Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Generalforsamling 2002Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2002

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2002, kl. 14.00, i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København.

Dagsorden
a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne regnskabsår.

b) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,75 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

c) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 15 afgår:

Adm. direktør Sten Scheibye og direktør Birgit Aagaard-Svendsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Sten Scheibye og direktør Birgit Aagaard-Svendsen.

d) Valg af to statsautoriserede revisorer.
I henhold til vedtægternes § 21 afgår:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, (tidligere Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab), og KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

e) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalfor-samling - at lade banken til eje eller pant erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jfr. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%."

f) Bestyrelsens forslag om at overføre "Overkurs ved emission", der pr. 31. december 2001 udgør 1.227.044.250,00 kr., til "Overført fra tidligere år".

g) Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne:

· i § 2, stk. 1, at ”banklovgivningen” ændres til ”lovgivningen”.
§ 2, stk. 1, bliver herefter følgende:

"Banken driver bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed."

· i § 6, I, stk. 1, og II, stk. 1, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje bankens aktiekapital m.v. forlænges til 1. marts 2007. § 6, I, stk. 1, og II, stk. 1, bliver herefter følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2007 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 2.700.302.530 kr. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens aktionærer har efter reglen i § 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegnings-ret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs, dog mindst til kurs 105, og mod kontant betaling."

II, stk. 1:
"Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2007 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens aktiekapital, jfr. ovenfor I, første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs."

· i § 13, at formuleringerne ajourføres til ny lovgivning. § 13 bliver herefter følgende:

"På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
b. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 15.
c. Valg af ekstern revision, jf. § 21.
d. Eventuelle yderligere forslag og emner fra aktionærer eller bestyrelse."

· i § 14, stk. 2, ophæves 2. punktum. § 14, stk. 2, bliver herefter følgende:

"Til vedtagelse af forslag om ændringer i bankens vedtægter, der ikke kan foretages af bestyrelsen i medfør af lovgivningens regler, eller hvortil der ikke i kraft af disse regler stilles strengere krav, kræves, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsam-lingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Ændring af vedtægter-nes § 14, tredje stykke, kræver dog vedtagelse efter de deri angivne regler."

· at den midlertidige bestemmelse i § 15, sidste stykke, ophæves.

· at antallet af direktionens medlemmer i § 19, 2. punktum, ændres fra mindst fire til mindst to. § 19, 2. punktum, bliver herefter følgende:

"Direktionen består af mindst to og højst ti medlemmer."

· at formuleringen i § 21 ajourføres til ny lovgivning. § 21 bliver herefter følgende:

"Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges for ét år ad gangen."

h) Behandling af eventuelle yderligere emner fra aktionærer.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles online på vores hjemmeside, i bankens filialer eller på telefon 33 44 51 40 til og med den 14. marts 2002.

Bankens årsrapport vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

København, den 21. februar 2002
Danske Bank A/S
Bestyrelsen