Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab er vejen til positive forandringer

Som investor kan vi være med til at forme fremtidens selskaber og drive samfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. I Danske Bank lægger vi vægt på at være en aktiv ejer og bidrage til, at selskaber håndterer og forbedrer bæredygtighedsforhold samt reducerer bæredygtighedsrisici. Tilgangen er med til at understøtte selskabernes langsigtede værdiskabelse, bidrage til at skabe attraktive afkast til kunder og skabe en positiv samfundsudvikling.

Vi udøver aktivt ejerskab på tre måder


Går i dialog med ledelsen hos selskaber

Stemmer på selskabernes generalforsamlinger

Samarbejder med andre investorer og organisationer 

Skaber værdi for investeringer, selskaber og samfundet

Vores investeringsteams går i direkte dialog med selskaber for at påvirke deres adfærd, strategier og performance inden for forretningskritiske bæredygtighedsforhold i en ansvarlig retning. De har indgående viden om selskaberne, de investerer i, og bruger den viden til at påvirke selskaber til eksempelvis at:

 • reducere CO2-udledningen
 • skabe større diversitet i bestyrelsen
 • styrke processer for affaldshåndtering
 • reducere vandforurening
 • skabe sikre og sunde medarbejderforhold
 • leve op til menneskerettighederne og bekæmpe korruption.

Det er både med til at reducere investeringernes bæredygtighedsrisici, men bidrager også til at skabe mere ansvarlige selskaber og bæredygtige samfund.

Læs hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores politik for ansvarlige investeringer

Investeringsteams bruger dialog til at:

 • Diskutere og reducere selskabsspecifikke bæredygtighedsrisici og dermed beskytte kundernes investeringer
 • Påvirke selskaber til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og løse kritisable forhold
 • Påvirke selskaber til at forbedre rapporteringen af forretningskritiske ESG-forhold
 • Få en større forståelse og viden om selskabernes forretningsmodeller, strategier og vækstmuligheder
 • Understøtte selskabernes langsigtede, ansvarlige udvikling og bidrage til en positiv samfundsudvikling

Tager ansvar

Vi mener, at vi mest effektivt kan bidrage til positive forandringer ved at forblive investeret i selskaber og tage ansvar. Derfor frasælger vi ikke selskaber og vender ryggen til, hvis der opstår problemer, udfordringer eller dilemmaer. I stedet for går vi i konstruktiv dialog for at lægge pres på og bidrage til, at selskaber ændrer adfærd, løser udfordringer og kritisable forhold. Det mener vi er vejen til at skabe virkelige forandringer og sunde, ansvarlige selskaber.

Eksklusion som sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane gennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskabet ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af investeringen eller indføring af en investeringsrestriktion på specifikke selskaber.

Beskytter investorer gennem dialog

For at beskytte investorerne lægger seniorporteføljeforvalter Cecilie Hoffmeyer pres på kapitalfonde, så de ikke trækker værdier ud af opkøbte selskaber. Værdier skal blive i selskabet, ellers kan det have negative konsekvenser for selskabets finansielle stabilitet.

Læs hvordan Cecilie presser kapitalfonde for at beskytte selskaber og kundernes investeringerpå side 12 her

Påvirker olieselskaber i en grøn retning

Investorer har gode muligheder for at påvirke olieselskaber til at være en medspiller i den grønne omstilling. De bliver ikke grønne over natten, og det er et langt sejt træk, men for chefporteføljeforvalter Kasper From Larsen handler det om at tage ansvar og bruge sin indflydelse som investor til at være med til at drive transformationen.

Læs hvordan Kasper bidrager til at skabe mere klimavenlige olieselskaber på side 28 her

Bruger vores stemme på generalforsamlinger

Vi bruger vores stemmeret som investor på selskabernes generalforsamlinger for at give vores mening til kende og stemme for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi samt reducere bæredygtighedsrisici og negativ påvirkning på samfundet. På vores digitale stemmeplatform publicerer vi løbende, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlinger.

Se vores stemmeafgivelser her

Stemmeretningslinjer

Vores retningslinjer for afstemning guider, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlingen. Det overordnede princip for vores stemmeafgivning er at forbedre og beskytte kundernes investeringer. Retningslinjerne adresserer eksempelvis, hvordan vi stemmer omkring finansielle forhold, bestyrelsens aflønning, kapitalstruktur og aktionærrettigheder. Hertil er der også en række principper for, hvordan vi stemmer på forslag vedrørende ESG-forhold for at reducere bæredygtighedsrisici og selskabernes negative påvirkning på bæredygtighedsforhold i samfundet. Det omhandler blandt andet CO2-udledning, energieffektivitet, kønsdiversitet, brug af vedvarende energi, biodiversitet, vand- og sanitetsforhold, arbejdstager- og menneskerettigheder, børnearbejde og anti-korruption.

Fornuftige lønpakker i medicinalindustrien

Det er vigtigt med et passende lønniveau i bestyrelsen hos medicinalindustrien for at tiltrække de rette kompetencer. Dog er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke har uhensigtsmæssige økonomiske interesser i selskabets performance. Chefporteføljeforvalter Jesper Neergaard Poll bruger generalforsamlingen for at bane vejen til fornuftige lønpakker og sikre en sund incitamentsstruktur hos bestyrelser.
Læs historien på side 24 her

Bedre rapportering

Arbejdet med ansvarlige investeringer kræver kvalitets ESG-informationer om selskaber. Gennem partnerskaberne og den direkte dialog diskuterer og opfordrer vi selskaber, lovgivere og ESG-dataudbydere til kontinuerligt at forbedre og standardisere rapporteringen af ESG-forhold og bæredygtighedsrisici. Det bidrager til, at investorer i højere grad kan inkludere ESG-faktorer og bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen og samtidig understøtte ambitionen om, at investeringskapitalen i højere grad placeres i investeringer, der arbejder for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Styrker vores påvirkningsmuligheder

Vi samarbejder med andre investorer og stakeholders for at udøve aktivt ejerskab og gå i fælles dialog med selskaber for at bidrage til positive forandringer. Ved at samarbejde får vi og investorverdenen en stærkere stemme, hvilket gør det muligt at lægge yderligere pres på selskaber for at forbedre eller løse ESG-udfordringer og have en ansvarlig forretningsmodel.

Vi samarbejder med

 • Organisationen opfordrer selskaber og byer til at offentlig¬gøre deres klimapåvirkning, og organisationen har til formål at reducere selskabernes udledning af drivhusgasser og afbøde klimaforandringernes konsekvenser. Organisationen indsamler og deler informationer om drivhusgasudledning og klimastrategier, der gør det muligt for investorer at reducere klimarelaterede risici i investeringer. Læs mere om organisationen
 • Climate Action 100+ er en af de største investorsammen¬slutninger med fokus på selskabsdialog inden for klimadagsordenen. Sammen med mere end 500 globale investorer går vi i dialog med de selskaber, der har den højeste CO2-udledning på verdensplan. Formålet er at få dem til at nedbringe deres klimapåvirkning i overensstemmelse med kli¬mamålene i Parisaftalen og at forbedre deres rapportering om CO2-udledning. Sammenslutningen går i dialog med selskaber inden for olie- og gasindustrien, forsynings- og minesektoren, transportbranchen, industriselskaber og forbrugssektoren. Læs mere om organisationen
 • Som led i vores ambition om at støtte den grønne omstilling har vi har tilsluttet os Montreal Carbon Pledge. Det betyder, at vi rapporterer på CO2-aftrykket for ESG-investeringsprodukter.

  Se CO2-aftrykket her

  Læs mere om initiativet

 • Vi er medlem af Partnership for Carbon Accounting Financials, som er et globalt partnerskab for finansielle institutioner. Formålet med samarbejdet er at udvikle og implementere en standard for at analysere og rapportere på drivhusgasudled¬ningen fra investeringer og udlån. Læs mere om partnerskabet
 • Principper for ansvarlige investeringer (UN-PRI) er en FN-støttet medlemsorganisation, der arbejder for at forstå, hvordan miljø, sociale forhold og selskabsledelse påvirker investeringer. Organisationen understøtter medlemmerne i at integrere bæredygtighed i investeringer og i det aktive ejerskab. Vi har været medlem af UN-PRI siden 2010 og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer, som er fundamentet for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årligt til UN-PRI om vores processer og fremskridt med at implementere de seks principper i vores arbejde med ansvarlige investeringer.

  Se vores seneste bedømmelser her

  Læs mere om principperne

 • Den europæiske investoralliance (forkortes IIGCC) fokuserer på at reducere klimaforandringerne. Alliancen har mere end 250 medlemmer, og missionen er at mobilisere kapital til den grønne omstilling og bidrage til at skabe et robust samfund, der kan håndtere klimaforandringer. Det sker ved at samarbejde med selskaber, politikere, investorer og andre interessenter. IIGCC bidrager til at skabe regulering, investeringspraksis og selskabsstra¬tegier, der kan adressere de langsigtede risici og muligheder forbundet med klimaforandringerne. Læs mere om IIGCC
 • Vi samarbejder med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for at anvende deres viden og kompetencer omkring analyse af forretningskritiske ESG-aspekter. SASB’s ambition er at hjælpe selskaber med at identificere, håndtere og rapportere på de ESG-aspekter, der er vigtigst for investorer. Vi opfordrer selskaber til at anvende SASB’s rapporteringsmetode, da det blandt andet vil gøre det muligt for investorer at sammenligne selskabernes ESG-performance med hinanden. Det øger transparensen omkring væsentlige ESG-forhold, hvilket styrker investorers mulighed for at håndtere bæredygtighedsrisici og inkludere ESG-kriterier i investeringsbeslutninger. Læs mere om SASB

  Læs, hvordan vi bruger SASB’s metodik i vores ESG-analyseværktøj mDASH@ her. (link til white paper)

 • Vi er medlem af de danske, norske, svenske og finske afdelinger af Sustainable Investment Forum (SIF). SIF’s mission er at fremme viden og erfaringsudveksling inden for ansvarlige investeringer og bidrage med analyser og data inden for området.
 • Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-related Finan¬cial Disclosures (TCFD), som udvikler metoder til, at selskaber kan rapportere på deres finansielle risici ved klimaforhold til investorer, långivere og andre interessenter. Vi mener, at TCFD’s anbefalinger hjælper selskaber med at forstå informati¬onsbehovet hos finansielle selskaber, så disse kan reagere på potentielle klimarelaterede, finansielle risici. Samtidig tilskynder initiativet, at selskaber rapporter på klimaforhold, der imøde¬kommer investorernes behov. Vi opfordrer selskaber til at rapportere på klimarelaterede risici i overensstemmelse med TCFD-anbefa¬lingerne. Vi mener, det vil hjælpe dem til at tage de rette, grønne skridt og skabe en fremtidssikret forretning. Læs mere om TCFD