Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 2003

Den 21. august 2003

Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 4.803 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2003. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 4.803 mio. kr. mod 4.334 mio. kr. i første halvår 2002.
  • Resultat pr. aktie udviste en stigning på 13 pct.
  • Basisindtægterne steg med 3 pct. til 13.872 mio. kr. Stigningen skyldes primært en positiv udvikling i indtægter fra handelsaktiviteter samt fra realkredit- og forsikringsaktiviteter.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde 7.494 mio. kr. og var på uændret niveau i forhold til første halvår 2002. Ses bort fra fratrædelsesomkostninger og præstationsafhængig bonus viste omkostningerne et fald på 6 pct. i forhold til 1. halvår 2002.
  • Tab og hensættelser beløb sig til 947 mio. kr. mod 640 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Basisindtjeningen udgjorde 5.431 mio. kr., hvilket var marginalt over niveauet for første halvår 2002. Beholdningsindtjeningen udgjorde 1.282 mio. kr. mod 702 mio. kr. året før.
  • Den gennemsnitlige egenkapital blev forrentet med 21,5 pct. p.a. før skat og 15,4 pct. p.a. efter skat.
  • For hele året 2003 forventes fortsat en basisindtjening på nogenlunde samme niveau som i 2002.
  • Danske Bank vil i løbet af andet halvår i år foretage yderligere tilbagekøb af egne aktier svarende til en markedsværdi på op til 3 mia. kr.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Alt i alt har det indtjeningsmæssigt været et tilfredsstillende halvår, hvor især handelsaktiviteterne har bidraget til indtjeningen. Men også realkreditområdet har bidraget på grund af de mange konverteringer, ligesom der har været en pæn stigning i præmieindtægterne på forsikringsområdet. I bankforretningen er renteindtægterne påvirket af den faldende rente, men dette har vi delvist kunnet afdække gennem beholdningsindtjeningen."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 21. august fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00

Præsentationsmateriale fra pressemødet vil være tilgængeligt på bankens hjemmeside fra kl. ca. 14.30