Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1. halvår 2021: Fortsat solid fremgang

Resultatet på 60 sekunder

Opsvinget i de nordiske økonomier fortsætter

I første halvdel af 2021 begyndte de nordiske økonomier at komme sig som følge af udrulningen af vaccinerne og den gradvise genåbning af samfundet. Aktiviteten på arbejdsmarkederne er steget hurtigere end i tidligere kriser, og også privatforbruget nærmer sig eller endda overstiger det normale niveau. Den fortsatte fremgang i den økonomiske aktivitet i Danmark og i de øvrige nordiske lande vil sandsynligvis have en positiv indvirkning på kundeaktiviteten og kreditefterspørgslen resten af året, hvilket betyder gunstige markedsvilkår for banken.

Selv om der er mange grunde til at være optimistisk med hensyn til det igangværende økonomiske opsving, er det for tidligt at drage konklusioner om den langsigtede makroøkonomiske effekt af corona-krisen. Især mangler vi endnu at se, hvilke konsekvenser udløbet af de offentlige hjælpepakker og nedtrapningen af støtte fra centralbankerne, og timingen af, hvornår det sker, vil få for virksomhederne i de mest berørte sektorer og den samlede økonomi.

Kreditkvaliteten forblev stærk, og vi så et lavt niveau af konstateret kreditforringelse og mere normaliserede nedskrivningsniveauer i forhold til 1. halvår 2020. Sammen med stærke likviditetsbuffere betyder det, at vi fortsat er godt rustet til at møde vores kunders behov under det igangværende økonomiske opsving.

Højere kundeaktivitet skaber vækst i indtægterne

Generelt har vores diversificerede forretningsmodel fortsat vist sit værd i det nuværende marked med pres på udlånsmarginalerne og lave renter, og den har sammen med høj kundeaktivitet sikret en positiv udvikling i indtægterne, der steg med 5 pct. Da omkostningerne samtidig faldt 2 pct., er rentabiliteten styrket, og egenkapitalforrentningen steg fra 0,9 pct. i 1. halvår 2020 til 7,0 pct. i 1. halvår i år.

I 1. halvår 2021 var nettorenteindtægterne positivt påvirket af gennemførelsen af pristiltag på indlån i begyndelsen af året, men den positive effekt blev opvejet af et pres på rentemarginalerne i de nordiske lande. Samtidig er indlånsvæksten fortsat.

Den højere kundeaktivitet hos vores største erhvervskunder og et øget privatforbrug i 1. halvår 2021 sammenlignet med samme periode sidste år har bidraget positivt til højere nettogebyrindtægter, da vi fortsat har støttet og hjulpet vores kunder, herunder med deres bæredygtige omstilling. Vores kapitalmarkedsstrategi har leveret gode resultater med rekordhøje gebyrindtægter på tværs af vores aktiviteter, og Danske Bank er både den førende nordiske bank inden for transaktioner i Debt Capital Markets og Equity Capital Markets i Europa, samtidig med at kapital under forvaltning er steget. Handelsindtægterne var desuden bedre end i samme periode sidste år som følge af forbedrede markedsforhold.

Omkostningerne var lavere i 1. halvår 2021 end i samme periode sidste år og fortsætter den nedadgående trend, der skyldes de omkostningstiltag, der er taget i det forløbne år. Niveauet for de underliggende omkostninger er også forbedret, til trods for primært engangsforhold vedrørende skat i perioden.

Vi har et stærkt fundament for at blive en bedre bank for alle vores interessenter og ser et godt momentum i vores bestræbelser, og vi gør ligeledes fremskridt med at eksekvere alle planlagte kommercielle initiativer på tværs af vores markeder.

Vi har styrket vores compliance-relaterede IT-systemer og -processer betydeligt, og vi har gennemført en opdatering af kend-din-kunde-oplysningerne på en væsentlig del af vores kundebase. Vi har forbedret kundeoplevelsen ved at digitalisere processer og sikre, at flere kunder bruger de digitale løsninger, vi allerede har lanceret. I Sverige er 95 pct. af processen for optagelsen af realkreditlån nu digital, og vi lancerede for nylig en ny digital billånsproces i Norge. Vi har en ledende rolle inden for bæredygtig finans, og vi har – drevet af stærk efterspørgsel fra kunderne – sat et nyt, ambitiøst 2023-mål om at levere 300 mia. kr. i bæredygtig finansiering. Og så har vi fortsat arbejdet med vores strategi om at blive en mere enkel og effektiv bank med fokus på vores kernemarkeder, senest med frasalget af vores internationale private banking-aktiviteter i Luxembourg.

”Vores forretning har i 1. halvår leveret god vækst på mange af vores nordiske markeder som følge af høj kundeaktivitet hos de største erhvervskunder. Nettorenteindtægterne holder sig stabile på trods af pres på rentemarginalerne, mens vores præstation på kapitalmarkederne sikrede stærke nettogebyr- og handelsindtægter. Omkostningstiltagene har haft en mærkbar effekt, og det er fortsat en prioritet for os, så vi sikrer, at vi forbliver konkurrencedygtige. Baseret på fremdriften i vores kommercielle aktiviteter og høj kreditkvalitet er vi godt på vej til at fortsætte med de fremskridt, vi har gjort i de første seks måneder af 2021.”

Stephan Engels
CFO, Danske Bank

Vores nye agile udviklingsorganisation er nu helt på plads, og vi fortsætter med at forbedre kundeoplevelsen på vores digitale platforme yderligere. Vi forbedrede navigationen i både vores låneomlægningsberegner til private realkreditkunder og i erhvervskundernes digitale platform, District.

I Norge introducerede vi en ny online proces til billån, og i Finland lancerede vi et nyt online værktøj til boliglån. Vi har også øget produktudbuddet på bæredygtighedsområdet. I Danmark tilbyder vi kunderne at finansiere både elbiler og plug-in hybridbiler. I Sverige lancerede vi GreenFleet70, et værktøj, som virksomheder kan bruge til at kortlægge firmabilers CO2-udledning og til at få vejledning. Og i Finland lancerede vi en ny service, der hjælper kunderne med at foretage mere bæredygtige valg i relation til boliger.

Resultat før skat udgjorde 3,9 mia. kr., hvilket var en stigning på 1 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Det bedre resultat skyldtes primært lavere nedskrivninger på udlån og lavere driftsomkostninger.
I 1. halvår 2021 reducerede kunderne på baggrund af en hurtigere vaccineudrulning og genåbningen af samfundet brugen af deres kreditfaciliteter. Derimod var aktiviteten tilbage på kapitalmarkederne, og vi understøttede volumen på markedet gennem en række historisk store transaktioner, hvilket resulterede i en plads som den førende nordiske bank inden for transaktioner i Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets i 1. halvår 2021.

Vi hjalp ligeledes udstedere og investorer med et væsentligt antal transaktioner, hvilket bekræftede vores position som den førende nordiske bank inden for bæredygtig finans. Vi lå ligeledes på førstepladsen i Norden inden for både udstedelse af bæredygtige lån og bæredygtige obligationer, og det svenske internationale udviklingsagentur SIDA’s første udstedelse af en social obligation med en tilknyttet garanti understreger vores fokus på en bæredygtig udvikling. 

Resultat før skat i 1. halvår 2021 steg til 3,5 mia. kr. mod et tab på kr. 548 mio. kr. i samme periode sidste år.
Danica Pension gav et stærkt afkast til kunderne, og kapital under forvaltning steg 12 pct. som følge af den positive udvikling på de finansielle markeder. 

Danica Pension oplevede en stigning i præmieindtægterne på 30 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket afspejler vores stærke position på markedet og det forhold, at flere virksomheder har valgt Danica Pension.

Resultat af forsikringsaktiviteter steg med 9 pct. til 982 mio. kr., primært som følge af et lidt højere resultat af livsforsikringsforretningen.
Vores nordirske forretning arbejder fortsat på at blive mere effektiv, geografisk diversificeret og digitalt orienteret.

Resultatet før skat steg i 1. halvår 2021 til 293 mio. kr., hvilket er en stigning fra 76 mio. kr. i samme periode sidste år.

Stigningen var et resultat af lavere nedskrivninger på udlån, da de samlede indtægter var påvirket af et markant rentefald i Storbritannien og et meget lavt aktivitetsniveau som følge af corona-restriktioner.

Forventninger til 2021

Som meddelt i selskabsmeddelelse af den 8. juli 2021 har vi opjusteret forventningerne, idet vi nu forventer et resultat efter skat for 2021 på mere end 12 mia. kr.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu