Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2015

Årets resultat i Danske Bank: 13,1 mia. kr. efter skat.
Før nedskrivninger på goodwill var resultatet 17,7 mia. kr. og egenkapitalforrentningen 11,6 pct

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2015. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Danske Bank gjorde i 2015 yderligere fremskridt og leverede et stærkt resultat trods de udfordrende markedsvilkår. Resultatet viser styrken ved vores brede forretningsmodel som en nordisk universalbank og afspejler vores fokus på at eksekvere vores strategi om at blive en mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank.

Vi styrkede relationerne til kunderne yderligere og lancerede en række nye initiativer, der gør det lettere at bruge banken og at træffe vigtige økonomiske beslutninger. Med en solid platform, en stærk markedsposition og en klar strategisk retning står vi godt rustet til at realisere Danske Banks fulde potentiale."

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

2015 i forhold til 2014

 • Danske Bank-koncernen opnåede i 2015 et resultat på 13,1 mia. kr. efter skat. Resultatet var påvirket af nedskrivninger på goodwill på 4,6 mia. kr. (jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 18. december 2015). Før nedskrivninger på goodwill steg årets resultat 36 pct. til 17,7 mia. kr. mod 13,0 mia. kr. i 2014. Fremgangen var drevet af øget aktivitet, lavere omkostninger og betydeligt lavere nedskrivninger på udlån.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 8,5 pct. Før nedskrivninger på goodwill var den 11,6 pct. mod 8,6 pct. i 2014. Dermed er banken et skridt nærmere målet om en egenkapitalforrentning på over 12,5 pct. senest i 2018.
 • Indtægter i alt udgjorde 44,2 mia. kr. og var på niveau med 2014.
  • Nettorenteindtægterne faldt 4 pct. til 21,5 mia. kr. De negative korte renter lagde fortsat pres på indlånsmarginalen og nettorenteindtægterne. Effekten blev delvist opvejet af stigende udlån og lavere fundingomkostninger.
  • Nettogebyrindtægterne steg 9 pct. til 12,1 mia. kr. Stigningen skete primært som følge af stor kundeaktivitet inden for refinansiering af realkreditlån i første halvdel af 2015, større kundedrevet aktivitet i bankenhederne og en positiv udvikling i Danske Capital.
  • Handelsindtægterne steg 4 pct. til 6,9 mia. kr. i 2015 til trods for den positive engangseffekt fra salget af bankens aktier i Nets i 2014. I første halvår var handelsindtægterne positivt påvirket af stor kundeaktivitet afledt af volatiliteten på de finansielle markeder. I andet halvår var aktiviteten noget lavere.
 • Trods øget aktivitet i løbet af året faldt driftsomkostningerne 4 pct. og udgjorde 21,8 mia. kr. Kontinuerlige effektivitetsforbedringer og en stram omkostningsstyring betød, at omkostninger i pct. af indtægter før nedskrivninger på goodwill blev forbedret med 2,1 procentpoint til 49,4 pct.
 • Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne udgjorde 57 mio. kr. – et fald på 98 pct. Faldet er et resultat af det løbende arbejde med at forbedre kreditkvaliteten og en forbedring af de makroøkonomiske vilkår. Nedskrivningerne faldt i alle forretningsenheder.
 • Resultatet af Non-core-aktiviteterne, som primært omfatter engagementer i Non-core Irland, udgjorde 46 mio. kr. før skat mod et tab på 1,5 mia. kr. i 2014. Det samlede udlån pr. 31. december 2015 steg 3 pct. i forhold til ultimo 2014. Udlånet steg i næsten alle bankenheder.
 • Det samlede indlån steg 7 pct. i forhold til ultimo 2014 med stigning især i Corporates & Institutions.

Rating
Banken forbedrede i løbet af året sine ratings og lever op til den strategiske målsætning for 2015. Forbedringen betyder blandt andet, at vi kan optimere fundingen yderligere.

Kapital, udbytte og aktietilbagekøb
Danske Bank havde en egentlig kernekapitalprocent på 16,1 pct. og en solvensprocent på 21,0 pct. mod henholdsvis 15,1 pct. og 19,3 pct. pr. 31. december 2014. Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalposition, at der udbetales et udbytte på 8,0 kr. pr. aktie. Dette svarer til 46 pct. af årets resultat før nedskrivninger på goodwill.

Bestyrelsen har desuden besluttet at igangsætte et tilbagekøb af aktier for 9 mia. kr. i 2016. Formålet med aktietilbagekøbet er at tilpasse aktiekapitalen, så den bedre afspejler Danske Banks kapitalmålsætning. Tilbagekøbsprogrammet er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1 af d.d.

Forventninger for 2016
Årets resultat for 2016 forventes at blive på niveau med resultatet før nedskrivninger på goodwill for 2015.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 2. februar 2016 fra kl. 09.00:
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 14 00
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 14 00

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 09.00. Du kan følge en live webcast fra pressemødet.

Telekonferencen
Der holdes telekonference kl. 14.30. Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk).

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.