Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Resultat på 7,0 mia. kr. efter skat i et udfordrende halvår. Egenkapitalforrentning på 9,0 pct.

Udvalgte nøgletal

7,0 mia.


Resultat, DKK

9,0 pct.


Egenkapitalforrentning

2 pct.


Udlånsvækst

Første halvår 2019 var præget af udfordringer med hensyn til både renteniveauet, vores marginaler og de stigende omkostninger til compliance. Samtidig havde vi fortsat udlånsvækst og solid kreditkvalitet. I de kommende uger og måneder vil vi fokusere på at analysere vores forretning og strategi. Senere på året vender vi tilbage med en opdatering på, hvordan vi vil sikre, at Danske Bank fortsat kan tilbyde en fremragende kundeoplevelse, bidrage positivt til samfundet, være et godt sted at arbejde for vores medarbejdere og skabe langsigtet værdi for vores aktionærer.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør, Danske Bank

1. halvår 2019 mod 1. halvår 2018

Danske Bank opnåede i 1. halvår 2019 et resultat efter skat på 7,0 mia. kr., hvilket var et fald på 24 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Halvåret var præget af et fortsat udfordrende rentemiljø og en forværring af vilkårene på de finansielle markeder.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,0 pct. mod 11,9 pct. i 1. halvår 2018.

Indtægter i alt udgjorde 22,3 mia. kr. og var på niveau med 1. halvår 2018:

  • Nettorenteindtægterne udgjorde 10,9 mia. kr. og faldt 8 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Der var udlånsvækst på de fleste markeder, men effekten af dette blev udlignet af pres på rentemarginalerne og højere fundingomkostninger.
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 7,6 mia. kr. og var på niveau med 1. halvår 2018. De var positivt påvirket af indtægter fra SEB Pension Danmark, der imidlertid blev udlignet af et fald i nettogebyrindtægter på grund af lavere investeringsaktivitet og den anslåede godtgørelse til Flexinvest Fri kunder i form af tilbagebetaling af gebyrer.
  • Handelsindtægterne udgjorde 2,1 mia. kr. og lå 15 pct. under 1. halvår 2018 på grund af udfordrende vilkår på de finansielle markeder, lavere kundeaktivitet og pres på marginalerne.
  • Øvrige indtægter udgjorde 1,7 mia. kr. mod 0,5 mia. kr. i 1. halvår 2018. Stigningen skyldtes salget af Danica Pension Sverige, der bidrog med en indtægt på 1,3 mia. kr.

Driftsomkostningerne udgjorde 12,8 mia. kr. og steg 12 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Dette skyldtes primært investeringer i compliance og hvidvaskbekæmpelse. Vi har således påbegyndt det planlagte investeringsprogram på op til 2 mia. kr., der løber over tre år. Derudover var omkostningerne også påvirket af den anslåede godtgørelse til Flexinvest Fri kunder.

Kreditkvaliteten forblev solid. Det skyldtes dels vores fokus på området og dels stabile makroøkonomiske forhold. Nedskrivningerne udgjorde 470 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod en nettotilbageførsel på 707 mio. kr. i 1. halvår 2018. Udviklingen skyldtes primært nogle få enkeltengagementer samt generelt lavere tilbageførsler i Danmark.

I forhold til ultimo 2018 steg det samlede udlån med 2 pct. og indlån med 4 pct. Der var stigning i udlånet på de fleste markeder.

Udvalgte hovedpunkter

Udviklingen i forretningsenhederne i 1. halvår 2019
I Banking DK var halvåret karakteriseret af hård konkurrence, et fald i tilbageførsler af nedskrivninger og højere omkostninger til regulatoriske krav og investeringer i compliance-tiltag. Dette betød, at resultat før skat faldt 32 pct. i forhold til samme periode sidste år til 2,7 mia. kr. Vi oplevede dog stigende forretningsaktivitet og udlånsvækst samt en forbedring af kundetilfredsheden.

I Banking Nordic udgjorde resultat før skat 2,3 mia. kr., hvilket var et fald på 18 pct. Faldet skyldtes overvejende et fald i nettorenteindtægterne på grund af højere renter i Norge og Sverige, som lagde pres på marginalerne, samt højere driftsomkostninger som følge af investeringer i compliance-tiltag og højere regulatoriske omkostninger.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,6 mia. kr., hvilket var et fald på 40 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes stigende nedskrivninger på udlån og en negativ udvikling i værdireguleringer på derivater. Indtægterne var også negativt påvirket af svage handelsindtægter i FI&C i 2. kvartal.

I Wealth Management udgjorde resultat før skat 2,6 mia. kr., svarende til en stigning på 56 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt indtægten på 1,3 mia. kr. fra salget af Danica Pension Sverige. Nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af indregningen af SEB Pension Danmark. Handelsindtægterne var negativt påvirket af en regulatorisk ændring af diskonteringskurven for livsforsikringshensættelser. Stigningen i driftsomkostningerne skyldtes primært driften af SEB Pension Danmark og godtgørelsen relateret til Flexinvest Fri-produktet.

Danske Bank i Nordirland opnåede en stigning i resultat før skat på 13 pct. (i lokal valuta) i forhold til 1. halvår 2018 til trods for den fortsatte usikkerhed omkring Brexit. Stigningen afspejler en kombination af højere indtægter, lavere nedskrivninger på udlån og omkostninger på samme niveau som i 1. halvår 2018.

Kundetilfredshed
Kundetilfredsheden og -afgangen blandt privatkunder i Danmark var fortsat påvirket af Estlandsagen. I 1. halvår 2019 var der en kundeafgang på ca. 13.600 NemKonto-kunder, svarende til 1,0 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. I 2. kvartal 2019 oplevede vi dog en bedring med en kundeafgang på ca. 4.300 kunder.

Kundetilfredsheden hos både privatkunder og mellemstore erhvervskunder i Danmark er forbedret i forhold til niveauet ved udgangen af 2018. Niveauet er stadig ikke tilfredsstillende, og vi har fortsat fokus på at forbedre kundetilfredsheden.

Fortsat solidt kapitalgrundlag
Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 21,2 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,6 pct.

Ved fuld indfasning af reglerne er den egentlige kernekapitalprocent 16,5 pct. i forhold til det nugældende fuldt indfasede egentlige kernekapitalkrav på 14,3 pct. Vores kapitalmål på kort til mellemlangt sigt er en solvensprocent på over 20 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 pct. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger dermed over de regulatoriske krav og egne målsætninger.

Vi er i løbende dialog med Finanstilsynet, og vi forventer, at kapitalkravene fremover vil ændre sig som følge af en generel produktrisiko, der er identificeret i forbindelse med Flexinvest Fri-undersøgelsen og inspektion af vores it-governancestruktur. Vi forventer et søjle II-tillæg på et mellemstort et-cifret milliardbeløb. På baggrund af vores indtjenings- og kapitalgrundlag er vi af den opfattelse, at vi vil kunne tilpasse os de ændrede krav.

Forventninger til året
Forventningerne til 2019 er ændret i forhold til Interim Report – first quarter 2019, jf. vores selskabsmeddelelse nr. 14 af 8. juli 2019.

Vi forventer nu et resultat efter skat for 2019 på 13-15 mia. kr.

Omkostningerne forventes nu at blive på 25,5-26 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Telekonference

Kvartalsrapporten præsenteres for analytikere og investorer ved en telefonkonference kl. 13.00. Konferencen afholdes på engelsk.

Følg telekonferencen

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.