Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årets resultat i Den Danske Bank: 5.028 mio. kr.

Publiceret under overskriften: Årets resultat i Den Danske Bank: 5.028 mio. kr. - en fremgang på 27 pct.

Pressemeddelelse
Den Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 1999. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • For Den Danske Bank koncernen var 1999 et godt år. Indtjeningen oversteg forventningerne ved årets begyndelse. Basisindtjeningen før hensættelser blev øget med 13 pct. til 5.648 mio. kr. Beholdningsindtjeningen var 459 mio. kr. mod 738 mio. kr. året før.
 • Koncernen styrkede sin stilling på hjemmemarkederne i Norden gennem tilkøb og egen vækst. Samtidig blev forsikringsaktiviteter, der ikke var en del af koncernens kerneområder, solgt fra og medførte en engangsindtægt på 703 mio. kr.
 • Koncernen havde et ordinært resultat før skat på 6.321 mio kr. mod 5.242 mio. kr. i 1998. Resultatet efter skat steg med 1.078 mio. kr. til 5.028 mio. kr.
 • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 25 kr. pr. aktie. I 1998 udbetaltes 18 kr. pr. aktie.
 • Egenkapitalforrentningen steg fra 13,6 pct. til 16,5 pct.
 • Basisindtægterne steg med 17 pct. til 14.821 mio. kr. Fremgangen kom især fra en stigning i nettorente- og provisionsindtægterne på 1.447 mio. kr. samt et forbedret resultat inden for koncernens handelsaktiviteter.
 • Primært som følge af aktivitetsudvidelser og tilkøb steg omkostningerne i 1999 med 20 pct. til 9.173 mio. kr. Ses bort fra udgiftsstigninger som følge af køb af nye aktiviteter, herunder Fokus Bank, der indgår i regnskabet fra 1. juni 1999, var omkostningsstigningen på 10 pct.
 • De samlede udgifter til tab og hensættelser var næsten uændret med 489 mio. kr.
 • For 2000 forventer Den Danske Bank koncernen generelt pæn vækst i forretningsomfanget og højere basisindtjening end basisindtjeningen på 5.159 mio. kr. i 1999.
 • Den Danske Bank vil fra efteråret 2000 fremstå med en fælles identitet for alle produkter og på alle markeder. Den fælles identitet signaleres gennem nyt design og en udstrakt anvendelse af betegnelsen "Danske". Det indstilles til generalforsamlingen, at Den Danske Bank skifter navn til Danske Bank.
 • Koncernen offentliggør for 1999 for første gang segmentregnskaber og vil desuden fra 1. kvartal 2000 offentliggøre kvartalsrapporter.