Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank opfylder kapitalkrav i europæisk stresstest

Danske Bank har sammen med 47 andre europæiske banker i løbet af 2018 deltaget i en fælles europæisk stresstest på foranledning af EBA (European Banking Authority). Formålet med stress- testen er at vurdere sundheden i den europæiske banksektor og de enkelte bankers evne til at absorbere tab i forskellige økonomiske scenarier. Testen viser, at Danske Bank selv i et meget hårdt makroøkonomisk stress-scenarie opfylder kapitalkravene.

Udgangspunktet for stresstesten er risiko- og regnskabsoplysninger pr. ultimo 2017, og stresstesten indeholder to makroøkonomiske scenarier for perioden 2018-2020 – et basisscenarie og et stress-scenarie. Øvelsen er gennemført på en statisk balance og inkluderer således ikke eventuelle tiltag for at imødegå effekten af de givne scenarier. Der er derfor samlet set tale om et meget hårdt stress-scenarie.

Som resultat af stresstesten opgøres Danske Bank-koncernens egentlige kernekapitalprocent ultimo 2020 til 16,4 pct. og 12,8 pct. i henholdsvis basis- og stress-scenariet. Danske Bank-koncernens solvensprocent opgøres ultimo 2020 til 20,9 pct. og 16,8 pct. i henholdsvis basis- og stress-scenariet.

Overdækning af egentlig kernekapital på knap 10 mia. kr. i stress-scenarie
En egentlig kernekapitalprocent ultimo 2020 på 12,8 pct. svarer til en overdækning på 1,1 pct. eller knap 10 mia. kr. i forhold til det krav til egentlig kernekapital, som banken har i stress-scenariet. I beregningen af kapitaloverdækningen er der taget højde for kapitalbehov og antagede udgifter i relation til hvidvasksagen i bankens estiske filial, der ligger inden for rammerne af Finanstilsynets afgørelse af 4. oktober 2018. Danske Banks solvensprocent ultimo 2020 på 16,8 pct. sikrer ligeledes overdækning i forhold til det samlede kapitalkrav i stress-scenariet. Her er overdækningen på 0,5 pct., svarende til godt 4 mia. kr.

På trods af stress-scenariets hårdhed overstiger Danske Banks fuldt indfasede kapital ligeledes kapitalkravene, når kapitalen justeres for det gennemførte aktietilbagekøbsprogram i 2018, nettoudstedelser af kapital samt indtjeningen i første halvår 2018.

Resultaterne af Danske Banks stresstest er tilgængelige på danskebank.com/stresstest.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.