Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danica Pensions årsregnskab 2000

Den 27. februar 2001

Pressemeddelelse

Hovedtal

  • Samlede præmier steg med 12 procent til 8.331 mio. kroner.
  • Fremgang på firmamarkedet skyldes bl.a. 600 nye firmakunder.
  • Resultat før skat er et overskud på 935 mio. kroner og efter skat på 702 mio. kroner.
  • Egenkapitalen udgør 8.646 mio. kroner og er blevet forrentet med 8,5 procent.
  • Bonusreserverne udgør nu knap 23 mia. kroner.
  • Samlede aktiver til markedsværdi udgør 165 mia. kroner.
  • Samlede unit-linked præmier i Sverige på 897 mio. SEK.
  • Danica etablerer sig i Norge med salg af unit-linked opsparing via Fokus Bank.

God vækst i løbende præmier
Præmierne har udviklet sig tilfredsstillende med en vækst i de løbende præmier på firmamarkedet på 14 procent. På det danske privatmarked er det stort set lykkedes at fastholde niveauet fra året før. Stigningen i præmierne fra udlandet stammer især fra salget af unit-linked opsparing i Sverige.

 

 Bruttopræmier i mio. kr.  2000  1999
 Løbende præmier, firma  3.462  3.038
 Løbende præmier, privat  2.905  2.970
 Engangspræmier  1.006  1.234
 Udland  895  192
 Skadeforsikring  63  -
 I alt  8.331  7.434
 

 

 

 

 

 

 


"Vi oplevede en stærk efterspørgsel efter de traditionelle opsparingsformer i 2000. At Danicas resultater er skabt på trods af en relativ lav kontorente, får os til at se optimistisk på 2001, hvor vi tilbyder 8,5 procent i kontorente til både firma- og privatkunder", siger administrerende direktør Henrik Ramlau-Hansen.

I år forventes en betydelig præmievækst. Baggrunden er bl.a. introduktionen af Danica Link, overtagelsen af BG Pension samt den styrkede salgskraft i den nye koncern.

"Vi har et stærkt distributionssystem i Danmark, der udover vores pensionsrådgivere og assurandører omfatter mæglere og bankfilialer med både Danske Bank- og BG Bank-navnet. Vi ser frem til at introducere unit-linked produkter til foråret som et attraktivt tilbud til både nye og eksisterende kunder", siger Henrik Ramlau-Hansen.

Investeringsafkast på 7,4 mia.
Livselskaberne har i det forløbne år givet et behersket afkast på 7,4 mia. kroner. Der er opbygget en høj bonusreserve, som giver en betydelig sikkerhed for at opfange udsving i aktiekurser. Således kan Danica modstå et aktiekursfald på over 50 procent.

Bag investeringsafkastet ligger især kursgevinster på danske aktier, som gav et afkast på 22,7 procent, mens de udenlandske aktier gav et negativt afkast på –9,8 procent. Afkastet for danske aktier ligger over de gennemsnitlige markedsafkast, mens afkastet for udenlandske aktier ligger lidt under.

Ved udgangen af året havde Danica udenlandske aktier for 30 mia. kroner og danske aktier for 11 mia. kroner.


 Aktiver i mio. kr.  2000  1999
 Grunde og bygninger  12.987  11.915
 Aktier
 41.379
 46.013
 Nominelle obligationer  79.395  70.844
Indeksobligationer  26.600  28.966
Øvrige aktiver  4.922  4.354
 Aktiver i alt  165.283  162.092

"Vi lægger gradvist vores aktieportefølje om til flere udenlandske aktier for at sprede risikoen. Det har desuden givet et godt afkast i de foregående år, mens det lige præcis i 2000 var de danske aktier, der gav det største afkast", siger Henrik Ramlau-Hansen.

 

Danicas ejendomme blev i 2000 udvidet med Frederiksbergcenteret. Ejendomme har gennem de seneste fem år givet et stadigt større afkast, og i 2000 indbragte de et samlet afkast på over ti procent. I 2000 var ejendommene knap 13 mia. kroner værd – godt 1 mia. mere end året før.

Øget soliditet
Længere levetid blandt kunderne medfører, at Danica har styrket livsforsikringshensættelserne med 1,3 mia. kroner. Bonusreserven er også vokset i 2000 og udgør knap 23 mia. kroner svarende til 19,5 procent af hensættelserne. Det skyldes især den ændrede pensionsafkastbeskatning, og at Danica har indført en betinget bonusopskrivning på de ydelser, der er baseret på en rente på 4,5 procent. Med disse reserver står Danica godt rustet til fremtidens konkurrence.

Udland
Danica Life i Luxembourg, der betjener udstationerede firmapensionskunder og skandinaver bosat uden for deres eget land, udvidede aktiviteterne betydeligt i 2000 og havde en fremgang i præmieindtægterne på 93 procent til 137 mio. kroner.

Danica Fondförsäkring, som sælger unit-linked opsparing på det svenske marked, blev etableret i slutningen af 1999. I 2000 havde selskabet en meget positiv udvikling i salget med præmieindtægter på 897 mio. SEK, hvilket svarer til en markedsandel på cirka 2 procent.

Danica forventer at etablere et selskab i Norge i 2001, som skal sælge unit-linked opsparing via Fokus Bank og mæglere. Det norske forsikringsmarked for unit-linked er på mange måder i sin vorden. Der er op mod en million nordmænd, som ikke er dækkede af en pensionsordning via deres arbejde. Blandt andet derfor har den norske regering gennemført en række lovændringer, som gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at oprettet pensionsordninger for deres medarbejdere.

Samtidig har lovændringerne gjort det muligt for medlemmerne af de jobrelaterede pensionsordninger at påvirke valget af investeringer i deres egen pensionsordning. Det betyder, at der i dag er en stor interesse for unit-linked opsparing.

​