Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsrapport 2018

Udvalgte nøgletal 2018

15 mia.


Resultat, DKK

9,8 pct.


Egenkapitalforrentning

3 pct.


Udlånsvækst

Et udfordrende år

2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen. Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og anti-hvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området.
Finansielt set var 2018 karakteriseret af fortsat vækst i de nordiske økonomier, og vi oplevede god efterspørgsel på lån, særligt inden for erhverv og boligfinansiering. Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger – bl.a. relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 milliarder kroner og compliance – resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse.”

Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør, Danske Bank

2018 i forhold til 2017

Danske Bank-koncernen opnåede for 2018 et resultat efter skat på 15,0 mia. kr. mod 20,9 mia. kr. i 2017. Den underliggende forretning var fortsat solid og i god udvikling. Faldet i resultatet på 28 pct. skyldtes primært vanskelige forhold på de finansielle markeder, der påvirkede handelsindtægterne negativt, men også donationen af de estimerede bruttoindtægter på 1,5 mia. kr. på non-resident-porteføljen i Estland i perioden 2007-2015.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,8 pct. mod 13,6 pct. i 2017. Ser man bort fra donationen, ville egenkapitalforrentningen efter skat have været 10,8 pct.

Indtægter i alt var blandt andet påvirket af lavere handelsindtægter og udgjorde 44,4 mia. kr. svarende til et fald på 8 pct. i forhold til 2017.

  • Nettorenteindtægterne udgjorde 23,6 mia. kr. – et fald på 1 pct. Trods udlånsvækst på alle vores nordiske markeder faldt nettorenteindtægterne svagt som følge af negative valutakurseffekter i Sverige og Norge og pres på marginalerne. Væksten i udlånet blev blandt andet skabt på baggrund af vores partnerskabsaftaler og nye boligprodukter. 
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 15,4 mia. kr. og faldt 2 pct. Faldet skyldtes lavere aktivitet på kapitalmarkederne. Det blev til dels opvejet af indtægter fra SEB Pension Danmark. 
  • Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2018, og det betød, at handelsindtægterne faldt 34 pct. til 4,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvor indtægterne var meget høje. Særligt Corporates & Institutions var påvirket af vanskelige forhold på rentemarkederne. 
  • Øvrige indtægter udgjorde 0,7 mia. kr. og faldt 55 pct. i forhold til 2017, hvor regnskabet indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, der blev solgt i 1. kvartal 2018. Derudover var øvrige indtægter negativt påvirket af et lavere risikoresultat i syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management sammenlignet med året før.

Driftsomkostningerne udgjorde 25,0 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldtes primært donationen på 1,5 mia. kr., som blev bogført i 3. kvartal 2018. Derudover drejede det sig om omkostninger relateret til undersøgelserne vedrørende Estland, til compliance, regulatoriske krav og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

Kreditkvaliteten var fortsat solid i alle forretningsenhederne, og næsten alle enheder tilbageførte nedskrivninger i 2018. Den samlede nettotilbageførsel var i 2018 på 650 mio. kr. mod 873 mio. kr. i 2017.

Det samlede udlån steg 3 pct., og indlån faldt 2 pct. pr. 31. december 2018 i forhold til ultimo 2017. Der var fremgang på næsten alle markeder.

Udvalgte hovedpunkter

Estlandsagen
De alvorlige forhold vedrørende den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident- porteføljen) i vores estiske filial påvirkede vores forretning negativt på en række områder og gav anledning til bekymring og kritik fra en bred vifte af interessenter.

Det er åbenlyst, at vi ikke har levet op til vores ansvar i denne sag – hverken i forhold til effektivt at forhindre, at de mistænkelige aktiviteter og transaktioner kunne finde sted i Estland eller at forstå og effektivt tage hånd om problemerne, efterhånden som de blev kendt.

Vi er fast besluttede på at komme til bunds i sagen og drage den læring, der skal til for at forhindre, at noget lignende sker igen. Dette arbejde fortsætter således, og vi holder myndighederne opdateret om fremskridt og resultater.

På baggrund af erfaringerne fra Estlandsagen og efter en generel gennemgang af vores indsats og ambitioner på anti-hvidvaskområdet har vi besluttet, at vi over de næste tre år vil styrke indsatsen yderligere via øremærkede investeringer på op til 2 mia. kr. Formålet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller, samtidig med at vi tilbyder en bedre kundeoplevelse.

Kundeudvikling og -tilfredshed
Også kundeudviklingen og kundetilfredsheden var påvirket af Estlandsagen. Der var i 2018 en nettokundeafgang i Danmark på omkring 11.000 privatkunder (NemKonto-kunder), svarende til 0,8 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. Antallet af erhvervskunder i Danmark var på et uændret niveau.

Kundetilfredsheden er faldet. Dette er mest udtalt blandt privatkunderne i Danmark, hvor kundetilfredsheden ligger langt under vores mål. Der har også været en negativ effekt blandt erhvervskunderne i Danmark og i mindre udstrækning i Sverige.

Kundetilfredsheden står fortsat højt på vores dagsorden, og vi vil fortsætte med at arbejde på at genskabe kundernes tillid til os.

Fortsat solidt kapitalgrundlag
Danske Banks kapitalposition er meget solid med en solvensprocent på 21,3 og en egentlig kernekapitalprocent på 17,0 pr. 31. december 2018. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger over de regulatoriske krav og egne målsætninger. Det regulatoriske krav til egentlig kernekapital er 14,0 pct., mens Danske Banks mål er fortsat at have en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 på kort og mellemlangt sigt.

Bestyrelsen har i løbet af 2018 revurderet og forøget koncernens solvensbehov med 10 mia. kr. for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici. Dette skete på baggrund af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 og den opfølgende afgørelse af 4. oktober 2018, der begge vedrørte sagen om filialen i Estland. I henhold til afgørelsen af 4. oktober 2018 skal søjle II-tillægget for afdækning af compliance- og omdømmerisici opfyldes med egentlig kernekapital. Bestyrelsen har desuden revurderet og øget koncernens kapitalmål samt taget en række tiltag for at polstre banken yderligere.

Aktietilbagekøb
Den 4. oktober 2018 besluttede bestyrelsen at stoppe aktietilbagekøbsprogrammet for 2018. Beslutningen blev taget for at polstre banken i den pågældende situation og i lyset af øgede kapitalmål. Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 på 10 mia. kr. var planlagt til at slutte senest den 1. februar 2019.

Pr. ophørstidspunktet havde vi tilbagekøbt aktier for i alt 6,9 mia. kr. På grund af fortsat usikkerhed om konsekvenserne af Estlandsagen igangsætter vi ikke et aktietilbagekøbsprogram i 2019.

Udbytte for 2018
Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalposition, at der for 2018 udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 51 pct. af det rapporterede resultat. Bankens udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat. 

Forventninger for 2019
Årets resultat for 2019 forventes at ligge på 14-16 mia. kr. Dette er eksklusive et eventuelt provenu fra det forventede salg af Danica Pension i Sverige.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.