Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank omfattet af den danske stats garanti

Selskabsmeddelelse nr. 25/2008

Den danske stat har udstedt en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter.

Danske Bank er omfattet af ordningen, der løber fra 6. oktober 2008 og to år frem med mulighed for forlængelse, hvis hensyn til den finansielle stabilitet nødvendiggør det.

Ordningen administreres af Det Private Beredskab, som blev etableret i sommeren 2007.

Baggrunden for statens garanti er den seneste tids særdeles dårligt fungerende internationale kapitalmarkeder.

Garantiordningens omfang og betingelser
Det Private Beredskab stiller 10 mia. kr. til rådighed til dækning af eventuelle tab. Herudover betaler Det Private Beredskab en markedskonform garantiprovision, der bidrager med 7,5 mia. kr. årligt.

Staten dækker eventuelle yderligere tab, og et eventuelt overskud tilfalder staten.
Overstiger statens tab den stillede tabskaution og den betalte garantiprovision fra Det Private Beredskab, skal Det Private Beredskab via en forhøjet garantiprovision dække yderligere tab på op til 10 mia. kr.

Det samlede bidrag fra Det Private Beredskab i form af garantiprovision og tabskaution udgør således minimum 15 mia. kr. og op til 35 mia. kr. over de to år.

Der er garanteret simple kreditorer mod tab hos pengeinstitutter i det omfang, tabene ikke er dækket af Indskydergarantifonden, andre indskyderordninger eller dækket på anden vis (eksempelvis Særligt dækkede obligationer og gæld og indlån med pant i statsobligationer eller Særligt dækkede obligationer).

Forpligtelser i bankens udenlandske filialer er ikke omfattet af garantien, men for filialer i lande med en tilsvarende garantiordning, kan deltagerne vælge at lade disse filialer være omfattet af den danske ordning.

Institutterne, der deltager i ordningen, må ikke i ordningens levetid

  • udbetale aktieudbytte
  • etablere nye aktietilbagekøbsprogrammer
  • igangsætte nye aktieoptionsprogrammer, og eksisterende programmer må ikke forlænges eller fornys.

Danske Banks forpligtelser til ordningen forventes at udgøre ca. en tredjedel.


Påvirkning på Danske Banks resultat og forventning til årets resultat
Den umiddelbare virkning af garantien forventes at være, at koncernens adgang til og betingelserne for at skaffe funding fra de internationale kapitalmarkeder vil blive forbedret betydeligt. Det skønnes at have en positiv virkning på nettorenteindtægterne.

Garantiordningen medfører, at Danske Banks nettogebyrindtægter i en to-årig periode vil blive belastet med ca. 2,5 mia. kr. om året fra den 6. oktober 2008. Hertil kommer eventuelt yderligere udgifter, såfremt betaling af selvrisiko bliver aktuel, og såfremt garantiprovision øges, som anført ovenfor.

Foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2008 viser, at koncernens indtægter fra bankaktiviteterne har udviklet sig lidt under det forventede, og resultatet fra Danske Markets og Danica er påvirket negativt af den forstærkede finansielle uro. Omkostningerne udvikler sig som forventet.

Danske Banks tab på udlån for tredje kvartal 2008 forventes at udgøre i størrelsesorden 1,8 mia. kr. Heri er inkluderet nedskrivninger på bankens tilgodehavender hos Lehman Brothers, jf. selskabsmeddelelse nr. 24/2008 af 26. september 2008. Dermed forventes koncernens tab på udlån for hele 2008 at overstige gennemsnittet over en konjunkturcyklus. Der afholdes en telefonkonference for investorer, analytikere og andre interesserede i dag kl. 14.30 dansk tid. Følgende telefonnumre skal anvendes:

Danmark: 70 26 50 40
International: +44 208 817 93 01

I telefonkonferencen vil repræsentanter for banken gennemgå den indgåede aftale, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Præsentationen vil være tilgængelig på vores hjemmeside før telekonferencen. Konferencen afholdes på engelsk.

Kontaktpersoner:

Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92