Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet: "I 3. kvartal har vi gjort yderligere fremskridt i forhold til at styrke vores position som en nordisk universalbank ved at fokusere på vores relationer med kunderne og forbedre vores finansielle resultater", siger CEO Thomas F. Borgen. "I de første ni måneder af 2014 har vi samlet forbedret resultatet med 95 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket viser, at de tiltag, vi har sat i gang, virker. Resultaterne er opmuntrende, men der er stadig et stykke vej til vores langsigtede mål. Vi vil derfor fortsætte med at implementere vores strategi og fokusere på at blive en bank, som virkelig er drevet af kundernes behov, og som er enkel og effektiv."

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2014 i forhold til 1.-3. kvartal 2013

 • Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2014 et resultat af kerneaktiviteterne på 14,2 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 10,1 mia. kr. - en fremgang på 95 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2013. Fremgangen skyldtes en forbedring af de fleste indtægtsposter samt lavere omkostninger og nedskrivninger.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 8,9 pct. p.a. mod 4,9 pct. p.a. i 1.-3. kvartal 2013.
 • Indtægter i alt udgjorde 32,6 mia. kr. og steg 13 pct., hvilket skyldtes fremgang på alle væsentlige indtægtsposter.
 • Koncernen har fortsat fokus på omkostningerne, der udgjorde 16,6 mia. kr. og faldt 4 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2013. Omkostninger i pct. af indtægter blev forbedret fra 59,4 til 50,7.
 • Nedskrivninger for kerneaktiviteterne faldt med 39 pct. og udgjorde 1,9 mia. kr., hvilket fortsat er lavt. Nedskrivningerne svarer til en tabsprocent på 0,14 pct. p.a. Nedskrivningerne faldt i alle forretningsenheder.
 • Resultatet af Non-core aktiviteterne, som primært omfatter porteføljen af engagementer i Non-core Irland, udgjorde -1,0 mia. kr. før skat. Det er som forventet, og afviklingen af Non-core aktiviteterne forløber som planlagt.
 • De samlede udlån pr. 30. september 2014 viste en stigning på 3 pct. i forhold til ultimo 2013. De fleste af Danske Banks markeder var præget af svag vækst og dæmpet kreditefterspørgsel. De samlede indlån lå 2 pct. under niveauet ultimo 2013.
 • Danske Bank har sammen med andre europæiske banker deltaget i en stresstest på foranledning af the European Banking Authority (EBA). Danske Bank kom meget solidt ud af stresstesten og har selv i det stressede scenarie mere end dobbelt som meget kapital, som myndighederne kræver. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 24 af 26. oktober 2014 vil nedskrivninger på 0,7 mia. kr. blive taget i betragtning i bankens nedskrivninger for 4. kvartal 2014 som følge af aktivgennemgangen (AQR).
 • Danske Banks kapitalgrundlag er stærkt. Koncernen havde pr. 30. september 2014 en egentlig kernekapitalprocent på 15,0 og en solvensprocent på 19,3 mod henholdsvis 14,7 og 21,4 pr. 31. december 2013.
 • Banken har ligeledes en robust likviditet med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 125 pct. pr. 30. september 2014.

Forventningerne opjusteres
Årets resultat for 2014 forventes nu at ligge i intervallet 11,5-13,5 mia. kr. Det er en opjustering i forhold til de tidligere kommunikerede forventninger om et interval på 10-13 mia. kr. og skyldes en tilfredsstillende udvikling i årets første tre kvartaler.

3. kvartal 2014 i forhold til 2. kvartal 2014

 • Danske Bank opnåede for 3. kvartal 2014 et resultat på 4,5 mia. kr. før skat mod 5,0 mia. kr. i 2. kvartal.
 • Indtægter i alt udgjorde 10,9 mia. kr. og faldt 4 pct. i 3. kvartal, hvilket blandt andet skyldtes, at handelsindtægterne i 2. kvartal var positivt påvirket af salget af Nets. Dette kunne ikke opvejes af en stigning i indtægterne fra Market Making i Corporates & Institutions i 3. kvartal.
 • Omkostningerne udgjorde 5,5 mia. kr. og faldt 1 pct. i forhold til 2. kvartal.
 • Nedskrivninger for kerneaktiviteterne udgjorde 0,7 mia. kr., hvilket stort set var på niveau med 2. kvartal.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab