Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsrapport for 2020: Solide fremskridt under udfordrende vilkår

Resultatet på 60 sekunder

2020 mod 2019

De samlede indtægter beløb sig til 42,4 mia. kr., hvilket var på omtrent samme niveau som året før, eksklusive engangsposter.

Årets resultat efter skat udgjorde 4,6 mia. kr., mod 15,1 mia. kr. i 2019. Resultatet for 2019 indeholdt dog en betydelig nettoindtægt fra engangsposter. Faldet i resultat efter skat skyldtes hovedsageligt højere nedskrivninger på udlån som følge af corona-krisen.

Udvalgte hovedpunkter

 • Selvom corona-krisen og den efterfølgende nedlukning af samfundet i høj grad dominerede 2020, klarede de nordiske økonomier sig relativt godt. Udviklingen på boligmarkedet og i arbejdsløsheden var bedre end forventet, privatforbruget forbedredes i løbet af året, og der var få konkurser, hvilket langt hen ad vejen skyldtes de offentlige hjælpepakker og støtteordninger. Vores kreditkvalitet forblev generelt stærk igennem hele året, og det høje nedskrivningsniveau skyldes primært en rettidig tilgang til de makroøkonomiske konsekvenser af corona-pandemien samt nedskrivninger på engagementer i oliesektoren. Dette var særligt tilfældet i årets første kvartal, hvor vi hensatte 4,3 mia. kr. ud af de i alt 7,0 mia. kr. for året som helhed.

  Igennem hele pandemien har vi fokuseret på at gøre vores yderste for at hjælpe vores kunder bedst muligt. Vi har således taget en række initiativer, herunder tilbudt udskydelse af betalinger, nye eller udvidede kassekreditter og kreditfaciliteter, mellemfinansiering og afdragsfrie lån. Der er stadig begrænset klarhed i forhold til det globale økonomiske opsving, og der er fortsat megen usikkerhed, men med stærke kapital- og likviditetspositioner er Danske Bank godt rustet til at imødegå de usikre forhold og fortsat kunne hjælpe vores kunder.

  ”Vores mere end 20.000 kolleger har gjort en fremragende indsats for at holde banken fuldt kørende og betjene vores kunder, selvom de har arbejdet hjemmefra i begge bølger af pandemien. Mod slutningen af 2020 så vi samfundet blive påvirket af den anden bølge, og meget er stadig usikkert her i 2021. Vi vil fortsat have fokus på at hjælpe vores kunder, som vi har gjort gennem hele perioden, med udgangspunkt i grundige analyser og relevante produkter. Vi har i 2020 vist vores evne til at arbejde effektivt og betjene vores kunder godt, og det vil vi også gøre fremover,” siger Chris Vogelzang.

 • Den underliggende forretningsaktivitet var god i 2020, hovedsageligt drevet af vækst i forretningsomfanget i Banking Nordic og stor aktivitet blandt de største erhvervskunder, hvilket bl.a. førte til en stigning i udlånet på 1 pct. Til trods for de udfordrende markedsvilkår med en global krise og fortsat pres på marginalerne var nettorenteindtægterne på samme niveau som i 2019. Nettogebyrindtægterne og nettohandelsindtægterne holdt det gode momentum fra året før takket være gode resultater inden for asset management, højere investeringsaktivitet og bedringen i markedsvilkårene i løbet af året. I begyndelsen af året var begge poster negativt påvirket af væsentligt lavere konverteringsaktivitet og vanskelige betingelser på de finansielle markeder.

  ”Til trods for generelt lavere økonomisk aktivitet var der god forretningsaktivitet i 2020, og de finansielle markeder forbedredes på den anden side af den første bølge af corona-pandemien. Indtægterne blev drevet af vores stærke forretning på tværs af de nordiske lande, i særdeleshed hos de store erhvervskunder og i Banking Nordic, og vi så udlånsvækst på begge områder,” siger Stephan Engels, CFO.

 • Omkostningsniveauet var på linje med vores forventninger, og da de underliggende omkostninger var lavere i anden halvdel af året, ser vi nu effekten af de omkostningstiltag, der er iværksat for at understøtte udviklingen hen imod at blive en endnu mere konkurrencedygtig bank for vores kunder. For året som helhed var omkostningerne dog højere end for året før som følge af omkostninger til styrkelse af vores compliance-indsats og Estlandsagen samt planlagte omkostninger til den igangværende omstilling, herunder hensættelse af dele af omkostningerne til omstillingen af banken i 2021.

  ”Som led i den fortsatte eksekvering af vores 2023-plan og omstilling hen imod at blive en mere effektiv bank ser vi nu også en effekt på omkostningerne. Den igangværende forenkling af vores forretning og vores organisation vil desuden også medføre et fald i omkostningerne, og i den forbindelse vil der ske en reduktion af medarbejderantallet, som det var tilfældet mod slutningen af 2020. Både indtægter og omkostninger er fortsat en prioritet, og der vil komme yderligere tiltag i 2021 for at sikre, at vi også fremover kan være konkurrencedygtige på et marked med lave renter og lave marginaler,” siger Stephan Engels. • I 2020 nåede vi vigtige milepæle på vores rejse hen imod at blive en bedre bank for alle vores interessenter, hvor vi gjorde fremskridt forhold til vores målsætninger for vores vigtigste interessenter: kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer. I 2020 startede vi en agil omstilling af vores måde at arbejde på for 4.500 medarbejdere med henblik på at sætte os i stand til at reagere bedre og hurtigere på ændringer i kundernes forventninger, sikre en bedre og mere digital kundeoplevelse samt reducere omkostningerne. Samtidig med at vi har introduceret en række nye relevante produkter, har vi også påbegyndt en forenkling af vores udbud af produkter og services, og i 2020 reducerede vi antallet af produkter med 25 pct. i Banking DK og Banking Nordic og med mere end 50 pct. i Corporates & Institutions. Tilpasningen af vores produktportefølje vil bidrage til at gøre det endnu nemmere at blive kunde i Danske Bank og for kunderne at klare deres daglige bankforretninger hos os.

  Den næste fase af omstillingen er godt i gang med den nye organisationsstruktur, der er trådt i kraft i januar i år, og som har til formål at bidrage til, at vi bliver en mere enkel og konkurrencedygtig bank, samt etableringen af et nyt Commercial Leadership Team, der skal drive vores kunderettede og kommercielle tiltag.

  Endelig fortsatte vi med systematisk at forbedre vores kompetencer og processer i relation til compliance, risici og kontroller og en ledelseskultur, hvor potentielle problemsager bliver rejst og adresseret. Som følge heraf identificerede vi en række ældre kundesager, og i løbet af 2020 satte vi yderligere fart på arbejdet med at rette op på disse tidligere fejl. Som en del af dette etablerede vi en ny central enhed, der har til opgave at sikre, at vi håndterer og retter op på disse ældre kundesager.

  ”Vi har klare ambitioner for 2023 for alle vores interessenter, og et år inde i omstillingsprocessen er vi tilfredse med de fremskridt, vi har gjort, og det momentum, vi har i processen. Vi har omstruktureret organisationen, nedbragt kompleksiteten, øget effektiviteten og er blevet endnu mere konkurrencedygtige for vores kunder, samtidig med at vi har gjort fremskridt inden for compliance, bæredygtighedsinitiativer og nye måder at arbejde på,” siger Chris Vogelzang.

 • I 2020 opstillede vi specifikke mål for vores ambitioner frem mod 2023 inden for samfundsansvar og bæredygtighed. Vores bæredygtighedsstrategi, som er en vigtig del af vores Bedre Bank-plan, afspejler vores ambition om at være førende inden for bæredygtig finans i de nordiske lande i 2023. Vi ser allerede nu opmuntrende resultater i forhold til disse ambitioner, og på nogle områder er vi foran tidsplanen.  Det er fortsat vores ambition at yde bæredygtig finansiering for mere end 100 mia. kr. i perioden indtil 2023 – en stigning fra 46 mia. kr. ved udgangen af 2019. Ved udgangen af 2020 havde vi imidlertid allerede nået 102 mia. kr. Derudover har Danica Pension forpligtet sig til i perioden indtil 2023 at investere 30 mia. kr. i aktiver, der understøtter den grønne omstilling – en stigning fra 10 mia. kr. ved udgangen af 2019. Ved udgangen af 2020 var tallet 27 mia. kr. Begge ambitioner vil blive justeret i 2021.

  ”Vi har stort fokus på, hvordan vi kan bidrage til en grønnere og mere bæredygtig økonomi. Vi gjorde væsentlige fremskridt i forhold til vores mål for bæredygtig finansiering og investering i 2020, hvor vi på nogle punkter allerede har opfyldt vores 2023-mål. Dette vigtige arbejde vil fortsætte i de kommende år, fordi vi ved, vi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af samfundet, og fordi kunderne i stigende grad efterspørger bæredygtige produkter,” siger Chris Vogelzang.

 • Vi foreslår et udbytte på 2 kr. pr. aktie for 2020, svarende til 38 pct. af årets resultat, hvilket er en smule under vores mål for udbytteprocenten anført i vores generelle udbyttepolitik. Udbyttet er i overensstemmelse med Finanstilsynets anbefalinger om kapitalbevaring på baggrund af den usikkerhed, der er forbundet med corona-krisen. 

  Det er stadig som anført i vores udbyttepolitik vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat.

Forventninger 2021

Årets resultat for 2021 forventes at ligge på 9-11 mia. kr.

”Vores forventninger for 2021 er baseret på en forventning om lidt højere samlede indtægter end i 2020, afhængig af primært vores forretningsmæssige momentum og den generelle makroøkonomiske udvikling, mens vi forventer et fald i både omkostninger og nedskrivninger i 2021,” siger Stephan Engels.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder offentlige hjælpepakker og støtteordninger.

Vi fastholder vores ambition om en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. i 2023.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00