Compliance

Danske Bank har en selvstændig compliance-funktion – Group Compliance – som er ansvarlig for at overvåge at koncernen overholder gældende lovgivning, markedsstandarder og interne regler, og for at rådgive om, hvordan væsentlige compliance-risici kan reduceres. Vores Chief Compliance Officer rapporterer direkte til den administrerende direktør.
Læs vores Compliance-politik

Adfærdsregler

Adfærdsreglerne er et sæt interne regler, der har til formål at hjælpe medarbejderne i deres daglige beslutninger. Reglerne indeholder retningslinjer for adfærd over for kunder og leverandører. Adfærdsreglerne er ikke udtømmende, men fokuserer på områder, der udgør en særlig compliance-risiko.

Vores holdning til markedsmisbrug og interessekonflikter

 • Markedsmisbrug

  Det er af afgørende betydning at forhindre markedsmisbrug, og for at vi kan det, har vi har fastlagt interne regler og foranstaltninger.

  Vi har bl.a. retningslinjer for registrering af intern viden og identifikation af insidere. Vi fører og opdaterer kontinuerligt en intern liste over medarbejdere med adgang til intern viden. Vi har ligeledes retningslinjer for videregivelse, behandling og lagring af intern viden for at sikre, at intern viden udelukkende er tilgængelig for personer, der har behov for sådan viden for at opfylde deres arbejdsrelaterede pligter.

  Samtlige medarbejderes transaktioner i værdipapirer overvåges og er reguleret af retningslinjer og intern uddannelse. Koncernen har generelle retningslinjer for alle medarbejdere og mere restriktive retningslinjer for medarbejdere, der arbejder i følsomme funktioner. Kontrolaktiviteterne, som indebærer skærpet overvågning, er primært præventive.

 • Interessekonflikter

  Interessekonflikter kan opstå, hvor der er modstridende interesser mellem Danske Bank og/eller dens medarbejdere på den ene side og en kunde eller leverandør på den anden side.

  Vi har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter for at sikre, at vi altid træffer uafhængige beslutninger. Politikken hjælper os med at identificere forhold, der fører eller kan føre til en interessekonflikt, og som kan indebære en væsentlig risiko for vores kunder.

  Vi har indført regler for gaver og repræsentation – både til og fra medarbejderne – for at begrænse mulige interessekonflikter så vel som beskyldninger om bestikkelse.

  I overensstemmelse med politikken har vi procedurer, systemer og kontroller til at identificere og håndtere interessekonflikter for at undgå enhver tvivl om koncernens integritet og medarbejdernes kompetencer og adfærd.

Politik om forebyggelse af hvidvask

Vi har stort fokus på at overholde lovgivningen og forhindre, at kriminelle bruger Danske Bank til hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Vi har implementeret foranstaltninger for at begrænse sådanne aktiviteter og undgå brud på internationale sanktioner.

Læs politikken (på engelsk)

Forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og økonomiske sanktioner

Vi har implementeret et sæt regler direktiv om forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktioner, der opstiller en række krav, som gælder for alle vores aktiviteter for at sikre efterlevelse af EU’s 4. hvidvaskdirektiv.

Vores medarbejdere modtager regelmæssig uddannelse i identifikation af hvidvask, så de kan genkende hvidvask i dens nuværende former. Det er for eksempel vigtigt at følge de anbefalinger, der udstedes af Financial Action Task Force og andre internationale organer som for eksempel Wolfsberg Group.

Der stilles krav til os om, at vi kender vores kunder og deres forventede brug af vores produkter og services. Dette omfatter:

 • Bekræftelse af kundens identitet
 • Indhentning af oplysninger om omfanget af og formålet med kundeforholdet
 • Opmærksomhed omkring atypiske transaktioner og identifikation af mistænkelige transaktioner
 • Underretning af de rette myndigheder, hvis en mistanke ikke kan afkræftes

Derfor kan vores kunder komme ud for, at vi ønsker at se legitimation, eller at vi spørger mere ind til visse transaktioner. Kravene til pengeinstitutterne om forebyggelse af hvidvask bidrager også til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan føre til mistanke og foranledige en undersøgelse, for eksempel bestemte personer eller organisationer.

Læs vores udfyldte Wolfsberg-spørgeskema, som udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af en Kend-din-kunde-analyse i Danske Bank.

Finansielle sanktioner & krav til internationale pengeoverførsler

 • Finansielle sanktioner

  Danske Bank overholder de økonomiske sanktioner, der er indført af FN, EU og USA (OFAC), og vi har klare procedurer på dette område.

  Vi har en række processer, som sikrer, at vi overholder internationale finansielle sanktioner, herunder begrænsninger på betalinger der involverer visse lande.

 • Krav til internationale pengeoverførsler
  Vi stiller krav om fuldstændige oplysninger om afsenderen af internationale betalinger. Det betyder, at en række oplysninger om afsenderen følger transaktionen gennem hele betalingsforløbet. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask og finansiering af terrorisme samt sørge for at internationale betalinger kan gennemføres sikkert.

Whistleblowing

Alle medarbejdere har mulighed for whistleblowing. Vi har en interesse i at etablere og opretholde et miljø, som stimulerer en fri informationsstrøm – også når det gælder en medarbejders sikkerhed, når den pågældende rapporterer en mistanke samt beskyttelse mod repressalier. Indberetninger og spørgsmål, der modtages via whistleblower-systemet, behandles som strengt fortrolige oplysninger og tilgår Group Compliance samt bestyrelsens revisionsudvalg.

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Undersøgelser af Danske Banks filial i Estland på baggrund af mistanke om hvidvask. Læs fakta om undersøgelserne, download rapporten og se en tidslinje om sagen.
Læs mere