Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank får påbud fra Finanstilsynet

Selskabsmeddelelse nr. 9/2013

Finanstilsynet har i dag givet Danske Bank påbud vedrørende bankens anvendelse af den interne ratingbaserede metode til kapitaldækningsformål (IRB-metoden) og opgørelse af solvensbehov.

Danske Bank er ikke enig i påbuddene og overvejer nu, om afgørelsen skal ankes til Erhvervsankenævnet.

"Danske Bank er optaget af at sikre et præcist billede af bankens risici. Vi ønsker generelt at anlægge en forsigtig vurdering, men skal samtidig kunne understøtte erhvervslivets vækst ved at stille lån til rådighed på konkurrencedygtige vilkår,” siger CFO Henrik Ramlau-Hansen.

"I Danske Bank har vi de seneste år arbejdet kontinuerligt med at udvikle vores risikomodeller, så de giver det mest præcise billede af bankens risici. Vi har løbende været i tæt dialog med Tilsynet om modellerne, og det undrer os derfor, at Tilsynet nu, på grundlag af overordnede sammenligninger med andre pengeinstitutters risikovægte, mener, at bankens modeller skal justeres. Vi er ikke enige med Tilsynet i, at justeringerne vil give et mere retvisende billede af bankens risici. Derfor har vi også foreslået Tilsynet at lade en uvildig tredjepart validere bankens risikomodeller."

Tilsynets påbud
Tilsynet har givet banken fire påbud, der kan sammenfattes således:

  • Med virkning fra den 31. december 2013 at ændre nogle konkrete forhold i IRB- modellen og dermed øge risikovægtene for erhvervseksponeringer (to påbud). Banken kan i den forbindelse foretage en reduktion i søjle II-tillæggene.
  • Med virkning fra den 30. juni 2013 at afsætte yderligere kapital i det individuelle solvensbehov til dækning af risici forbundet med eksponeringer mod andre institutter.
  • Med virkning fra den 30. juni 2013 at fjerne et fradrag i det individuelle solvensbehov.

For yderligere information om de enkelte påbud henvises til Finanstilsynets afgørelse.

Bankens opfattelse
Det er bankens opfattelse, at den IRB-model, vi anvender, lever fuldt op til kravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen, og Finanstilsynet har da også tidligere godkendt bankens IRB-model og alle væsentlige ændringer i metoden.

Det er desuden bankens opfattelse, at Finanstilsynet ikke har hjemmel til skønsmæssigt at fastsætte en ændring af de risikovægtede poster på baggrund af overordnede sammenligninger med andre pengeinstitutters risikovægte. IRB-metoden forudsætter netop, at der foretages en individuel vurdering ud fra konkrete risici. Derudover mener banken, at Tilsynet sammenligner forhold i banker, der ikke er sammenlignelige, blandt andet på grund af forskelle i de metoder bankerne anvender til at fastsætte risici og på grund af forskelle i sammensætningen af bankernes porteføljer.

Konsekvenser af påbuddene
Banken påbegynder implementeringen af de nye krav med det samme.

Nettoeffekten af påbuddene vil over tid betyde en stigning i de risikovægtede aktiver på ca. 100 mia. kr. målt i forhold til Q1 2013, hvor disse var opgjort til 797 mia. kr. Hertil kommer en ændring i søjle II-tillæggene, der netto forventes at betyde et fald på ca. 2 mia. kr.

Som konsekvens af påbuddene skønnes kapitalkravet (søjle I-kravet) at stige 8 mia. kr. fra 64 mia. kr. til 72 mia. kr. opgjort pr. 31. marts.

Det skønnes, at solvensprocenten vil udgøre ca. 19,1 pct. pr. 31. marts 2013 (faktisk rapporteret solvensprocent pr. 31. marts var 21,6), og at det individuelle solvensbehov under hensyntagen til Basel I-overgangsreglerne vil udgøre 10,1 pct. (mod faktisk rapporteret 11,4 pct. pr. 31. marts).

Påbuddene ændrer ikke bankens forventninger for 2013, og det er fortsat ambitionen at nå de finansielle målsætninger for 2015, der blev præsenteret i efteråret 2012.

Finanstilsynets afgørelse vil være tilgængelig på www.danskebank.dk/ir.

Her findes også nærmere oplysninger om telekonference for analytikere og investorer, der holdes tirsdag den 18. juni 2013 kl. 10.00.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
CFO Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68