Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtighedshensyn inkluderes i investeringsbeslutninger

Vores ambition er at skabe attraktive, risikojusterede afkast til vores kunder. Derfor analyserer vi miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG-faktorer) for alle vores investeringsprodukter. Det mener vi er vejen til systematisk at reducere bæredygtighedsrisici og skabe mest mulig værdi til kunderne. Derudover har vi produkter, der arbejder for at fremme ESG-forhold gennem investeringerne.

Se vores politik for ansvarlige investeringer

Skaber værdi for investeringsprocessen

Vores investeringsteams er ansvarlige for at inkorporere bæredygtighedsrisici i deres investeringsanalyser og -beslutninger.

Ved at analysere ESG-aspekter sammen med finansielle forhold får de en større viden om investeringerne og kan identificere bæredygtighedsrisici og investeringsmuligheder.

Denne tilgang mener vi giver størst mulig værdi, da den gør investeringsteams i stand til at træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kundernes investeringer. 

ESG-investeringsprodukter

Vi tilbyder en række investeringsprodukter, der ikke kun tager hensyn til bæredygtighedsforhold, men også fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Det kalder vi for ESG-investeringsprodukter.

Disse produkter fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning. ESG-investeringsprodukter opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål

Vi tilbyder produkter, der ud over at tage hensyn til bæredygtighedsrisici også har et eller flere bæredygtige investeringsmål. Det kalder vi for fonde med et bæredygtigt investeringsmål.

Disse produkter investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. De kan eksempelvis investere i selskaber, der arbejder for grøn omstilling og bekæmper klimaforandringerne, sikrer rent drikkevand, forebygger forurening, beskytter miljøet, fremmer biodiversiteten, sikrer større social lighed eller bidrager til FN’s Verdensmål på anden vis. Samtidig medfører investeringerne ikke væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Skræddersyede bæredygtighedsanalyser

Investeringer har forskellige karakteristika og påvirkes forskelligt af ESG-forhold. Derfor tilpasser det enkelte  investeringsteam ESG-analysen til den specifikke investeringsstrategi og aktivklasse for at skabe værdi for investeringsbeslutningerne. Det gør vi for alle kundernes investeringer.

10969212-00090258-5a2b493f

Arbejder systematisk med bæredygtighedsrisici

Investeringsteams identificerer og vurderer de bæredygtighedsfaktorer, der udgør en risici og potentielt kan have en negativ indflydelse på investeringernes afkastmuligheder. Som en del af processen analyseres selskaber for, om de lever op til internationale normer og rammer for selskabers samfundsansvar. Ved at have en struktureret proces for analyse af bæredygtighedsaspekter kan investeringsteams systematisk håndtere og reducere investeringernes potentielle bæredygtighedsrisici.

 

I fremtiden vil klimakravene til selskaber kun blive større, og det kommer til at påvirke forret-ningsmodeller og finansielle resultater. Derfor følger porteføljeforvalter Lars Erik Moen selskabernes CO2-aftryk og initiativer for at nedbringe klimabelastningen, så han kan reducere risikoen for, at et selskab er værdifastsat forkert i forhold til dets klimaudfordringer. Læs historien her på side 12

 

Et af ejendomsbranchens største udfordringer er at rapportere og have styr på underleverandørernes bæredygtighedsarbejde. Det er et aspekt, som porteføljeforvalter Emelie Holmstöm stiller skarpt på, da der er stigende krav til leverandørkæden i ejendomssektoren. Læs historien her på side 18

Risici og muligheder inden for klimadagsordenen

Klimaforandringer og den grønne omstilling skaber en lang række risici og muligheder, der påvirker selskaber og deres fremtidig værdiskabelse. Hvordan selskaberne håndterer klimaaspekter har betydning for, om de er attraktive investeringer eller ej. Dette analyserer vores investeringsteams for at identificere og håndtere klimarelaterede risici og muligheder hos de selskaber, de investerer i. 

I vores klimarapport er der eksempler på investeringsteams’ arbejde med klimaforhold inden for papirindustrien, energi- og finanssektoren, kobber- og transportsektoren.

Bæredygtighedsanalyser bygget på et stærkt fundament

  • Vi har udviklet vores eget ESG-analyseværktøj, mDASH, der identificerer selskabers bæredygtighedsrisici og muligheder inden for ESG-forhold. mDASH® strukturerer og kategoriserer data fra selskaber og eksterne dataudbydere, så investeringsteams kan skære igennem informationsstøjen og identificere og analysere forretningskritiske bæredygtighedsaspekter. Værktøjet hjælper investeringsteams med at vurdere, hvordan specifikke selskaber håndterer og klarer sig inden for relevante bæredygtighedsrisici og ESG-aspekter, så de kan beskytte kundernes investeringer og levere attraktive afkast.

    Læs mere om mDASH®
  • For at sikre en systematisk inkorporering af bæredygtighedsrisici og ESG-forhold anvender investeringsteams vores dataplatform bestående af ESG-data af høj kvalitet. Den består af mere end 8.000 datapunkter omkring selskabers ESG-forhold fra 11 forskellige ESG-dataudbydere. Investeringsteams bru¬ger data til at analysere og vurdere, hvordan selskaber håndterer ESG-aspekter og giver dem en dybere indsigt i og flere perspektiver på selskaber. Platformen giver investeringsteams en holistisk forståelse af det enkelte selskabs bæredygtighedsrisici og ESG-relaterede muligheder, som de inkorporerer i investeringsanalysen.

    Læs mere om ESG-dataplatformen
  • Vi screener investeringsuniverset for at identificere og forstå selskabernes bæredygtighedsrisici og muligheder, hvilket gør investeringsteams i stand til at reducere risici eller identificere investeringsmuligheder. Screening anvendes også for at identificere selskaber, der potentielt bryder med internationale normer. 

  • Vi har et team af specialister og analytikere inden for ESG, der supporterer investeringsteams i systematisk at analysere og identificere forretningskritiske ESG-forhold og inkorporere bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen.
  • Vores investeringsteams og ESG-specialister uddannes løbende for at styrke deres kompetencer inden for ESG. Det skal sikre, at vi konstant kan forbedre og udvikle arbejdet med at integrere ESG og bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen. De gennemgår blandet andet trænings- og uddannelsesforløb fra eksterne certificeringsinstitutioner og er eksempelvist blevet certificeret med ESG-analytikeruddannelsen fra EFFFAS.

ESG-integrationsråd

Vores ESG-integrationsrådet guider implementering af strategien for ansvarlige investeringer og diskuterer emner, der er relevante for hele investeringsorganisationen på tværs af aktivklasser og investeringsstrategier. Eksempelvis diskuterer og evaluerer rådet bæredygtighedsrisici og dilemmaer, tager stilling til investeringsrestriktioner eller indgåelse af nye aktivt ejerskabssamarbejder og initiativer med andre investorer. ESG-integrationsråd består af chefporteføljeforvaltere og investeringschefer.

Bæredygtighedsrisici afspejles i aflønningspolitikken

Bæredygtighedsrisici er inkluderet i de overordnede risikoparametre for aflønningspolitikken. Derudover tager aflønningspolitikken hensyn til, at investeringsteams, når de forvalter kundernes investeringer, ikke har et økonomisk incitament til at tage uhensigtsmæssige bæredygtighedsrisici, der kan medføre afledte negative konsekvenser for kundernes afkast. Find aflønningspolitikken her