Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2020

I 2. kvartal 2020 så vi fornyet momentum i udlånsaktiviteten, hvilket havde en positiv effekt på nettorenteindtægterne. Dertil kommer, at de finansielle markeder vendte tilbage til mere normale forhold, hvilket førte til en stigning i handelsindtægterne. Der var væsentligt lavere nedskrivninger end i 1. kvartal, og vi forventer at have foretaget de fleste af de nedskrivninger, der bliver nødvendige for året som helhed. Omkostningerne steg, primært som følge af omkostninger til den igangværende omstilling af banken samt vores fortsatte arbejde med at løfte og styrke compliance-området. Vi begynder imidlertid at kunne se effekten af vores fokus på at nedbringe de underliggende omkostninger, hvilket fortsat vil være en prioritet. For at sikre de nødvendige fremskridt vil vi igangsætte yderligere omkostningstiltag, hvilket desværre også vil betyde, at vi må sige farvel til flere medarbejdere.

Vi gjorde yderligere fremskridt i forhold til vores 2023-plan om at blive en bedre bank. Vi har på centrale områder taget vigtige skridt mod at arbejde på en fundamentalt anderledes og mere agil måde, forbedre kunderejsen og optimere vores it-platform. Vi har også forenklet både organisation og produktudbud i Banking Nordic yderligere, ligesom vores forbedringer på compliance-området skrider godt fremad. I de kommende kvartaler vil vi fortsætte med at gennemføre tiltag, der vil hjælpe os med at blive en endnu bedre bank for alle vores interessenter.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør, Danske Bank

1. halvår 2020 var udfordrende på grund af coronakrisen og nedlukningen af samfund verden over, selvom den gradvise genåbning i 2. kvartal medførte stigende aktivitet i takt med en bedring af privatforbruget og som følge af, at ledigheden var lavere end forventet. Generelt har de nordiske lande og vores kunder klaret sig relativt godt gennem udfordringerne, og Danske Bank har fortsat en solid kreditkvalitet. Vi forventer, at vi har taget de fleste af de nødvendige nedskrivninger for 2020, og med en solvensprocent på 22,1 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 17,6 pct. har Danske Bank et stærkt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition, hvilket gør os i stand til fortsat at hjælpe berørte kunder gennem denne udfordrende tid. Vi har indtil videre stillet likviditet til rådighed for samlet mere end 90 milliarder kroner på tværs af vores markeder.

”Den store makroøkonomiske usikkerhed førte til øget efterspørgsel efter likviditetsfaciliteter blandt vores erhvervskunder, og flere privatkunder har søgt rådgivning. Dette har ført til en stigning i de store erhvervskunders udlån, hvoraf en del dog forventes at være af midlertidig karakter. Indtil videre har vi hjulpet mere end 9 ud af 10 privat- og erhvervskunder, og gennem en række tiltag vil vi fortsat tilbyde at hjælpe vores kunder med overgangen, når statens hjælpepakker udfases,” udtaler Chris Vogelzang.

Øget udlånsaktivitet

Den underliggende forretning var stabil i 1. halvår. Udlånet steg 1 pct. i forhold til samme periode sidste år, og der var stigende kundeaktivitet på de fleste markeder. Dette gav en stigning i nettorenteindtægterne på 1 pct. Ligeledes steg nettogebyrindtægterne 4 pct., mens handelsindtægterne steg i anden del af halvåret, hvor de finansielle markeder vendte tilbage til mere normale tilstande. Handelsindtægterne var desuden påvirket af positive værdireguleringer.

Vi oplevede en stigning i udlånet, som primært var drevet af de store erhvervskunder og god kundeaktivitet i Banking Nordic, og alt i alt var udviklingen i den underliggende forretning stabil. Selvom vores forretningsmodel er robust, er markedsvilkårene stadig udfordrende, og vores resultater er fortsat under pres.

Stephan Engels

CFO, Danske Bank

Omkostningstiltag fremrykkes

De samlede omkostninger steg i 1. halvår, primært som følge af vores arbejde med at løfte og styrke compliance-området. Derudover har vi afholdt planlagte omkostninger i forbindelse med vores omstilling hen imod at blive en bedre bank. Vi begynder imidlertid at kunne se effekten af vores fokus på at nedbringe de underliggende omkostninger. Dette vil også fremadrettet være en prioritet, og det er vores mål at nedbringe driftsomkostningerne til omkring 26 mia. kr. næste år, svarende til et fald på 8-10 pct.

”Omkostningerne er fortsat et fokusområde for at sikre, at vi også fremover kan være konkurrencedygtige i et marked med stærk konkurrence og lave marginaler. De underliggende omkostninger er stadig for høje, og med en øget makroøkonomisk usikkerhed og de udfordringer, det giver for vores muligheder for at løfte indtægterne, er vi nødt til at fokusere endnu mere på at nedbringe omkostningerne. For at sikre tilstrækkelig fremdrift vil vi derfor fremrykke vores indsats på dette område, hvilket desværre også vil betyde yderligere strukturelle reduktioner i medarbejderstaben på tværs af koncernen mod slutningen af 2020 samt i 2021,” siger Stephan Engels.

Udvikling i forretningsenhederne

  • Banking DK opnåede et resultat før skat på 2,0 mia. kr., hvilket var et fald på 36 pct. i forhold til 1. halvår 2019. Resultatet afspejler en kombination af stigende nedskrivninger på udlån som følge af coronakrisen, et fortsat pres på marginalerne samt øgede omkostninger til compliance og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. På trods af presset på marginalerne lå indtægterne næsten på niveau med året før. Dette skyldtes en høj konverteringsaktivitet blandt privatkunderne og højere investeringsgebyrindtægter hos private wealth management i begyndelsen af året.

  • Banking Nordic opnåede i 1. halvår 2020 et resultat før skat på 1,1 mia. kr., svarende til et fald på 54 pct. i forhold til 1. halvår 2019. Faldet skyldtes den væsentlige stigning i nedskrivninger på udlån på 1,2 mia. kr. på grund af coronakrisen. Resultat før nedskrivninger på udlån faldt 2 pct. i forhold til 1. halvår 2019. Faldet skyldtes øgede omkostninger til compliance og til omstillingen af banken. De underliggende omkostninger faldt, primært som følge af omstruktureringer foretaget i begyndelsen af året. 

  • Efter et vanskeligt 1. kvartal 2020 steg Corporates & Institutions’ indtægter væsentligt i 2. kvartal på grund af høj kundeaktivitet og stigende handelsindtægter, efterhånden som de finansielle markeder normaliserede sig. Indtægterne steg 11 pct. i forhold til året før. Resultat før skat var dog negativt i 1. halvår 2020 grundet høje nedskrivninger på udlån. Driftsomkostningerne steg som følge af omkostninger til regulatoriske og compliance-relaterede aktiviteter. 

  • Wealth Managements resultat før skat udgjorde 1 mia. kr., svarende til et fald på 53 pct. i forhold til 1. halvår 2019, der var positivt påvirket af indtægten på 1,3 mia. kr. fra salget af Danica Pension i Sverige. Når der ses bort fra denne indtægt, steg resultat før skat 17 pct. Dette skyldtes primært, at driftsomkostningerne faldt i forhold til 2019, hvor de var påvirket af integrationen af SEB Pension samt godtgørelsen til en række Flexinvest Fri-kunder. Nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne steg i 2. kvartal, hovedsageligt som følge af et bedre investeringsresultat i syge- og ulykkesforretningen samt øgede gebyrindtægter i Danica Pension.  

  • I Danske Bank i Nordirland udgjorde resultat før skat 76 mio. kr. og var således 82 pct. lavere end i 1. halvår 2019. Faldet skyldtes hovedsageligt øgede nedskrivninger på udlån på baggrund af coronakrisen. Resultat før nedskrivninger på udlån var ligeledes lavere i forhold til året før som følge af de store rentesænkninger i Storbritannien og et lavt aktivitetsniveau.

I årets første halvdel fortsatte vi med at eksekvere på vores plan for at blive en hurtigere, mere innovativ og mere agil bank, og vi tog en række konkrete tiltag.

”Vi igangsatte vores projekt om at opnå en mere agil måde at arbejde på i juni, hvor 750 medarbejdere fik nye roller i banken. Dette var første skridt i en radikal ændring af vores måde at arbejde på, som vil omfatte mere end 4.000 medarbejdere omkring årets udgang. Vi har også skabt en mere ensartet organisation på tværs af de nordiske markeder med stærkere samarbejde, øget digitalisering og mere effektive processer med det ultimative formål at frigøre mere tid til rådgivning af kunderne. Kort sagt en hurtigere, mere konkurrencedygtig og skalerbar bank. Endvidere fortsætter vi med at styrke vores anti-hvidvaskindsats og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Vi er overbevist om, at disse tiltag vil sætte os i stand til at nå vores ambitioner,” siger Chris Vogelzang.

Forventninger til 2020

Forventningerne til resultatet efter skat for 2020 er uændrede, og vi sigter fortsat mod et resultat efter skat på mindst 3 mia. kr. Da der fortsat er usikkerhed om effekten af coronakrisen, er vores forventninger også forbundet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden afspejler den begrænsede klarhed om den makroøkonomiske situation og udviklingen på de finansielle markeder.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder udviklingen i centralbankernes pengepolitik.

Et resultat efter skat på mindst 3 mia. kr. er vores bedste skøn baseret på en rettidig vurdering af den aktuelle situation og den påvirkning, den forventes at have på vores forretning resten af året. 

Stephan Engels

Kontakt


Pressechef Stefan Singh Kailay, Tlf.: + 45 45 14 14 00

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu