Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2012

Resultat i de første tre kvartaler af 2012: 3,6 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2012. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

 • Danske Bank koncernen opnåede et resultat for 1.-3. kvartal 2012 på 6,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,6 mia. kr. og steg 2,1 mia. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2011. Resultatet var samlet set som forventet.

 • De samlede indtægter udgjorde 35,8 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2012 og steg 14 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2011. Udviklingen skyldtes stigende nettorenteindtægter og fremgang i handelsindtægter og indtægter fra forsikringsaktiviteter.

 • Forbedrede forhold på kapitalmarkederne medførte fremgang i handelsindtægterne, der steg 31 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2011, da især 3. kvartal 2011 var påvirket negativt af den finansielle uro. Aktivitetsniveauet har været højt gennem hele perioden.

 • Omkostningerne udgjorde 19,6 mia. kr. og var på niveau med 1.-3. kvartal 2011.

 • Nedskrivninger på udlån steg 18 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2011. Nedskrivningerne har dog været faldende de seneste tre kvartaler fra det høje niveau i 4.  kvartal 2011. Det skyldes især lavere nedskrivninger i Danmark.

 • Nedskrivningerne i 1.-3. kvartal 2012 relaterede sig primært til erhvervsejendomme i Non-core Irland, shippingbranchen og privatkunder i Danmark.

 • Koncernen havde ultimo 3. kvartal 2012 kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 17,0 og 19,4 mod 16,0 og 17,9 ultimo 2011.

 • Udviklingen i kundernes bonitet afhænger generelt af de økonomiske forhold på koncernens markeder. Det er vurderingen, at de samlede nedskrivninger i 2012 vil blive på samme høje niveau som i 2011. På denne baggrund forventes resultatet for 2012 at blive lavt.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "Regnskabet viser en tilfredsstillende fremgang i forhold til samme periode sidste år. De indtjeningstiltag, vi allerede har taget initiativ til, begynder nu at slå igennem. Koncernens nye strategi, New Standards, som vi præsenterer i dag, skal bane vejen for yderligere resultatfremgang og kundetilfredshed".


Ny strategi – New Standards
Forretningsvilkårene for Danske Bank koncernens aktiviteter har ændret sig radikalt. Koncernen opererer nu under nye forhold – en ny normal. Som svar på de nye udfordringer og muligheder har koncernen udarbejdet en ny strategi: "New Standards".

Der henvises til særskilt selskabsmeddelelse (nr. 17/2012) udsendt d.d., der beskriver koncernens nye strategi. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Med New Standards bekræfter koncernen sin rolle som universalbank på de markeder, hvor der opereres i dag, og som udbyder af værdiskabende produkter inden for kapitalforvaltning (Danske Capital) samt livsforsikring og pension (Danica). Non-core Irland-porteføljen søges afhændet.

 • New Standards indebærer klare segmenteringsvalg samt produkter og services baseret på brancheførende rådgivning. Koncernen vil sætte nye standarder for digitalisering og automatisering af bankforretninger.

 • Et stærkt fokus på procesoptimering og operationel excellence sigter på at forbedre kundetilfredsheden markant og reducere omkostningerne. Sammen med forbedret kapitaleffektivitet vil det sikre et højere afkast på et stabilt kapitalgrundlag. Koncernen vil anlægge en konservativ risikoprofil.

 • Koncernen planlægger at udstede nye aktier for et beløb på ca. 7 mia. kr. ved hjælp af en accelereret bookbuilding-metode for at fremskynde en forbedring af ratings og opnåelse af kapitalmål samt styrke fundingpositionen og bringe koncernen mere på linje med de nordiske konkurrenter.

 • Koncernens målsætning for kapital er sat konservativt og forventes opnået ved udgangen af 2013 med en solvensprocent på 17 og en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på over 13.

 • New Standards har som mål at løfte Danske Bank koncernen op i den bedste halvdel af den nordiske peergruppe ved udgangen af  2015 med en egenkapitalforrentning på over 12 pct. efter skat, forudsat mere normaliserede markedsforhold.

Som led i koncernens nye strategi blev en ny organisation implementeret pr. 1. juni 2012. Organisationen er bygget op omkring tre nye forretningsenheder, der går på tværs af koncernens geografiske markeder, og koncernens bankaktiviteter bliver pr. 15. november 2012 samlet under navnet Danske Bank.

Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra 1. januar 2013.

Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner den 30. oktober 2012 fra kl. 10.00:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 10.00.
Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere henholdsvis kl. 09.00-9.30 og kl. 14.30.

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab


Disclaimere
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger, herunder uden begrænsning udsagn vedrørende Danske Banks finansielle stilling, fremtidige driftsresultater, forretningsstrategi, ledelsesplaner og målsætninger for koncernens fremtidige drift, anses alle udsagn for at være fremadrettede udsagn. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på nuværende antagelser og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som kan forårsage, at faktiske resultater og udvikling adskiller sig væsentligt fra de forventede fremtidige resultater og udvikling, som udtrykt direkte eller indirekte i de fremadrettede udsagn. Forhold, som kan forårsage, at fremadrettede udsagn adskiller sig væsentligt fra faktiske resultater indbefatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige faktorer, konkurrence samt rente- og valutakursudsving. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. De oplysninger, der gives i nærværende materiale, er pr. dags dato, og hverken Danske Bank eller Joint Bookrunners påtager sig noget ansvar for at opdatere fremadrettede udsagn indeholdt heri.

Denne selskabsmeddelelse indeholder henvisninger til en eventuel aktieudstedelse i Danske Bank. Disse henvisninger er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe eller tegne værdipapirer i USA eller i nogen anden jurisdiktion. De værdipapirer, der henvises til heri er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i Securities Act.