og institutionelle kunder i Norden, bekræfter os i, at vi også kan lykkes med vores ambitiøse mål for både privat- og erhvervskunder".

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013

  • Danske Bank opnåede i 1. kvartal 2014 et resultat for vores kerneaktiviteter på 4,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 2,8 mia. kr. Resultatet efter skat er en forbedring på 91 pct. i forhold til 1. kvartal 2013.

  • Egenkapitalforrentningen efter skat var 7,7 pct. p.a. mod 4,3 pct. p.a. for 1. kvartal 2013.
  • Indtægter i alt udgjorde 10,3 mia. kr. og steg med 3 pct. Det skyldtes blandt andet indtægter fra forsikring og øgede gebyrindtægter.
  • Omkostningerne udgjorde 5,4 mia. kr. og faldt med 6 pct. Omkostningsprogrammet forløber som planlagt. Omkostninger i pct. af indtægter blev forbedret til 52,6.
  • Nedskrivninger på kerneaktiviteterne var fortsat lave og udgjorde 0,6 mia. kr. Dette var et fald på 55 pct. i forhold til samme kvartal sidste år og svarer til en tabsprocent på 0,14.
  • Vores Non-core-aktiviteter viste et tab før skat på 0,6 mia. kr., hvilket var som forventet. Afviklingen forløber som planlagt.
1. kvartal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013

  • Resultatet efter skat var en forbedring på 46 pct. i forhold til resultatet for 4. kvartal 2013.

  • Indtægter i alt faldt med 4 pct. i forhold til 4. kvartal 2013. Nettorenteindtægterne faldt med 5 pct. blandt andet på grund af færre rentedage i 1. kvartal 2014, og nettogebyrindtægterne faldt med 13 pct., fordi performancerelaterede gebyrer i Danske Capital hovedsagelig indregnes i 4. kvartal. Handelsindtægterne steg med 27 pct. primært på grund af forbedrede indtægter i Group Treasury.
  • Omkostningerne faldt med 18 pct. Omkostningsniveauet i 4. kvartal 2013 var påvirket af væsentlige restruktureringsomkostninger.
  • Nedskrivninger faldt med 30 pct. Nedskrivningerne faldt i alle forretningsenhederne.

Fortsat solide kapital- og solvensprocenter
I første kvartal har vi rejst ny hybrid kernekapital på 5,6 mia. kr., og der var stor interesse fra investorerne. I april blev den hybride statskapital på 24 mia. kr., som blev optaget i 2009, indfriet. Begge transaktioner er et led i den løbende optimering af vores kapitalstruktur og vil reducere vores fundingomkostninger fremadrettet.

Danske Bank indgik 24. marts 2014 aftale om salg af sin ejerandel i Nets Holding A/S. Transaktionen er betinget af myndighedernes godkendelse. Når transaktionen er gennemført, vil den have en positiv effekt på ca. 1 mia. kr.

Koncernen havde ultimo 1. kvartal 2014 en solid egentlig kernekapitalprocent og en solid solvensprocent på henholdsvis 14,0 og 18,1 mod henholdsvis 14,7 og 21,4 ultimo 2013. Indfrielsen af den hybride statskapital i april 2014 reducerede solvensprocenten ultimo marts 2014 med 2,7 procentpoint. Vi har fortsat en stærk likviditet med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 119 pct.

Ratings opgraderet
Standard & Poor’s (S&P) opgraderede den 29. april 2014 Danske Banks lange og korte ratings et trin som følge af en mere positiv vurdering af bankens aktivkvalitet. S&P ændrede desuden outlook for Danske Banks lange rating til negativt.

Forventninger i højere ende af interval
Årets resultat efter skat forventes for 2014 at ligge i den højere ende af det interval på 9-12 mia. kr., som vi tidligere har meldt ud.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 1. maj 2014 kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/webcast.

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til www.danskebank.com/regnskab.