Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Resultat på 4,9 mia. kr. efter skat i 1. kvartal 2016. Tilfredsstillende resultat trods vanskelige markedsvilkår.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2016. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Trods udfordrende finansielle markeder og negative korte renter har vi haft en tilfredsstillende start på året, hvilket viser styrken af vores forretningsmodel. Den underliggende forretning er robust, og vi fortsatte med at forbedre kundeoplevelsen gennem nye og innovative løsninger. Vi lykkedes med at tiltrække nye kunder og øge udlånet i et marked præget af moderat økonomisk vækst og relativt svag låneefterspørgsel. Vi har yderligere nedbragt vores omkostninger, og tab og hensættelser lå fortsat på et lavt niveau. Vores kapitalposition er solid, og det giver os et godt udgangspunkt for fortsat at skabe værdi for alle vores interessenter."

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. kvartal 2016 mod 1. kvartal 2015

Hovedtallene for 2015 er korrigerede sammenligningstal, der afspejler ændringer i regnskabsrapporteringen som beskrevet i rapporten.

  • Danske Bank opnåede i 1. kvartal 2016 et tilfredsstillende resultat efter skat på 4,9 mia. kr. Resultatet er på samme niveau som i 1. kvartal 2015.
  • Egenkapitalforrentningen efter skat var 13,1 pct. p.a. mod 11,6 pct. før nedskrivninger på goodwill for året 2015.
  • Indtægter i alt udgjorde 11,5 mia. kr. mod 12,5 mia. kr. i 1. kvartal 2015. Faldet på 9 pct. skyldtes hovedsageligt lavere gebyr- og handelsindtægter.
  • Nettorenteindtægterne var uændrede på 5,3 mia. kr. En stigning i udlånet på 2 pct. og lavere fundingomkostninger opvejede presset på rentemarginalen.
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,4 mia. kr. og faldt 9 pct. i forhold til 1. kvartal 2015, hvor der var særligt høj kundeaktivitet inden for konvertering af realkreditlån på grund af faldende renter.
  • Handelsindtægterne, der udgjorde 1,6 mia. kr. og faldt 47 pct. i forhold til 1. kvartal 2015, var påvirket af lav kundeaktivitet og øgede negative værdireguleringer. Markedsbetingelserne blev dog bedre i slutningen af kvartalet. I samme periode året før var handelsindtægterne usædvanligt høje på grund af øget kundeaktivitet.
  • Øvrige indtægter udgjorde 1,2 mia. kr. og steg 0,7 mia. kr. Den positive udvikling skyldtes primært salg af ejendomme.
  • Driftsomkostningerne faldt med 8 pct. til 5,3 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2015. Omkostninger i pct. af indtægter var på 46,3 mod 46,0 i 1. kvartal 2015.
  • Nedskrivninger på udlån fortsatte med at falde og udgjorde for fjerde kvartal i træk en nettotilbageførsel – for 1. kvartal 2016 på 0,1 mia. kr. Dette er et resultat af en forbedret økonomi og vores fortsatte indsats for at forbedre kreditkvaliteten. Nedskrivningerne svarer til en tabsprocent på -0,03 pct. mod 0,11 pct. for et år siden.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo 1. kvartal 2016 en solid egentlig kernekapitalprocent og solvensprocent på henholdsvis 15,0 og 20,1 mod henholdsvis 16,1 og 21,0 ultimo 2015. Danske Banks Liquidity Coverage Ratio (LCR) var på 124 pct. ultimo marts 2016.

Faldet i den egentlige kernekapitalprocent skyldtes aktietilbagekøbsprogrammet på 9 mia. kr., som blev igangsat 4. februar 2016. Programmet forventes afsluttet senest 3. februar 2017.

Forventninger fastholdes
Årets resultat efter skat for 2016 forventes fortsat at blive på niveau med resultatet før nedskrivninger på goodwill for 2015. Forventningerne tager udgangspunkt i de korrigerede hovedtal for 2015.

Wealth Management
Vores nye Wealth Management-enhed, der omfatter Danica Pension, Danske Capital og Private Banking aktiviteter, indgår fra og med 1. kvartal 2016 i koncernens regnskabsrapportering som en selvstændig enhed.

Udviklingen på de finansielle markeder – særligt i begyndelsen af året – påvirkede kundeaktiviteten og indtægterne i Wealth Management negativt. Mod slutningen af kvartalet har vi set en forbedret markedsudvikling og en højere kundeaktivitet.

Danske Bank i Nordirland som selvstændig enhed
Vores aktiviteter i Nordirland har fra 1. januar 2016 været drevet som et selvstændigt forretningsområde. Fra og med 1. kvartal 2016 indgår Danske Bank i Nordirland i rapporteringen som en selvstændig enhed.

Resultatet før skat for Danske Bank i Nordirland viste en fremgang på 4 pct. (12 pct. i lokal valuta) i forhold til resultatet for 1. kvartal 2015. Banken fortsætter dermed den positive udvikling i resultatet drevet af blandt andet lavere omkostninger og tilbageførsel af nedskrivninger.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 14 00
Økonomidirektør Jacob Aarup-Andersen, telefon 45 14 14 00

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30. Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk).

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.