Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank indgår forlig med regeringen om Færø-sagen

Publiceret under overskriften: Den Danske Bank indgår forlig med regeringen om Færø-sagen på 300 mio. kr.

Pressemeddelelse
Den Danske Bank og regeringen har i dag færdiggjort forhandlinger om at forlige Færø-sagen og hæve de verserende retssager. Forliget, som skal godkendes af Folketingets finansudvalg, indebærer, at banken for at afslutte sagen pr. kulance betaler 300 mio. kr. til staten.

I forbindelse med en restrukturering af erhvervslivet på Færøerne under den økonomiske krise i begyndelsen af 1990'erne etableredes på Færøerne Finansieringsfonden af 1992 til at forestå strukturændringen. Efter betydelige statstilskud til den ene af Færøernes to store banker, Sjóvinnubankin, var Finansieringsfonden derigennem blevet hovedaktionær i denne bank.

Den Danske Bank var hovedaktionær i den anden store bank på Færøerne, Føroya Banki og tilførte denne ny kapital på ca. 332 mio. kr. i december 1992. Den Danske Bank rettede den 8. februar 1993 henvendelse til statsministeren, idet det var bankens opfattelse, at de store statstilskud til Sjóvinnubankin var konkurrenceforvridende, samt at en koordinering af de to bankers indsats ville være gavnlig for det færøske samfund på grund af den økonomiske krise. Bankens henvendelse førte til, at Finansieringsfonden overtog størsteparten af Den Danske Banks aktier i Føroya Banki ved et bytte, hvorved Den Danske Bank overtog knap 1/3 af aktiekapitalen i Sjóvinnubankin.

Efterfølgende blev der i de to færøske banker foretaget yderligere, betydelige hensættelser til imødegåelse af tab, størst i Føroya Banki, idet denne bank var større end Sjóvinnubankin. Det forholdsvise hensættelsesniveau i de to banker efter aktiebyttet var på samme niveau. Hensættelserne medførte, at kapitaltilførsel til begge banker måtte foretages af Finansieringsfonden. I forbindelse hermed mistede Den Danske Bank sit samlede kapitalindskud i Føroya Banki.

Behovet for kapitaltilførsel gav anledning til påstande om, at Føroya Banki havde undladt at foretage de nødvendige hensættelser til imødegåelse af tab forinden aktiebyttet. Der blev ved lov nr. 356 af 8. juni 1995 nedsat en undersøgelseskommission til at "undersøge og klarlægge det samlede begivenhedsforløb i forbindelse med de initiativer, der fra 1992 blev taget for at redde Sjóvinnubankin og Føroya Banki fra økonomisk sammenbrud og frem til sammenlægningen af bankerne i 1994". Undersøgelseskommissionen afgav sin beretning den 16. januar 1998. Ved stævninger af 27. april og 29. april 1998 udtog henholdsvis Landsstyret på Færøerne og Finansieringsfonden af 1992 stævning mod banken med et krav om betaling af henholdsvis 1.518.433.982 kr. og 1.185.000.000 kr. De to sager dækker i realiteten det samme krav, men beløbene er opgjort henholdsvis med og uden betalte renter.

Der er ikke i undersøgelseskommissionens beretning eller efterfølgende på anden vis foretaget en undersøgelse af, om tabene i Føroya Banki faktisk blev forholdsmæssigt større end de tilsvarende tab i Sjóvinnubankin. I undersøgelseskommissionens beretning anføres, at der skulle have været manglende hensættelser i Føroya Banki på "godt 200 mio. kr." på ombytningstidspunktet.

Den Danske Bank har tidligere fremsat tilbud om at betale en eventuel difference, såfremt en opgørelse måtte vise, at der forholdsvist skulle være større tab i Føroya Banki end i Sjóvinnubankin. Der har ikke været vilje til at gennemføre en sådan opgørelse.

Uanset, at banken er uenig i undersøgelseskommissionens betragtninger om forholdsvist manglende hensættelser i Føroya Banki, og selvom en egentlig opgørelse deraf ikke er foretaget, har banken alligevel fundet, at det ville være hensigtsmæssigt at afslutte sagen med en kulancebetaling.

Ved aftale af 10. juni 1998 mellem Landsstyret og regeringen overtog staten kravene mod banken som led i en omlægning af Færøernes økonomiske mellemværende med staten.

Der er herefter opnået enighed mellem regeringen og banken om at søge sagen løst ved et forlig fremfor at fortsætte retssagerne, der vil kræve betydelige ressourcer fra alle involverede parter, og hvori endelig afgørelse ikke kunne forventes før om 2 – 3 år.

Parterne er blevet enige om, at regeringen indstiller til Folketingets finansudvalg, at sagerne mod banken hæves mod dens betaling af 300 mio. kr. til staten. Betalingen sker pr. kulance, og uden bankens anerkendelse af at skulle have handlet ansvarspådragende i sagen.

Forliget tilgodeser begge parters interesser i sagen og afspejler den usikkerhed, der må herske, om den økonomiske opgørelse og procesrisikoen. Når det er blevet godkendt af finansudvalget og dermed endeligt, vil banken foretage betalingen.

Betalingen vil ikke ændre på vurderingen af bankens resultat i år 2000.