Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2016

Danske Bank: Halvårsresultat på 9,4 mia. kr. efter skat. Egenkapitalforrentning på 12,4 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2016. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Vi har haft et tilfredsstillende første halvår trods vanskelige markedsvilkår med fortsat negative renter, lav økonomisk vækst og afdæmpet efterspørgsel. Bortset fra de finansielle markeder var perioden generelt præget af lav aktivitet. Resultatet afspejler vores diversificerede forretningsmodel, øget udlånsaktivitet samt vores bestræbelser på at blive en stadigt mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank.

Vi introducerede en række nye produkter og services for at hjælpe vores kunder med deres finansielle behov, og vi så en positiv kundetilgang på flere kernemarkeder. Vores udlån steg, samtidig med at vi fastholdt den høje kreditkvalitet og holdt hensættelserne på et meget lavt niveau.

Selv om markedsvilkårene er blevet mere udfordrende efter Storbritanniens EU-afstemning, fastholder vi vores forventninger for hele året."

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. halvår 2016 mod 1. halvår 2015

 • Danske Bank opnåede i 1. halvår 2016 et tilfredsstillende resultat efter skat på 9,4 mia. kr. Resultatet er på samme niveau som i 1. halvår 2015.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 12,4 pct. mod 12,5 pct. i 1. halvår 2015.
 • Indtægter i alt udgjorde 23,0 mia. kr. mod 23,8 mia. kr. i 1. halvår 2015. Faldet på 3 pct. skyldtes hovedsageligt lavere gebyr- og handelsindtægter.
  • Nettorenteindtægterne udgjorde 10,7 mia. kr. og var uændrede i forhold til samme periode sidste år. En stigning i udlånet på 4 pct. i forhold til 1. halvår 2015 og lavere fundingomkostninger opvejede presset på marginalerne.
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 6,7 mia. kr. og faldt 10 pct. i forhold til 1. halvår 2015 blandt andet, fordi konverteringsaktiviteten faldt til et mere normalt niveau i forhold til det høje niveau i 1. halvår 2015.
  • Handelsindtægterne udgjorde 3,7 mia. kr. og faldt 15 pct. fra det ekstraordinært høje niveau i 1. halvår 2015, selvom markedsvilkårene, der var vanskelige i 1. kvartal, blev bedre i 2. kvartal.
  • Øvrige indtægter udgjorde 1,8 mia. kr. og steg 59 pct. i forhold til samme halvår sidste år. Den positive udvikling skyldtes primært salg af ejendomme i 1. kvartal 2016.
 • Driftsomkostningerne faldt 3 pct. til 11,1 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2015. Udviklingen skyldtes hovedsageligt vores løbende bestræbelser på at reducere omkostningerne, lavere nettobidrag til Afviklingsformuen og Garantiformuen og lavere afskrivninger på immaterielle aktiver. Der har dog i perioden været øgede omkostninger i forbindelse med regulatoriske forhold, herunder en række tiltag på hvidvaskområdet. Omkostninger i pct. af indtægter var på 48,3 mod 47,9 i 1. halvår 2015.
 • Nedskrivninger på udlån fortsatte med at falde og udgjorde en nettotilbageførsel for 1. halvår 2016 på 107 mio. kr. Dette er et resultat af højere sikkerhedsværdier og vores fortsatte indsats for at forbedre kreditkvaliteten. Dog steg nedskrivninger på kunder inden for landbruget og i oliebranchen. Nedskrivningerne for kerneaktiviteterne svarer til en tabsprocent på -0,01 pct. mod 0,03 pct. for et år siden.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo 1. halvår 2016 en solid egentlig kernekapitalprocent og solvensprocent på henholdsvis 15,8 og 21,1 mod henholdsvis 16,1 og 21,0 ultimo 2015. Danske Banks Liquidity Coverage Ratio (LCR) var på 136 pct. ultimo juni 2016.

Faldet i den egentlige kernekapitalprocent i 1. halvår 2016 var forventet og skyldtes primært aktietilbagekøbsprogrammet på 9 mia. kr., som blev igangsat 4. februar 2016. Programmet forventes afsluttet senest 3. februar 2017.

Øget usikkerhed efter Brexit
Udfaldet af Storbritanniens EU-afstemning får ikke på kort sigt væsentlige konsekvenser for Danske Bank. Vores forretning i Nordirland står for 3 pct. af det samlede udlån pr. 30. juni 2016 og 5 pct. af indtægterne i 1. halvår 2016. Udfaldet vil dog sandsynligvis påvirke den økonomiske aktivitet på alle vores markeder. Det er stadig for tidligt at vurdere konsekvenserne, men usikkerheden om den fremtidige vækst er øget.

Forventninger fastholdes
I betragtning af det lave aktivitetsniveau og usikkerheden på de finansielle markeder forventer vi lavere nettogebyrindtægter for 2016 end i 2015. For så vidt angår nettorenteindtægterne forventer vi mindre pres på marginalerne i resten af 2016, og indtægterne vil være positivt påvirket af et stigende udlån og noget lavere fundingomkostninger. Vi fastholder derfor vores forventninger om et resultat for 2016 på niveau med resultatet før nedskrivninger på goodwill for 2015.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00 

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30. Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk).

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.