Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ekstraordinær generalforsamling

Den 2. oktober 2000

Pressemeddelelse
Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank A/S mandag den 30. oktober 2000 kl. 17.00 i Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København.

Dagsorden

Bestyrelsen stiller følgende forslag om vedtægtsændringer:

1. Bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 6, I, til at forhøje bankens aktiekapital med indtil 2.000 mio. kr. forhøjes til 5.000 mio. kr.

Vedtægternes § 6, I, får herefter følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2005 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 5.000 mio. kr. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens aktionærer har efter reglen i § 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs, dog mindst til kurs 105, og mod kontant betaling.

De nye aktier, der kan udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, jfr. første stykke, kan dog efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer helt eller delvis anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed."

2. Aktiernes stykstørrelse ændres fra 100 kr. til 10 kr.

Vedtægternes § 7 får herefter følgende ordlyd:

"Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 10 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen."

3. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Vedtægternes § 11, stk. 4, får herefter følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme."

4. Antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen forhøjes fra højst 12 til højst 15.

Vedtægternes § 15, stk. 2, får herefter følgende ordlyd:

"Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen, der vælges for fire år ad gangen, består af mindst seks og højst femten medlemmer."

5. Antallet af direktionens medlemmer forhøjes fra højst 8 til højst 10.

Vedtægternes § 19 får herefter følgende ordlyd:

"Bankens daglige forretninger ledes af en direktion. Direktionen består af mindst fire og højst ti medlemmer. Direktionens forretningsorden fastsættes af besty-relsen."

Derudover foreslår bestyrelsen, at der meddeles den bemyndigelse til at foretage de nødvendige rettelser og ændringer, for at vedtægtsændringerne kan godkendes af Finanstilsynet og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles i bankens filialer eller på telefon 33 44 51 40 til og med den 25. oktober 2000.

Danske Bank A/S
Bestyrelsen

(CVR nr.: 61126228)​