Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Resultat på 10,0 mia. kr. efter skat i periode med fortsatte udfordringer 

Egenkapitalforrentning på 8,5 pct. Nye målsætninger frem mod 2023. Forventninger til resultatet for 2019 præciseret til lavere ende af spænd.

Chris Vogelzang om resultatet

De første ni måneder af 2019 var præget af udfordrende renteniveauer og marginaler samt et højere niveau for nedskrivninger og stigende omkostninger, særligt til compliance-aktiviteter. Vi har en god underliggende forretning med høj kundeaktivitet og udlånsvækst, men alt i alt er vores performance under pres. Vi præsenterer derfor i dag en række nye, ambitiøse målsætninger for 2023 og hovedelementerne i den plan, som skal gøre os i stand til at levere på dem. Gennem stram omkostningsstyring, markante investeringer i digitalisering og i vores organisation samt disciplineret eksekvering af vores strategi arbejder vi målrettet på at blive en endnu bedre bank for alle vores interessenter: kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør, Danske Bank

1.-3. kvartal 2019 mod 1.-3. kvartal 2018


Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2019 et resultat efter skat på 10,0 mia. kr., hvilket var et fald på 14 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. De udfordrende vilkår i første halvår er fortsat ind i 3. kvartal, hvilket har påvirket resultatet negativt. Der var god kundeaktivitet, og den underliggende forretning er fortsat solid, men vores resultater er under pres.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 8,5 pct. mod 10,1 pct. i 1.-3. kvartal 2018. 

Indtægter i alt udgjorde 32,8 mia. kr. og faldt 2 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018:  

  • Nettorenteindtægterne faldt 8 pct. til 16,3 mia. kr. Der var udlånsvækst (i lokal valuta) på alle markeder, men dette blev mere end udlignet af højere fundingomkostninger og pres på rentemarginalerne.

  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 11,7 mia. kr., en stigning på 3 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018 og på 11 pct. i forhold til 2. kvartal 2019. Indtægterne var positivt påvirket af en betydelig konverteringsaktivitet i Danmark og indregningen af SEB Pension Danmark og negativt påvirket af hensættelsen til godtgørelse til Flexinvest Fri-kunder i 2. kvartal 2019. 

  • Handelsindtægterne udgjorde 2,9 mia. kr. og faldt 22 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018 på grund af fortsat udfordrende vilkår på de finansielle markeder.

  • Øvrige indtægter udgjorde 1,9 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt salget af Danica Pension Sverige.

Driftsomkostningerne udgjorde 19,2 mia. kr. og steg 2 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Stigningen skyldtes primært øgede udgifter til compliance, herunder hvidvaskbekæmpelse, samt fortsatte investeringer i digitalisering. 

Kreditkvaliteten var fortsat solid på grund af vores stærke fokus på området. Nedskrivningerne udgjorde 813 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod en nettotilbageførsel på 607 mio. kr. i 1. -3. kvartal 2018. Udviklingen skyldtes primært nogle få store enkeltengagementer samt lavere tilbageførsler i Danmark. En mindre forværring af de makroøkonomiske udsigter påvirkede også nedskrivningerne negativt.

I forhold til ultimo 2018 steg det samlede udlån med 3 pct. og indlån med 4 pct. Der var stigning i udlånet (i lokal valuta) på alle kernemarkeder.


Udvalgte hovedpunkter

I Banking DK var resultat før skat for 1.-3. kvartal 2019 på 4,4 mia. kr., et fald på 21 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Den hårde konkurrence og stigningen i omkostningerne til regulatoriske krav og investeringer i compliance-tiltag fortsatte i årets 3. kvartal og påvirkede resultatet negativt. Som forventet var der også en stigning i nedskrivningerne. Disse negative effekter blev imidlertid delvist opvejet af betydelig konverteringsaktivitet som følge af historisk lave renter, stigende forretningsaktivitet og vækst i udlånet.

Banking Nordic opnåede et resultat før skat på 3,3 mia. kr., svarende til et fald på 22 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Faldet skyldtes overvejende et fald i nettorenteindtægterne på grund af pres på marginalerne samt højere driftsomkostninger som følge af investeringer i compliance-tiltag og højere omkostninger til regulatoriske krav.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,9 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2019, hvilket var et fald på 48 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes stigende nedskrivninger på udlån, lavere handelsindtægter og en negativ udvikling i værdireguleringer. Driftsomkostningerne var uændrede i forhold til samme periode i 2018 til trods for et underliggende omkostningspres som følge af regulatoriske compliance-relaterede tiltag.

I Wealth Management udgjorde resultat før skat 3,6 mia. kr., svarende til en stigning på 39 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt indtægten fra salget af Danica Pension i Sverige på 1,3 mia. kr. Nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af indregningen af SEB Pension Danmark. Handelsindtægterne var negativt påvirket af en regulatorisk ændring af diskonteringskurven for livsforsikringshensættelser i 1. kvartal 2019. Stigningen i driftsomkostningerne skyldtes primært driften af SEB Pension Danmark og hensættelsen til godtgørelsen til visse kunder med Flexinvest Fri.

Danske Bank i Nordirland opnåede et resultat før skat på 648 mio. kr., svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018 til trods for den fortsatte usikkerhed omkring Brexit. Stigningen afspejler en kombination af højere indtægter, lavere omkostninger og lavere nedskrivninger på udlån.

Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 21,0 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,4 pct. Vores kapitalmål på kort til mellemlangt sigt er en solvensprocent på over 20 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct.

Ved fuld indfasning af kendte kapitalkrav er den egentlige kernekapitalprocent 16,3 pct. i forhold til det nugældende fuldt indfasede egentlige kernekapitalkrav på 14,8 pct. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent opfylder dermed de regulatoriske krav og egne målsætninger.

Som forventet har Finanstilsynet pålagt banken at revurdere solvensbehovet, således at det afspejler en generel produktrisiko i forlængelse af Flexinvest Fri-undersøgelsen og øget risiko efter inspektion af vores it-governancestruktur. Med virkning fra 3. kvartal 2019 har vi forhøjet søjle II-tillægget med 4 mia. kr., hvilket betyder en stigning på 0,5 procentpoint i solvensbehovet og en stigning på 0,3 procentpoint i det egentlige kernekapitalkrav.


 

society 2 1440 x 810

På baggrund af udviklingen i årets første ni måneder forventer vi nu et resultat efter skat for 2019 i den lavere ende af det spænd på 13-15 mia. kr., der blev meldt ud i rapporten for 1. halvår 2019.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Som lovet ved offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår 2019 har vi de seneste tre måneder set på, hvordan vi kan forbedre vores resultater.

I den forbindelse har vi opstillet følgende målsætninger frem mod 2023:

  • Danske Bank skal gennemsnitligt ligge i top to på kundetilfredshed på alle områder.

  • Over 90 pct. af vores medarbejdere skal være ”engaged” (som målt i vores medarbejdertilfredshedsindeks).

  • Vi skal drive virksomhed på en bæredygtig, etisk og transparent måde og måle vores fremskridt på syv identificerede fokusområder (Sustainable Investing, Sustainable Financing, Governance, Diversity & Inclusion, Environmental Footprint, Entrepreneurship and Financial Literacy).

  • Vi skal nå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en omkostningsprocent i den lave ende af 50erne ved løbende at forbedre rentabilitetsniveauet, idet vi udnytter vores fulde potentiale. Uændret udbyttepolitik på 40-60 pct.

For at understøtte vores ambitioner om udviklingen i forretningen frem mod 2023 vil vi blandt andet investere betydeligt i yderligere digitalisering af kerneprocesser på tværs af banken og omfattende forenkling af produkter, drift og processer. Dette er nærmere beskrevet i Conference call presentation – first nine months 2019.

De planlagte investeringer vil have en betydelig effekt på resultatet for 2020, hvor vi forventer en egenkapitalforrentning på 5-6 pct.

Kontakt


Fungerende pressechef: Karl Kjær Bang, Telefon: + 45 45 14 14 00

Telekonference


1.-3. kvartal 2019 præsenteres på engelsk for analytikere og investorer ved en telekonference kl. 14:00. 

Følg telekonferencen 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu