Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Organisationstilpasninger i Danske BankFondsbørsmeddelelse nr. 33/2002

Investmentbank-aktiviteter integreres i Danske Markets
Danske Bank planlægger pr. 1. januar 2003 at gennemføre en række organisationstilpasninger, som omfatter sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter, integration af investmentbanken i Danske Markets, opdeling af personaleaktiviteterne, tilpasning af organisationen i Kredit & Markedsrisici og sammenlægning af erhvervs- og privatkundesektionerne i Bankaktiviteter Danmark.

Investmentbank-aktiviteter til Danske Markets
Koncernens engrosbank-aktiviteter samles i Danske Markets. Organisationsændringen omfatter, at en række aktiviteter i Danske Securities ønskes sammenlagt med Danske Markets, samt at kundeansvaret for udvalgte, internationale erhvervs- og institutionelle kunder overføres til Danske Markets. Efter overførsel af corporate finance aktiviteter, aktiehandel og en del af analyseaktiviteterne, planlægges det at afvikle de resterende investmentbank-aktiviteter i Danske Securities. Koncernen vil fortsat tilbyde institutionelle og private kunder aktieanalyser, men i et nyt koncept tilpasset de nuværende markedsforhold.

Ændringerne medfører et forventet ophør af Danske Securities aktiviteterne i Finland, aktieaktiviteterne i England samt store dele af analyseaktiviteterne i Norge og Sverige. Ved sammenlægningen vil en række nuværende administrative funktioner i Danske Securities være overflødige, idet integration med Danske Markets medfører, at den herværende administrative platform overtager de videreførte aktiviteter. I forbindelse med omstruktureringen forventes op til 200 medarbejdere at forlade koncernen. Herved tilpasses organisationen til markedssituationen på investmentbank-området. Det er koncernens forventning, at de utilfredsstillende resultater, som i de seneste år er realiseret inden for området, hermed bringes til ophør.

Den forventede basisindtjening for hele 2002 vil i forbindelse med ændringen i investmentbank-aktiviteterne blive reduceret med omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. Basisindtjeningen for 2002 forventes herefter at være nogenlunde på samme niveau som 2001. Omkostningerne vedrører udgifter i forbindelse med fraflytning af lejemål, fratrædelsesgodtgørelser samt udgifter i forbindelse med omstrukturering af IT-systemer. Den samlede udgift kan blive reduceret, såfremt banken inden for en kortere periode kan træffe aftale om udleje af lejemål, hvor Danske Securities p.t. udøver virksomhed. De sammenlagte aktiviteter vil i såvel Danmark, Norge, Sverige og UK foregå fra de lokaler, hvor Danske Markets er placeret.

Danske Markets vil være under fortsat ledelse af direktør Henrik Normann. I Danske Markets koordineres erhvervskundeaktiviteterne af direktør Angus Maclennan, som herudover fortsat vil bestride hvervet som landechef i UK. Aktieaktiviteterne vil være under ledelse af direktør Jeppe Christiansen.

I forbindelse med organisationsændringen har direktør Ulf Lundahl og aktiechef Håkan Östling ønsket at forlade koncernen. Ulf Lundahl vil i en kortere periode være til koncernens disposition med henblik på løsning af en række opgaver i forbindelse med organisationsændringen. Vicedirektør Jens Peter Toft vil i Danske Markets have ansvar for koncernens corporate finance aktiviteter.

Personaleområdet
Bankens personaleområde opdeles i områderne: Personaleudvikling, Personaleservice og personaleøkonomi. I den forbindelse er afdelingsdirektør Lars Stensgaard Mørch udnævnt til underdirektør og chef for Personaleudvikling. Personaleservice integreres i området Udvikling & Organisation. Personaleøkonomi integreres i området for Koncernøkonomi. Personaledirektør Steen Hjort bliver chef for Økonomi og Sekretariat i Udvikling & Organisation og får samtidig ansvaret for Forsyning og Danske Ejendomme.

Andre ændringer
Direktør Per Skovhus, International Banking, tiltræder en stilling i Kredit & Markedsrisici med ansvar for Storkunder, Finansielle Institutioner og Porteføljestyring samt Struktureret Finansiering. Underdirektør Mogens Søndergaard er udnævnt til ny chef for International Banking.

I Bankaktiviteter Danmark overtager underdirektør Claus Johansen ansvaret for såvel privat- som erhvervskunder i Danske Bank brandet. Underdirektør Thomas Mitchell, Bankaktiviteter Danmark, bliver udnævnt til medlem af direktionen i Realkredit Danmark.

Direktør Mogens Holm, Realkredit Danmark, udtræder af direktionen, og indtræder i direktionen i Danske Bank, Luxembourg.

Omfanget af Jeppe Christiansens deltagelse i Eksekutivkomitéens arbejde vil blive tilpasset, således at det er foreneligt med ansvaret som chef for bankens aktie-aktiviteter. I konsekvens af Jeppe Christiansens nye ansvarsområde overtages hvervet som bestyrelsens formand i Danske Capital af økonomidirektør Jesper Ovesen. Jeppe Christiansen vil fremover repræsentere banken i Københavns Fondsbørs' bestyrelse, og tillige varetage ansvaret for koncernens private equity aktiviteter, herunder indtræde i investeringskomitéen for Polaris.

Download ny organisationsplan (14 kb)