Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2013

Årets resultat i Danske Bank: 7,1 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2013. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"2013 var et år med fremgang for Danske Bank. Vi tog skridt til at styrke vores markedsposition, accelererede eksekveringen af vores strategi og begrænsede omkostningerne. Men selv om de finansielle resultater viste forbedring, er de stadig ikke tilfredsstillende.

Der er et stykke vej, før vi når Danske Banks fulde potentiale, men vi er overbeviste om, at vi er på rette vej. Den væsentligste forudsætning for succes er, at vi forstår og lever op til kundernes stadigt mere differentierede og komplekse krav. Vi har en stærk kombination af viden, ekspertise og innovative løsninger og vil fortsætte med at styrke vores kunderelationer".

Her følger udvalgte hovedpunkter:

2013 i forhold til 2012

 • Danske Bank koncernen opnåede i 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 11,5 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 7,1 mia. kr. mod 4,7 mia. kr. i 2012, en stigning på 51 pct. Resultatet lever op til vores nedjusterede forventning til årets resultat.
 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 2 kr. pr. aktie, svarende til 28 pct. af årets resultat.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 5,0 pct., hvilket er en forbedring på 1,4 procentpoint i forhold til 2012.
 • De samlede indtægter udgjorde 40,0 mia. kr. og faldt 12 pct. i forhold til 2012. Det skyldtes primært et fald i handelsindtægterne fra det ekstraordinært høje niveau i 2012 og lavere indtægter fra forsikringsaktiviteterne i Danica Pension.
 • Omkostningerne udgjorde 24,3 mia. kr. og faldt 1 pct. i forhold til 2012 som følge af fortsatte omkostningstiltag.
 • Nedskrivninger på kerneaktiviteterne faldt med 45 pct. til 4,2 mia. kr. i forhold til 7,7 mia. kr. i 2012 på grund af forbedrede makroøkonomiske forhold på vores kernemarkeder.
 • Nedskrivningerne faldt i alle forretningsområderne. I Non-core faldt nedskrivningerne til 1,2 mia. kr. fra 4,8 mia. kr. i 2012.
 • Ultimo 2013 udgjorde kernekapitalprocenten (ekskl. hybrid kernekapital) 14,7 pct. og solvensprocenten 21,4 pct. Målene for kernekapital og solvens blev nået allerede i 2012.
 • Ved udgangen af 2013 var Danske Banks Liquidity Coverage Ratio (LCR) 127 pct., hvilket er over LCR-kravet.
 • Som led i forberedelsen af den planlagte tilbagebetaling af den hybride statskapital på 24 mia. kr. i 2014 udstedte vi i 2013 supplerende kapital for 13,9 mia. kr. Samtidig indfriede vi for 13,8 mia. kr. supplerende kapital.
 • Fitch Ratings og Standard & Poor’s ændrede i 2013 outlook for bankens lange rating til stabilt, og i december 2013 ændrede Moody’s den lange rating fra stabilt til positivt outlook. Det er vores mål på kort sigt at forbedre ratingen med mindst ét trin.
 • Resultatet efter skat for 2014 forventes at ligge i intervallet 9-12 mia. kr., og det kortsigtede mål for egenkapitalforrentningen på 9 pct. i 2015 fastholdes. Det langsigtede mål er fortsat en egenkapitalforrentning efter skat på over 12 pct.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 6. februar 2014 fra kl. 10.30:
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 10.30.
Du kan følge en live webcast fra pressemødet.

Telekonferencen
Der holdes telekonference kl. 14.30.
Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk).

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.