Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsrapport 2022

Highlights og Carsten Egeriis om resultatet

Fortsat god kundeaktivitet og fremgang i kerneforretningen på trods af udfordrende markedsvilkår Yderligere fremskridt på bæredygtighedsområdet med ambitiøse mål for bæredygtig finans og klar ambition for den grønne omstilling

Vores kunder og økonomien


Godt rustet til at hjælpe kunderne med at håndtere betydelig usikkerhed

De dårligere makroøkonomiske udsigter og højere renter forventes at påvirke både virksomheder og private husholdninger, men kreditkvaliteten af vores låneportefølje er fortsat solid, og nedskrivningsniveauet er lavt. Nedskrivningerne bestod primært af øgede buffere. Dermed kan vi fortsat hjælpe vores kunder med at håndtere de vanskelige makroøkonomiske vilkår.

2022 var et år med næsten historisk høj usikkerhed og volatile markeder, der blandt andet skyldtes voldsomme geopolitiske spændinger og en kraftigt stigende inflation, især stigende energipriser, som igen medførte et fald i realindkomsterne og en ændring i værdien af aktiver som følge af de pengepolitiske tiltag.

Vores kunder stod derfor over for de mest udfordrende markedsvilkår i årtier. I årets sidste kvartal var vilkårene uændrede, ligesom de makroøkonomiske udsigter fortsat blev mere dystre. Derfor vil vi højst sandsynligt se lavere økonomisk aktivitet i 2023.

Dog var der større risikovillighed blandt investorerne på de finansielle markeder mod slutningen af året, omend fra et udgangspunkt med meget lav risikovillighed, og der er visse tegn på, at både energipriserne og centralbankernes renteforhøjelser har toppet, i det mindste midlertidigt. Desuden er arbejdsmarkederne og privatforbruget i de nordiske lande fortsat robuste, og det giver os et godt udgangspunkt for at klare os igennem den kommende økonomiske afmatning.

Finansielle resultater


Kerneforretningen skaber fortsat gode resultater

I løbet af 2022 skabte vores forretningsmodel fornyet forretningsmæssigt momentum, og indtægterne fra vores kerneforretning steg, primært som et resultat af højere nettorenteindtægter som følge af en normalisering af centralbankrenterne og en positiv udvikling i forretningsomfanget. Blandt andet steg vores markedsandel af bankudlån i Danmark. Gebyrindtægterne var robuste, selv om de faldt lidt mod slutningen af året, primært fordi de kundedrevne gebyrer klarede sig godt, og der var god efterspørgsel blandt kunderne efter rådgivning i relation til risikostyring. I 4. kvartal 2022 fortsatte de indtægter, der afhænger af de finansielle markeder, med at stige som følge af de bedre markedsforhold.

Der var god konverteringsaktivitet som følge af det højere renteniveau, og dette havde en positiv afsmitning på nettogebyrindtægterne. Vores markedsandel af nye realkreditlån steg fra niveauet i 2021 til trods for lavere kundeaktivitet på boligmarkedet og faldende huspriser. 

Der var særligt stor efterspørgsel efter kredit blandt vores store erhvervskunder, i takt med at det blev dyrere og vanskeligere for dem at få finansiering via kapitalmarkederne. Andre forhold, såsom højere energipriser, bidrog også til et øget behov for driftskapital. Vores stærke kapitalgrundlag og stærke likviditetsposition gør, at vi kan støtte vores kunder på tværs af vores hjemmemarkeder, og vores store erhvervskunder kunne således optage nye lån for mere end 40 mia. kr. hos os. 

Handelsindtægterne rettede sig i 2. halvår 2022, da markedsforholdene blev bedre. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter var også negativt påvirket af uroen på de finansielle markeder i 2022. Den negative udvikling blev dog stabiliseret hen mod slutningen af året, idet rentemiljøet blev normaliseret med positive værdireguleringer til følge. Den underliggende forretning er fortsat stærk, og syge- og ulykkesforretningen fortsætter den positive udvikling.

Der var en fortsat positiv udvikling i de underliggende omkostninger som følge af vores fokus på at øge effektiviteten. De samlede omkostninger var dog fortsat påvirket af høje omkostninger til arbejdet med at lukke vores historiske sager. I august 2022 offentliggjorde vi en accelereret løsning på inkassosagen, og vi kommunikerede i den forbindelse, at der var behov for yderligere stikprøvevalidering af den model, som vi havde valgt til at beregne kompensation til kunderne. Stikprøverne har efterfølgende bekræftet anvendeligheden af modellen, og vores arbejde har resulteret i, at vi har styrket modellen yderligere på tværs af de forskellige kundesegmenter og fået et bedre overblik over det nødvendige kompensationsniveau. Som følge heraf besluttede vi at foretage en yderligere hensættelse på 310 mio. kr. i 4. kvartal 2022.

Da vi igangsatte vores Bedre Bank-plan, havde vi en klar ambition om at forenkle vores forretning, forbedre effektiviteten, øge digitaliseringen og styrke vores compliance-indsats samt skærpe vores forretningsmæssige fokus. 2022 var året, hvor vi skabte mange resultater. Vi omorganiserede vores privat- og erhvervskundeenheder, vi gjorde væsentlige fremskridt i forhold til at lukke bankens historiske sager, og vi tog en række skridt i retning mod at have fuldt digitaliserede løsninger på tværs af alle kundesegmenter. Vi har fokus på at nå vores mål for 2023, og inden udgangen af 1. halvår vil vi opdatere vores investorer i forhold til vores finansielle mål på mellemlangt sigt for årene efter 2023.  

”Vores kerneforretning skabte fortsat gode resultater i løbet af året trods stor makroøkonomisk usikkerhed og høj volatilitet på de finansielle markeder. Nettorenteindtægterne steg for 8. kvartal i træk – og 14 pct. år mod år – som følge af et øget udlån, især til vores store erhvervskunder, og et normaliseret renteniveau. Handelsindtægterne rettede sig i 2. halvår 2022 på trods af en reduktion i risikoudnyttelse, da markedsforholdene blev bedre. Vores bestræbelser på at øge effektiviteten resulterede fortsat i lavere underliggende omkostninger, mens de samlede omkostninger var påvirket af arbejdet med at lukke de historiske sager. Der var et stærkt forretningsmæssigt momentum i vores kerneforretning, vi blev mere effektive, og vi fik yderligere afklaring i forhold til vores historiske sager, men afslutningen på Estlandsagen påvirkede naturligvis resultaterne betydeligt. Vores fremskridt giver os fortsat troen på, at vi når vores mål for 2023,” siger Stephan Engels, CFO. 

Bæredygtighed

Fortsat ambition om at være førende i relation til bæredygtighed

Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, og i Danske Bank støtter vi fortsat vores kunder i deres grønne omstilling ved at tilbyde dem relevante produkter inden for bæredygtig finansiering og rådgivning. Vi fortsatte vores bestræbelser på at opnå en førende position i Norden i relation til bæredygtighed, idet vi fortsatte med at reducere udledningerne fra vores udlåns- og investeringsporteføljer, så disse bliver klimaneutrale.

For at hjælpe vores kunder i denne omstilling fastlagde vi i starten af 2022 ambitiøse målsætninger for 2030 for CO2-reduktion i forbindelse med vores udlån til erhvervskunder i nøglesektorerne olie og gas, shipping og forsyningsselskaber. Vi øger vores ambitioner på bæredygtighedsområdet og har derfor i januar 2023 offentliggjort vores nye klimaplan. Planen indeholder mål for reduktionen af den udledning, som vi er del af gennem vores finansielle aktiviteter, samt udledningen fra vores egen drift, og målene er i overensstemmelse med Paris-aftalen. For at sikre at vi lever op til vores forpligtelser i henhold til Paris-aftalen, dækker målene hele Danske Bank-koncernen og alle vores aktiviteter. Målene i planen er udarbejdet i tråd med de retningslinjer, som det uafhængige og forskningsbaserede ekspertorgan Science Based Targets initiative (SBTi) står bag. Med den nye plan bekræfter vi vores ambition om at støtte og medvirke til vores kunders bæredygtige omstilling ved fortsat at udvikle vores kundetilbud på tværs af segmenter og være på forkant med denne stadigt vigtigere dagsorden.

Vi har også taget førertrøjen blandt banker internationalt, når det gælder om at hjælpe kunderne med at reducere deres CO2-udledning. En nylig undersøgelse fra analysehuset Bloomberg Intelligence fra oktober 2022 viser, at Danske Bank er den førende blandt 54 internationale banker, når det handler om at sætte mål for CO2-aftrykket i vores udlån til kunderne.

I 2022 kom vi tættere på vores mål om at have 300 mia. kr. i bæredygtig finansiering senest i 2023, da vi øgede volumen af bæredygtig finansiering fra 192 mia. kr. ultimo 2021 til 273 mia. kr. ultimo 2022. Investeringer i den grønne omstilling steg fra 33,5 mia. kr. til 37,7 mia. kr., og vi kom dermed også her tættere på vores mål om at have investeret 50 mia. kr. senest i 2023. 

Desuden var vi ved årets afslutning fortsat den førende arrangør blandt de nordiske banker målt på volumen af bæredygtige obligationer, og Bloomberg rangerede os som den 16. bedste bank i verden inden for udstedelse af bæredygtige obligationer.  

Udbytte for 2022

Danske Bank foretog den 27. oktober 2022 en yderligere hensættelse på 14,0 mia. kr. vedrørende Estlandsagen. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2022. Danske Banks udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat. Danske Bank har fortsat et stærkt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition, og det er fortsat bestyrelsens hensigt at følge bankens politik for udlodning af kapital. 


Forventninger til den finansielle udvikling i 2023

Årets resultat forventes at være på 15-17 mia. kr.

”Vores forventninger er på linje med vores finansielle målsætninger for 2023 og er baseret på en forventning om øgede indtægter i vores kerneforretning i 2023, der hovedsageligt vil blive skabt på baggrund af højere nettorenteindtægter og vores fortsatte bestræbelser på at øge det forretningsmæssige momentum. Samtidig forventes de indtægter, der afhænger af de finansielle markeder, til trods for en vis usikkerhed at rette sig i forhold til niveauet i 2022. Desuden forventes vores fortsatte fokus på omkostningsstyring at resultere i lavere omkostninger på trods af inflationspresset. Kreditkvaliteten er fortsat stærk, og derfor forventes nedskrivninger på udlån at stige primært på baggrund af de dårligere makroøkonomiske udsigter, som vil påvirke de modelberegnede nedskrivninger,” siger Stephan Engels.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00