Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

1. kvartal 2020

God udvikling i den underliggende forretning med fortsat udlånsvækst, men resultatet faldt, da nedskrivninger og handelsindtægter blev påvirket af coronavirus-pandemien. Resultat på -1,3 mia. kr. efter skat i 1. kvartal 2020. Vi sigter nu mod et resultat for 2020 på mindst 3 mia. kr.

God udvikling i underliggende forretning - pandemi påvirkede resultatet negativt

I de første to måneder af 2020 var der en god udvikling i den underliggende forretning, med god kundeaktivitet og udlånsvækst på de fleste markeder. Hen mod slutningen af kvartalet blev resultaterne væsentligt påvirket af coronavirus-pandemien. Dette skyldtes særligt, at vi foretog nedskrivninger på baggrund af antagelser om et dårligere makroøkonomisk scenarie, faldet i oliepriserne samt på udlån til visse brancher. Den omfattende turbulens på de finansielle markeder medførte desuden ekstraordinært lave handelsindtægter.

Danske Bank er imidlertid fortsat en af de mest velkapitaliserede banker i Europa, og vi er derfor godt rustet til fortsat at støtte vores kunder igennem krisen via en lang række initiativer, og dette er vores højeste prioritet. Vores mere end 20.000 medarbejdere har gjort en fantastisk indsats med at holde banken i gang og betjene vores kunder, mens de arbejder hjemmefra, og derudover har vi også fortsat gjort gode fremskridt i forhold til vores arbejde med at blive en bedre bank for alle vores interessenter.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør, Danske Bank

Danske Banks resultat efter skat for 1. kvartal 2020 blev på -1,3 mia. kr. mod et overskud på 3,0 mia. kr. i samme periode sidste år. I kvartalets første måneder var der god udvikling i den underliggende forretning med udlånsvækst i lokal valuta i Banking Nordic og god konverteringsaktivitet i Danmark. Det negative resultat skyldtes primært en betydelig stigning i nedskrivninger direkte relateret til udbruddet af coronavirus-pandemien sidst i kvartalet samt et fald i handelsindtægterne på grund af turbulens på de finansielle markeder.

Stigningen i nedskrivningerne er primært et udtryk for en rettidig tilgang og tilpasning til de konsekvenser, som pandemien har for både makroøkonomien og de forskellige sektorer.

Egenkapitalforrentningen efter skat var -3,8 pct. i 1. kvartal 2020 mod 7,7 pct. i 1. kvartal 2019.

Indtægter i alt udgjorde 9,6 mia. kr. og faldt 11 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Dette skyldtes primært et fald i handelsindtægterne. Nettorenteindtægterne var fortsat på et godt niveau, mens nettogebyrindtægterne steg:

 • Nettorenteindtægterne udgjorde 5,5 mia. kr. Faldet på 1 pct. i forhold til 1. kvartal 2019 skyldtes primært valutakurseffekter samt pres på rentemarginalerne og øget efterspørgsel efter realkreditlån med længere rentebinding.
 • Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,7 mia. kr. og steg 3 pct. i forhold til 1. kvartal 2019, hvilket primært skyldtes god konverteringsaktivitet i Danmark i første del af kvartalet, hvor renten faldt.
 • Handelsindtægterne udgjorde 291 mio. kr., svarende til et fald på 82 pct. i forhold til 1. kvartal 2019, som følge af de turbulente finansielle markeder, der påvirkede resultaterne i både Corporates & Institutions og Danica Pension. Handelsindtægterne blev desuden påvirket af negative værdireguleringer af derivatporteføljen i Corporates & Institutions.


Driftsomkostningerne udgjorde 6,8 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Stigningen skyldtes hovedsageligt, at vi i 2019 som planlagt øgede antallet af medarbejdere, der arbejder med compliance og antihvidvask. Øvrige omkostninger til regulatorisk compliance og investeringer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger i forbindelse med Estlandsagen var også medvirkende til stigningen i driftsomkostningerne.

Nedskrivninger drevet af modelændring
Nedskrivningerne udgjorde 4,3 mia. kr. i 1. kvartal 2020 mod 0,4 mia. kr. i 1. kvartal 2019. Nedskrivninger for 3,9 mia. kr. i 1. kvartal i år kunne henføres direkte til udbruddet af coronavirus-pandemien, den efterfølgende samfundsøkonomiske tilbagegang og det betydelige fald i oliepriserne.

Nedskrivningerne skyldtes hovedsageligt tre forhold:

Vi foretog en ændring af forudsætningerne i den model, der benyttes til at beregne forventede kredittab. Modellen er nu baseret på et basisscenarie, der afspejler en nedgang i den økonomiske aktivitet i 2020 efterfulgt af et opsving i 2021. Derudover foretog vi sektornedskrivninger inden for de mest berørte brancher, blandt andet fritids-, hotel- og transportbranchen samt olie- og gassektoren. Og endelig medførte faldende oliepriser øgede nedskrivninger i relation til nødlidende engagementer, hvor der er restruktureringer i gang, især inden for olie- og gassektoren.

Før udbruddet af coronavirus-pandemien lå nedskrivningerne på niveau med den hidtidige udvikling og vores forventninger.

I forhold til ultimo 2019 faldt det samlede udlån med 2 pct. Faldet skyldtes primært negative valutakurseffekter, da både den norske og svenske krone faldt i forhold til den danske krone. Der var udlånsvækst på alle Banking Nordic’s markeder. Det samlede indlån steg med 3 pct. i forhold til ultimo 2019.

Udvikling i forretningsområderne - resultat før skat


Banking DK opnåede et resultat før skat på 0,6 mia. kr., hvilket var et fald på 58 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Nedskrivninger på udlån steg væsentligt, hvilket afspejlede de ændrede forventninger til den økonomiske udvikling som følge af coronavirus-pandemien. Desuden var resultatet negativt påvirket af et fortsat pres på marginalerne samt øgede regulatoriske omkostninger og investeringer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Disse forhold blev dog til dels opvejet af blandt andet højere konverteringsaktivitet hos privatkunderne.

Banking Nordic opnåede i 1. kvartal 2020 et resultat før skat på 0,2 mia. kr., svarende til et fald på 83 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Faldet skyldtes en væsentlig stigning i nedskrivninger på udlån på 1 mia. kr. som følge af udbruddet af coronavirus-pandemien. Dog var resultat før nedskrivninger på udlån 1,2 mia. kr., svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Stigningen skyldtes vækststrategien og et gunstigt rentemiljø, især i Norge.

Corporates & Institutions’ resultat før skat var på -1,9 mia. kr. i 1. kvartal 2020. Resultatet skyldtes væsentligt højere nedskrivninger på udlån og lavere handelsindtægter i FI&C og Equities. De makroøkonomiske vilkår var i betydelig grad negativt påvirket af coronavirus-pandemien, der i marts førte til en hidtil uset volatilitet på de finansielle markeder. Dette førte desuden til en kraftig stigning i efterspørgslen efter kortfristede likviditetsfaciliteter blandt de store erhvervskunder samt et væsentligt øget behov for risikoafdækning.

Wealth Management’s resultat før skat udgjorde 0,2 mia. kr., svarende til et fald på 70 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Den negative udvikling på de finansielle markeder som følge af coronavirus-pandemien havde en væsentlig indvirkning på nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne.

I Danske Bank i Nordirland udgjorde resultatet før skat 49 mio. kr. og var således 78 pct. lavere end i 1. kvartal 2019. Faldet skyldtes hovedsagelig øgede nedskrivninger på udlån på baggrund af conronavirus-pandemien. Resultat før nedskrivninger på udlån steg 1 pct. som følge af et øget udlån i lokal valuta.

Øvrige udvalgte hovedpunkter

 • Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 22,3 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 17,6 pct. Dette er på linje med vores mål om at have en egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct. på kort sigt og en solvensprocent på over 20 pct.

  Danske Bank er således i en god position til at støtte op om kunderne i den nuværende krise.

 • Som Danmarks største bank og en betydelig finansiel institution i de øvrige nordiske økonomier anerkender vi, at vi spiller en afgørende rolle i at minimere den skade, som coronavirus-pandemien forårsager i samfundet, og vi strækker os langt for at hjælpe vores kunder gennem disse udfordrende tider. Vi vil fortsætte med at støtte dansk økonomi ved at yde finansiel støtte til privat- og erhvervskunder, der er ramt af krisen. Dette gælder også for Danske Banks kunder i de nordiske markeder og i Nordirland.

  Danske Banks tiltag omfatter blandt andet udskydelse af betalinger, adgang til overtræk og kreditfaciliteter eller forlængelse af disse, mellemfinansiering, afdragsfrihed på lån, en højere grænse for betaling af negative renter på indskud samt en lang række andre initiativer.

 • Den usikkerhed, der er forbundet med den makroøkonomiske situation og effekten af coronavirus-pandemien betød, at vi den 16. marts 2020 suspenderede vores forventninger til den finansielle udvikling i 2020.

  Da effekten af coronavirus-pandemien har skabt udbredt usikkerhed, er vores forventninger også forbundet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden afspejler den begrænsede klarhed om den makroøkonomiske situation og udviklingen på de finansielle markeder.

  På dette grundlag sigter vi nu mod et resultat på mindst 3 mia. kr., hvilket er vores bedste skøn baseret på en rettidig vurdering af den aktuelle situation og den sandsynlige påvirkning på vores forretning resten af året.

  Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder udviklingen i centralbankernes pengepolitik.

Kontakt


Pressechef Stefan Singh Kailay, Tlf.: + 45 45 14 14 00