Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2014

Halvårsresultat på 6,9 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2014.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet: "Første halvår har budt på gode fremskridt for Danske Bank. Vi har øget vores resultat med 88 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, og vi bevæger os gradvist i den rigtige retning. Omkostningerne falder som forventet, vi ser en fortsat positiv udvikling i nedskrivningerne, og kundeaktiviteten var stigende i 2. kvartal 2014.

Vores kunder har taget godt imod de produkter og løsninger, som vi har lanceret, og som skal bidrage til, at vi styrker vores markedsposition yderligere. Vores fremskridt i første halvår har vist, at vi er godt på vej til at skabe en mere kundefokuseret, omkostningseffektiv og konkurrencedygtig bank".

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

Her følger udvalgte hovedpunkter:

Første halvår 2014 i forhold til første halvår 2013

 • Danske Bank opnåede i 1. halvår 2014 et resultat på 8,6 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 6,9 mia. kr. - en fremgang på 88 pct. sammenlignet med 1. halvår 2013. Fremgangen skyldtes en forbedring af de fleste indtægtsposter, lavere omkostninger og nedskrivninger samt en positiv effekt vedrørende salget af bankens aktieandel i Nets Holding A/S pr. 9. juli 2014.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,2 pct. p.a. mod 5,2 pct. p.a. for 1. halvår 2013. Banken er godt på vej til at nå sine mål for 2015.
 • Indtægter i alt udgjorde 21,7 mia. kr. og steg med 9 pct. Udviklingen skyldtes blandt andet den positive effekt vedrørende Nets, indfrielse af den hybride statskapital i april måned, øget kundeaktivitet og stigende indtægter fra forsikring.
 • Koncernens fokus på omkostningsbesparelser fortsatte som planlagt. Det betød, at omkostningerne faldt med 6 pct., og omkostninger i pct. af indtægter blev forbedret fra 59 pct. til 50,8 pct.
 • Nedskrivninger for kerneaktiviteterne udgjorde 1,3 mia. kr. og var fortsat lave og positivt påvirket af forbedrede makroøkonomiske forhold.
 • Resultatet af Non-core aktiviteterne udgjorde -0,8 mia. kr. før skat. Dette var som forventet, og afviklingen af Non-core aktiviteterne forløber som planlagt.
 • De samlede udlån var ved udgangen af juni 2014 stort set på niveau med ultimo 2013. De fleste af Danske Banks markeder var præget af svag vækst og dæmpet kreditefterspørgsel. De samlede indlån lå 2 pct. under niveauet ultimo 2013.
 • Koncernen havde ultimo første halvår 2014 en egentlig kernekapitalprocent på 14,4 og en solvensprocent på 18,6 mod henholdsvis 14,7 og 21,4 ultimo 2013. Indfrielsen af den hybride statskapital i april 2014 reducerede kernekapitalprocenten og solvensprocenten, hvilket dog blev delvist opvejet af en række kapitaludstedelser i 2013 og 2014. Danske Banks kapitalgrundlag er således meget solidt.
 • Banken har ligeledes fortsat en stærk likviditet med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 133 pct. pr. 30. juni 2014.

Forventninger – interval justeres
Årets resultat for 2014 forventes nu at ligge i intervallet 10-13 mia. kr. De senest udmeldte forventninger var et resultat i den højere ende af intervallet 9-12 mia. kr. Justeringen skal primært ses på baggrund af, at omkostningerne og nedskrivningerne udvikler sig bedre end forventet samt den positive effekt vedrørende Nets.

2. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2014

 • Danske Bank opnåede for 2. kvartal 2014 et resultat på 5,0 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 4,0 mia. kr. - en fremgang på 44 pct.
 • Indtægter i alt udgjorde 11,4 mia. kr. og steg med 10 pct. Alle indtægtsposter bidrog til fremgangen, der også indeholder en positiv effekt vedrørende Nets.
 • Omkostningerne steg som forventet marginalt fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 hovedsageligt drevet af restruktureringsomkostninger.
 • Nedskrivninger for kerneaktiviteterne lå i 2. kvartal 2014 stort set på niveau med 1. kvartal 2014.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på: www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab