Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2012

Årets resultat i Danske Bank: 4,7 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2012. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Danske Bank koncernen opnåede i 2012 et resultat på 8,6 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 4,7 mia. kr. og steg 3,0 mia. kr. i forhold til 2011. Resultatet var samlet set som forventet.

 • Koncernens initiativer på indtjeningssiden, forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt fokus på omkostningerne betød fremgang i koncernens resultat på trods af de lave renteniveauer.

 • De samlede indtægter udgjorde 47,7 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2011.

 • Forbedrede forhold på kapitalmarkederne  medførte en fremgang i handelsindtægterne, der udgjorde 8,9 mia. kr. og steg 22 pct. i forhold til 2011. Aktivitetsniveauet har været relativt højt gennem hele perioden.

 • Omkostningerne var lidt højere end i 2011. Omkostningsprocenten er dog forbedret fra 59,9 pct. i 2011 til 55,8 pct. i 2012.

 • Nedskrivninger på udlån var 5 pct. lavere end  i 2011 og har været faldende hvert kvartal siden 4. kvartal 2011. Faldet skyldes hovedsageligt lavere nedskrivninger i Danmark, Nordirland og Irland (inklusive Non-core).

 • Koncernens rating blev i 2. kvartal 2012 nedgraderet af Moody’s og Standard & Poor’s (S&P).

 • Koncernen udstedte nye aktier for et beløb på 7,1 mia. kr. ultimo oktober 2012 for at fremskynde opfyldelsen af rating- og kapitalmål. S&P’s rating af koncernen ændrede sig umiddelbart efter fra stabilt til positivt outlook.

 • Koncernen havde ultimo 2012 en solid kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på 14,5 og en solvensprocent på 21,3 mod henholdsvis 11,8 og 17,9 ultimo 2011.

 • Ved udgangen af 2012 var koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) 121 pct., hvilket er et godt stykke over det forventede minimumskrav fra 2015.

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2012.

 • Koncernen forventer, at resultatet efter skat for 2013 vil blive 7,5-10,0  mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 5,5-7,0 pct.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "Det er det bedste resultat  siden 2007 og klart et skridt i den rigtige retning. De indtjeningstiltag, vi har taget initiativ til, begynder at slå igennem. Det har sammen med forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt fokus på omkostningerne betydet fremgang i 2012. Vi er i fuld gang med at implementere vores nye strategi, der skal sikre, at vi når vores mål i 2015".

Danske Bank

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 7. februar 2013 fra kl. 10.00
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 10.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference kl. 15.00.

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab.

 

 

årets RESULTAT

 

 

Indeks

 

 

 

Mio. kr.

2012

2011

12/11

2010

2009

2008

Nettorenteindtægter

24.788

23.537

105

23.843

27.524

27.005

Nettogebyrindtægter

8.782

8.298

106

8.699

7.678

8.110

Handelsindtægter

8.901

7.325

122

7.707

18.244

6.076

Øvrige indtægter

2.951

3.648

81

3.882

3.083

3.585

Indtjening fra forsikringsaktiviteter

2.263

569

-

2.146

2.810

-1.733

Indtægter i alt

47.685

43.377

110

46.277

59.339

43.043

Omkostninger

26.588

25.987

102

26.010

28.907

28.726

Resultat før nedskrivninger på udlån

21.097

17.390

121

20.267

30.432

14.317

Nedskrivninger på udlån

12.529

13.185

95

13.817

25.677

12.088

Resultat før skat

8.568

4.205

204

6.450

4.755

2.229

Skat

3.819

2.482

154

2.786

3.042

1.193

Årets resultat

4.749

1.723

276

3.664

1.713

1.036

Heraf minoritetsinteressers andel

4

11

36

3

-14

25

 

BALANCE (ULTIMO)

 

 

 

 

 

 

Mio. kr.

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

113.657

74.041

154

89.619

109.236

79.795

Repoudlån

307.177

256.027

120

306.962

239.183

369.999

Udlån

1.674.390

1.698.025

99

1.679.965

1.669.552

1.785.323

Aktiver i handelsportefølje

812.927

909.755

89

641.993

620.052

860.788

Finansielle investeringsaktiver

107.724

109.264

99

118.556

118.979

140.793

Aktiver vedr. forsikringskontrakter

241.343

230.668

105

217.515

196.944

181.259

Øvrige aktiver

227.963

146.623

155

159.276

144.531

126.017

Aktiver i alt

3.485.181

3.424.403

102

3.213.886

3.098.477

3.543.974

 

 

 

 

 

 

 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

241.241

177.592

136

175.825

184.653

434.334

Repoindlån

359.276

269.515

133

202.603

182.164

202.785

Indlån

788.507

795.275

99

800.613

803.932

800.297

Udstedte Realkredit Danmark obligationer

614.325

557.699

110

555.486

517.055

479.534

Andre udstedte obligationer

340.005

366.920

93

450.219

514.601

526.606

Forpligtelser i handelsportefølje

531.860

697.913

76

478.386

380.567

623.290

Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter

266.938

248.966

107

238.132

223.876

210.988

Øvrige forpligtelser

137.010

117.340

117

130.544

110.968

110.033

Efterstillede kapitalindskud

67.785

67.328

101

77.336

80.002

57.860

Egenkapital

138.234

125.855

110

104.742

100.659

98.247

Forpligtelser og egenkapital i alt

3.485.181

3.424.403

102

3.213.886

3.098.477

3.543.974

 

NØGLETAL

 

 

 

 

 

 

Årets resultat pr. aktie (kr.)

5,1

1,9

 

4,9

2,3

1,4

Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.)

5,1

1,9

 

4,9

2,3

1,4

Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

3,7

1,4

 

3,6

1,7

1,0

Omkostninger i pct. af indtægter

55,8

59,9

 

56,2

48,7

66,7

Solvensprocent

21,3

17,9

 

17,7

17,8

13,0

Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital)

14,5

11,8

 

10,1

9,5

8,1

Børskurs, ultimo (kr.)

95,7

73,0

 

132,3

109,2

48,1

Indre værdi pr. aktie (kr.)

137,9

135,7

 

140,0

134,8

131,7

Heltidsmedarbejdere, ultimo

20.308

21.320

 

21.522

22.093

23.624

 

 

KAPITALFORHOLD

 

 

Index

 

 

 

Mio. kr.

2012

2011

12/11

2010

2009

2008

Solvensopgørelse

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

138.234

125.855

110

104.742

100.659

98.247

Omvurdering af domicilejendomme til dagsværdi

1.048

1.281

82

1.253

1.275

1.410

Pensionsforpligtelser til dagsværdi

-235

348

-

-73

-1.155

486

Skattemæssig effekt

-57

-58

98

2

262

-163

Reserver pro rata konsoliderede selskaber

3.002

2.991

100

3.002

2.984

2.979

Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt

141.992

130.417

109

108.926

104.025

102.959

Forventet udbytte

-

-

-

-

-

-

Immaterielle aktiver i bankkoncernen

-21.279

-22.127

96

-22.666

-23.140

-25.204

Udskudte skatteaktiver

-1.389

-1.600

87

-1.548

-2.223

-971

Udskudt skat vedrørende immaterielle aktiver

642

923

70

1.069

1.229

1.433

Opskrivning på domicilejendomme

-642

-743

86

-675

-753

-924

Øvrige fradrag

-227

-44

516

-

-

-

Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital)

119.097

106.826

111

85.106

79.138

77.293

Hybrid kernekapital

40.248

42.366

95

42.208

41.099

13.640

Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger

-

-

-

-

-

-

Fradrag for forsikringsdattervirksomheder

-4.292

-4.175

103

-2,422

-2.308

-2.555

Øvrige fradrag

-19

-

-

-55

-

-31

Kernekapital

155.034

145.017

107

124.837

117.929

88.347

Efterstillede kapitalindskud (ekskl. hybrid kernekapital)

23.009

20.480

112

26.710

31.969

35.023

Hybrid kernekapital

-

-

-

-

-

1.120

Opskrivning på domicilejendomme

642

743

86

675

753

924

Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger

-

-

-

-

-

2.036

Fradrag for forsikringsdattervirksomheder

-4.292

-4.175

103

-2422

-2.308

-2.555

Øvrige fradrag

-19

-

-

-55

-

-31

Basiskapital

174.374

162.065

108

149.745

148.343

124.864

 

-

 

 

 

 

 

Risikovægtede aktiver

819.436

905.979

90

844.209

834.242

960.079

 

 

 

 

 

 

 

Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital)

14,5

11,8

 

10,1

9,5

8,1

Kernekapitalprocent

18,9

16,0

 

14,8

14,1

9,2

Solvensprocent

21,3

17,9

 

17,7

17,8

13,0

 

 

PERIODENS RESULTAT

4. kvartal

4. kvartal

Indeks

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

Mio. kr.

2012

2011

12/11

2012

2012

2012

Nettorenteindtægter

6.200

6.182

100

6.198

6.218

6.172

Nettogebyrindtægter

2.653

2.218

120

2.116

2.026

1.987

Handelsindtægter

1.432

1.638

87

1.785

2.462

3.222

Øvrige indtægter

628

849

74

689

846

788

Indtjening fra forsikringsaktiviteter

953

976

98

427

699

184

Indtægter i alt

11.866

11.863

100

11.215

12.251

12.353

Omkostninger

6.990

6.459

108

6.116

6.632

6.850

Resultat før nedskrivninger på udlån

4.876

5.404

90

5.099

5.619

5.503

Nedskrivninger på udlån

2.619

4.789

55

2.879

3.109

3.922

Resultat før skat

2.257

615

367

2.220

2.510

1.581

Skat

1.111

415

268

903

1.007

798

Periodens resultat

1.146

200

573

1.317

1.503

783

Heraf minoritetsinteressers andel

-

-1

-

5

-1

-