Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilsagn: Fusion ml. RealDanmark og Danske Bank

Publiceret under overskriften: Tilsagn - Fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S

Den 8. november 2000

Pressemeddelelse
Under henvisning til Fusionsanmeldelse af 6. oktober 2000 og de efterfølgende drøftelser mellem Konkurrencestyrelsen og fusionsparterne, kan fusionsparterne hermed afgive følgende tilsagn til brug for Konkurrencerådets godkendelse af fusionen.

Afgivelsen af disse tilsagn sker under den forudsætning, at fusionen godkendes uden yderligere krav eller betingelser fra Konkurrencerådet, herunder vilkår eller påbud efter Konkurrencelovens § 12 e. I modsat fald forbeholder fusionsparterne sig ret til at anke samtlige vilkår og/eller påbud inklusiv disse tilsagn helt eller delvis.

Overalt anvendes Danske Bank som betegnelsen for den nye enhed efter fusionen.

De af fusionsparterne afgivne tilsagn er følgende:

1. Fondsbørsen
Danske Bank forpligter sig til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning i Københavns Fondsbørs A/S til en eller flere virksomheder uden tilknytning til Danske Bank, herunder Danske Invest og BG Invest, så beholdningen herefter maksimalt udgør 15 pct. af kapitalen og af stemmerne i Københavns Fondsbørs A/S. Salget sker i overensstemmelse med vilkårene i de af Erhvervsministeriet godkendte aktionæroverenskomster.

2. Værdipapircentralen
Danske Bank forpligter sig til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning i Værdipapircentralen A/S til en eller flere virksomheder uden tilknytning til Danske Bank, herunder Danske Invest og BG Invest, så beholdningen herefter maksimalt udgør 15 pct. af kapitalen og af stemmerne i Værdipapircentralen A/S. Salget sker i overensstemmelse med vilkårene i de af Økonomiministeriet godkendte aktionæroverenskomster.

3. PBS
a) Danske Bank forpligter sig til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S, så beholdningen herefter maksimalt udgør 25,9 pct. af kapitalen og af stemmerne i PBS Holding A/S. Forpligtelsen for Danske Bank til maksimalt at besidde 25,9 pct. af aktie- og stemmebeholdningen i PBS Holding A/S gælder også for bankens andele i de virksomheder, som måtte overtage eksisterende aktiviteter fra PBS-koncernen, uanset om en sådan virksomhed er koncernforbundet med PBS Holding A/S. Salget sker på vilkår af at ingen af de pågældende køberes aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S herefter overstiger 25,9 pct.

b) Forpligtelsen til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning, jf. litra a), gælder dog ikke for dele af PBS, som måtte blive udskilt af PBS Holding A/S, og som Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen.

4. Hæveautomater
a) Danske Bank forpligter sig til indtil den 31. december 2006 at lade andre eksisterende og nye pengeinstitutter i Danmark bruge Danske Bank's hæveautomater på samme vilkår som hidtil.

b) Danske Bank forpligter sig til indtil den 31. december 2005, ikke at opkræve et interbankgebyr på mere end DKK 3,75 for brug af hævekortautomaterne.

c) Fra den 1. januar 2005 kan Danske Bank regulere gebyret hvert år med den procentvise stigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra juli to år før til juli året før.

5. Andre aftaler med pengeinstitutter
Danske Bank vil til og med den 31. december 2006 servicere andre eksisterende og nye pengeinstitutter i Danmark i mindst samme omfang og kvalitet som hidtil. Forpligtelsen gælder aftaler om

a) DBTS (Danske Banks Business TeleService) tilslutningsaftaler.
b) Overførsler fra udlandet – kompenseret valør.
c) Afviklingsaftale om udenlandske fonds.
d) Afvikling af værdipapirhandler i EURO.
e) EURO-sumclearing via Danske Bank, hhv. via BG Bank A/S.
f) Afhentning/levering af mønt og sedler hos pengeinstitutter.
g) BG Office Banking.
h) Indirekte clearing for mindre pengeinstitutter, og
i) Aftaler, der måtte træde i stedet for de i litra a)-h) angivne.

Danske Bank vil levere de i litra a)-i) nævnte ydelser på markedsmæssige vilkår.

Kan markedsmæssige vilkår ikke fastslås, har Danske Bank ret til fra den 1. januar 2003 at hæve gebyrerne, der så fastsættes efter de principper, der er fastsat af Finanstilsynet for koncerninterne transaktioner.

Forpligtelsen i dette punkt 5 litra h) indtræder, når nødvendige aftalevilkår er tilvejebragt, og/eller den nødvendige systemudvikling har fundet sted, dog senest den 1. juli 2001.

Danske Bank opretholder et antal seddeldepoter, der kun må reduceres efter drøftelser med Danmarks Nationalbank.

6. Værdipapiromsætning
a) Danske Bank, herunder Danske Capital og andre divisioner i Danske Bank, der forvalter kunders formuer, vil, for så vidt angår handler relateret til diskretionære portfolio management aftaler, placere mindst 50 pct. af sine ordrer i danske aktier og danske obligationer noteret på Københavns Fondsbørs A/S hos eksterne markedsdeltagere uden for koncernen.

b) Danske Bank vil stille de samme købs- og salgstilbud på investeringsbeviser i Danske Invest og BG Invest i Københavns Fondsbørs A/S' handelssystem eller i en anden godkendt værdipapirbørs' handelssystem som i Danske Bank's eget strakshandelssystem.

c) Danske Bank afregner kommissionshandler i værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs til faktisk handlede priser, strakshandler i værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs uden tillæg/fradrag i relation til bedste bud/udbud på Københavns Fondsbørs og gennemsnitskurshandler i værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs med tillæg/fradrag, i overensstemmelse med de børsetiske regler, men uden afrunding.

d) Danske Bank forpligter sig til – via Internettet - at stille børsadgang direkte til Københavns Fondsbørs med automatisk ordreformidling til rådighed for brugere af bankens internetbanking-produkter. Implementeringen skal finde sted senest den 31. december 2001.

e) Danske Bank forpligter sig til i de tilfælde, hvor der ikke er truffet aftale om en gennemsnitshandel, at lade limiterede kommissionshandler for kunder med børsnoterede danske aktier ske over en godkendt værdipapirbørs for samme gebyrer og kurtage som ikke-limiterede handler.

f) Danske Bank forpligter sig til på en kundes anmodning gebyrfrit at overføre værdipapirer registreret i Værdipapircentralen A/S, som ligger i kundens frie opbevaringsdepot i Danske Bank, fra dette til et andet depot i et andet kontoførende institut i Værdipapircentralen. Gebyrfriheden gælder overførselsanmodninger, der er modtaget i banken senest den 31. december 2001.

g) Danske Bank vil arbejde for at ændre sædvaner i den finansielle sektor, så handler i danske aktier i videst muligt omfang gennemføres over handelssystemet i en godkendt værdipapirbørs.

h) Danske Bank vil en gang i kvartalet på sin hjemmeside www.danskebank.dk offentliggøre, hvor stor en del af bankens handler med aktier, obligationer og investeringsbeviser, der er sket over handelssystemerne på Københavns Fondsbørs, henholdsvis over bankens handelssystem, over andre børssystemer samt uden for disse.

Det bemærkes, at Danske Invest og BG Invest i relation til dette punkt 6 ikke er en del af Danske Bank koncernen.

Forpligtelserne i dette punkt 6 gælder til og med den 31. december 2006.

7. Betalingskort
Såfremt Folketinget vedtager, at forbudet mod, at kortudsteder/-indløser kræver betaling af betalingsmodtager, jf. § 14 i lov om visse betalingsmidler, lov nr. 414 af 31. maj 2000 ophæves, forpligter Danske Bank sig til at indgå aftaler om at indløse Dankort og til ikke at opkræve mere end DKK 0,50 pr. dankorttransaktion under DKK 3.000. Forpligtelsen løber fra det tidspunkt, hvor forbudet i § 14 i lov om visse betalingsmidler ophører og til og med den 31. december 2006.

Fra den 1. januar 2003 kan Danske Bank regulere gebyret hvert år med den procentvise stigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra juli to år før til juli året før.

8. Posthusene
Danske Bank forpligter sig til at opsige BG Bank A/S' eneforhandlingsaftale med Post Danmark A/S med virkning fra den 1. oktober 2008, jf. § 1 i lov nr. 1125 af 20. december 1995, jf. § 2. Danske Bank giver endvidere afkald på aftalens uopsigelighed fra den 1. oktober 2005, således at Post Danmark A/S fra dette tidspunkt er fritstillet. Såfremt Post Danmark A/S bringer opgaven i åbent udbud, må Danske Bank byde på opgaven og påtage sig denne.

9. Filialer
a) Danske Bank forpligter sig til ved salg af sine ejendomme at undlade at pålægge disse eller købere heraf restriktioner med hensyn til anvendelse til konkurrerende virksomhed. Denne forpligtelse løber til og med den 31. december 2010.

b) I kommuner med lokalplanrestriktioner for drift af finansielle virksomheder forpligter Danske Bank sig til uden unødigt ophold og uden, at ejendommen har været anvendt til andet formål, at sælge de bygninger, i hvilke der har været en filial, som Danske Bank har lukket, på følgende måde:

  • Danske Bank skal gennem en af denne antaget uafhængig ejendomsmægler offentliggøre, at ejendommen er til salg - med en frist på mindst en måned, hvor alle interesserede kan afgive tilbud.
  • Danske Bank forpligter sig til at sælge ejendommen til højstbydende, dog kan banken vælge ikke at sælge ejendommen, såfremt der ikke opnås et bud, der mindst svarer til ejendommens offentlige vurdering.


c) Ovennævnte forpligtelser gælder også i de tilfælde, hvor en filial er drevet fra lejede lokaler i det omfang, der kan foretages videreudlejning af disse.

Forpligtelserne i dette punkt 9 litra b) og c) gælder til og med den 31. december 2006.

10. Tidsfrister
a) Salget af aktiebeholdningerne i punkt 1 og 2 skal være foretaget senest den […].

b) Danske Bank skal senest den […] have solgt den i punkt 3 angivne beholdning i PBS Holding A/S til en eller flere virksomheder uden tilknytning til Danske Bank, herunder Danske Invest og BG Invest.

c) har Danske Bank ikke senest den […] solgt den i punkt 3 angivne beholdning i PBS Holding A/S til en eller flere virksomheder uden tilknytning til Danske Bank, jf. litra b) træder procedure i litra d)-f) i værk.

d) Danske Bank vil straks efter udløbet af fristen i litra b) udpege en uafhængig trustee. Konkurrencestyrelsen godkender trustee. Danske Bank vil give trustee uigenkaldelig fuldmagt til at finde en eller flere købere til aktierne, så disse sælges til den bedst mulige pris senest den […], jf. litra c). Danske Bank vil give trustee enhver bistand og oplysning, der er nødvendig for at gennemføre et sådan salg og opnå sådanne vilkår.

e) Trustee vil aflægge rapport til Konkurrencestyrelsen om, hvorvidt denne finder, at en eller flere købere opfylder de krav, der er fastsat i punkt 3. Styrelsen vil senest to uger efter at have modtaget denne rapport give trustee besked, hvis styrelsen ikke finder det godtgjort, at køber opfylder betingelserne, jf. punkt 3. Hvis styrelsen ikke har givet besked inden udløbet af den angivne to-ugers frist, kan Danske Bank frit sælge sine aktier til den eller de pågældende købere.

f) Når salget af den i punkt 3 nævnte beholdning er sket, er trustees opgaver afsluttet. Danske Bank afholder udgifterne til trustee.

11. Indberetning
Danske Bank vil forsyne Konkurrencestyrelsen med kopier af alt relevant materiale, der dokumenterer, at de afgivne tilsagn er gennemført. Danske Bank vil i øvrigt udfærdige rapporter til Konkurrencestyrelsen, når styrelsen anmoder herom.

København, den 3. november 2000​