Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2012

Halvårsresultat på 2,3 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2012. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

 • Danske Bank koncernen opnåede i 1. halvår 2012 et resultat på 4,1 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 2,3 mia. kr. Resultatet viste en fremgang på 20 pct. i forhold til 1. halvår 2011 og var samlet set som forventet.

 • De samlede indtægter udgjorde 24,6 mia. kr. og steg med 6 pct. i forhold til 1. halvår 2011. Udviklingen skyldtes primært stigende nettorenteindtægter samt fremgang i indtægter fra forsikringsaktiviteter.

 • Handelsindtægterne blev fastholdt på et højt niveau og steg 5 pct. i forhold til 1. halvår 2011.

 • Omkostningerne faldt 4 pct. i forhold til 1. halvår 2011. Omkostningsprocenten faldt til 54,8
  fra 60,5.

 • Nedskrivninger på udlån steg i forhold til 1. halvår 2011. Nedskrivningerne har dog været faldende de seneste to kvartaler.

 • Halvårets nedskrivninger relaterede sig primært til erhvervsejendomme i Irland og Nordirland, privatkunder i Irland og Danmark samt shippingbranchen.

 • Efter at have været på negativt outlook blev koncernens rating i 2. kvartal 2012 nedgraderet af to ratingbureauer. Koncernens betydelige likviditetsbuffere har modvirket konsekvenserne af nedgraderingen.

 • Banken havde ultimo juni 2012 som planlagt indfriet udstedte obligationer med statsgaranti for 30 mia. kr. Den resterende del af udstedte obligationer med statsgaranti er tilbagebetalt i juli 2012.

 • Koncernen havde ultimo første halvår 2012 kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 16,2 og 17,7 mod 16,0 og 17,9 ultimo 2011.

 • Resultatet for 2012 forventes fortsat at blive på et lavt niveau. Resultatforventningerne er behæftet med betydelig usikkerhed på grund af det økonomiske klima. Det er vurderingen, at de samlede nedskrivninger i 2012 vil blive på samme høje niveau som i 2011.

 • Koncernen har pr. 1. juni 2012 implementeret en ny organisation. Den nye organisation er første skridt i den nye strategi, som er under udarbejdelse og ventes afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2012. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra 1. januar 2013.
  Koncernen udstedte i første halvår 2011 særligt dækkede obligationer og senior funding for i alt 42,3 mia. kr. Danske Bank har i halvåret haft en solid adgang til funding via udstedelser på de finansielle markeder.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "Det er det bedste halvårsresultat, siden den finansielle krise slog igennem i 2008. Selvom vi er langt fra mål, og der stadig er udfordringer, mener vi, at udviklingen er positiv. Resultatet viser en fremgang på 20 pct. Det er lykkedes at få indtægterne op trods det lave renteniveau. Og vi er kommet godt fra start med den nye organisation, vi etablerede 1. juni i år. Det fører os endnu et skridt i den rigtige retning".


Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 7. august 2012 fra kl. 10.00:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 10.00.
Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab