Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

1. kvartal 2019: Svær start på året trods udlånsvækst

Udvalgte nøgletal

3,0 mia.


Resultat, DKK

7,7 pct.


Egenkapitalforrentning

1 pct.


Udlånsvækst

Årets første tre måneder bød på fortsat udlånsvækst. Det viser, at der er en god underliggende udvikling på tværs af vores forretning. Finansielt fik vi dog en svær start på året, hvilket primært skyldtes tre forhold: Trods stigende udlån faldt nettorenteindtægterne som følge af øgede fundingomkostninger og pres på rentemarginalerne. Derudover var omkostningerne påvirket af vores betydelige investeringer i bl.a. compliance. Endelig steg nedskrivningerne sammenlignet med sidste år. Vi fastholdt en god kreditkvalitet, og vores udlån i Danmark var påvirket af, at vi var tilbageholdne i kreditgivningen som følge af konjunkturudviklingen. Vi lancerede i kvartalet en række nye tiltag på både erhvervs- og privatkundeområdet, herunder den første grønne realkreditobligation i Danmark. Estlandsagen kræver stadig betydelig ledelsesfokus, herunder arbejdet med de igangværende undersøgelser og at genoprette den tillid, vi har tabt.

Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør, Danske Bank

1. kvartal 2019 mod 1. kvartal 2018

Danske Bank opnåede i 1. kvartal 2019 et resultat efter skat på 3,0 mia. kr., hvilket var et fald på 39 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Faldet skyldtes primært højere nedskrivninger, stigende omkostninger og lavere nettorenteindtægter på grund af pres på rentemarginalerne og øgede fundingomkostninger. Samtidig fortsatte væksten i udlånet, især i Sverige, Norge og Finland.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 7,7 pct. mod 12,6 pct. i 1. kvartal 2018.

Indtægter i alt udgjorde 10,8 mia. kr. og faldt 6 pct. i forhold til 1. kvartal 2018:

  • Nettorenteindtægterne udgjorde 5,5 mia. kr. og faldt 7 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Indtægterne var positivt påvirket af udlånsvækst, men dette blev udlignet af pres på rentemarginalerne i Norge og Sverige, stærk konkurrence på alle markeder og højere fundingomkostninger. Vi har allerede i første kvartal udstedt mere end halvdelen af den funding, vi har planlagt for hele 2019. 
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,9 mia. kr. og steg 3 pct. i forhold til 1. kvartal 2018, hvilket primært skyldtes indtægter fra SEB Pension Danmark. 
  • På handelsindtægterne oplevede vi en bedring af de finansielle markeder sammenlignet med 4. kvartal 2018. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 faldt handelsindtægterne dog 9 pct. til 1,3 mia. kr., blandt andet på grund af negativ udvikling i værdireguleringer i Corporates & Institutions og regulatoriske engangsudgifter på 140 mio. kr. i Danica Pension.
  • Øvrige indtægter udgjorde 0,1 mia. kr. mod 0,3 mia. kr. i 1. kvartal 2018. Resultatet i 1. kvartal i år var negativt påvirket af et lavere resultat i syge- og ulykkesforretningen i Danica Pension sammenlignet med samme kvartal året før.

Driftsomkostningerne udgjorde 6,1 mia. kr. og steg 9 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Dette var på linje med vores forventninger og skyldtes primært investeringer i compliance, herunder omkostninger i forbindelse med Estlandsagen, og yderligere anti-hvidvaskinitiativer såvel som investeringer i digitalisering. Der er fortsat stærkt fokus på løbende omkostningskontrol i hele koncernen.

Kreditkvaliteten forblev generelt solid trods øgede nedskrivninger. Det skyldtes dels vores fokus på området og dels gode makroøkonomiske forhold. Nedskrivningerne udgjorde 357 mio. kr. mod en nettotilbageførsel på 330 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Udviklingen skyldtes lavere tilbageførsler og øgede nedskrivninger på landbrug i Danmark samt enkelte større engagementer.

I forhold til ultimo 2018 steg det samlede udlån med 1 pct. og indlån med 2 pct. Stigningen i udlån var især drevet af Banking Nordic med god vækst i Norge, Sverige og Finland og fortsat vækst i Danmark.

Udvalgte hovedpunkter

Udviklingen i forretningsenhederne
Banking DK opnåede et resultat før skat på 1,3 mia. kr., hvilket var et fald på 36 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Der var god udlånsvækst, men resultatet var påvirket af højere nedskrivninger og højere omkostninger til compliance samt skarp konkurrence og fortsat negative markedsrenter.

Banking Nordic begyndte året med god kundeaktivitet og opnåede samlede indtægter på 2,5 mia. kr. Trods god aktivitet faldt indtægterne 6 pct. i forhold til samme periode i 2018. Dette skyldtes især et fald i nettorenteindtægterne på grund af et højere renteniveau i Norge og Sverige, som satte rentemarginalen under pres. Højere omkostninger relateret til compliance og regulatoriske krav var den primære årsag til, at resultat før skat faldt 25 pct. til 1,2 mia. kr.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,1 mia. kr., hvilket var et fald på 27 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Den underliggende forretning var imidlertid stabil, og faldet afspejler således stigende nedskrivninger på udlån, overførslen af de baltiske og russiske kundeporteføljer til Non-core samt negativ udvikling i værdireguleringer.

I Wealth Management udgjorde resultat før skat 0,7 mia. kr., svarende til et fald på 16 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Handelsindtægterne var markant negativt påvirket af en regulatorisk ændring af diskonteringskurven for livsforsikringshensættelser, mens vilkårene på de finansielle markeder påvirkede resultatet i positiv retning. Stigningen i omkostningerne skyldtes primært driften af SEB Pension Danmark, som blev overtaget i juni 2018.

I Danske Bank i Nordirland steg resultat før skat 63 pct. (i lokal valuta), hvilket skyldtes højere indtægter og en nettotilbageførsel af nedskrivninger. Trods fortsat usikkerhed om Brexit oplevede banken et højt aktivitetsniveau og vækst i udlånet.

Undersøgelser vedrørende mulig hvidvask
Den 7. februar blev Danske Bank sigtet (”mise en examen”) i Frankrig i forbindelse med en igangværende efterforskning af mistanke om hvidvask og i forbindelse med mistanke om hvidvask relateret til visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks filial i Estland.

Den 21. februar meddelte vi, at vi er i dialog med den amerikanske børsmyndighed, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), der er i gang med en undersøgelse af strafferetligt ansvar vedrørende sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Vi undersøges fortsat af det danske og det estiske finanstilsyn, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og statsadvokaturen i Estland samt det amerikanske justitsministerium. Vi samarbejder fortsat fuldt ud med myndighederne.

Ud over undersøgelserne er der anlagt en række søgsmål mod banken.

Vi arbejder forsat på at genoprette tilliden hos alle vores interessenter efter Estlandsagen, og vi rækker ud til vores kunder og andre interessenter for at sikre, at vi får adresseret alle deres spørgsmål.

Kundeudvikling og –tilfredshed
Der var i 1. kvartal 2019 en kundeafgang på omkring 8.500 NemKonto-kunder i Danmark, svarende til 0,6 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. I 4. kvartal 2018 var det tilsvarende tal omkring 9.900 NemKonto-kunder.

Kundetilfredsheden var stabil og på samme niveau som ved udgangen af 2018 hos både privat- og erhvervskunder, selvom tilfredsheden stadig er lavere end før Estlandsagen. Det er fortsat en prioritet på tværs af alle områder i banken at øge kundetilfredsheden, og vi har fortsat fokus på at give vores kunder den bedste kundeoplevelse.

Lukning af bankaktiviteter i Baltikum og Rusland
Den 19. februar meddelte vi, at vi har besluttet at lukke alle bankaktiviteter i Baltikum og Rusland. I Estland har det estiske tilsyn påbudt banken at indstille alle bankaktiviteter der inden for 8 måneder. I Letland, Litauen og Rusland kommer beslutningen som følge af vores strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder. Alle bankaktiviteter i Baltikum og Rusland er blevet overført til bankens Non-core-enhed.

Fortsat solidt kapitalgrundlag
Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 21,8 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 pct. Ved fuld indfasning af reglerne er den egentlige kernekapitalprocent 16,5 pct. i forhold til det nugældende fuldt indfasede egentlige kernekapitalkrav på 14,0 pct. Vores kapitalmål på kort til mellemlangt sigt er en solvensprocent på over 20 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 pct. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger dermed over de regulatoriske krav og egne målsætninger.

Forventninger til året
Forventningerne til 2019 er ændret i forhold til årsrapport 2018.

Nettorenteindtægterne forventes nu at ligge på et lavere niveau end i 2018, idet vækst i forretningsomfanget vil blive mere end modsvaret af højere fundingomkostninger og pres på marginalerne.

Nettogebyrindtægterne forventes fortsat at ligge på et højere niveau, primært som følge af effekten af købet af SEB Pension Danmark. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Omkostningerne forventes fortsat at være på omtrent samme niveau som i 2018 (inklusive donationen på 1,5 mia. kr.) som følge af højere omkostninger forbundet med anti-hvidvaskaktiviteter, med SEB Pension Danmark samt moms og et højere aktivitetsniveau. Omkostningerne omfatter øremærkede investeringer i digitalisering på anti-hvidvaskområdet på 0,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån forventes fortsat at blive højere.

Resultatet for 2019 forventes fortsat at være på 14-16 mia. kr. Dog er dette nu inklusive det forventede provenu fra salget af Danica Pension i Sverige på ca. 1.3 mia. kr., forudsat den endelige afslutning af handlen.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Telekonference

Kvartalsrapporten præsenteres for analytikere og investorer ved en telekonference kl. 14.30.

Følg telekonferencen

Pressemøde og telekonference

Telekonference

Kvartalsrapporten præsenteres for analytikere og investorer ved en telekonference kl. 14.30.

Følg telekonferencen

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.