Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sælger sin privatkundeforretning i Norge til Nordea for at fokusere på erhvervskunder og institutionelle kunder i Norge

Danske Bank har indgået aftale om at sælge sin privatkundeforretning i Norge til Nordea. Som offentliggjort i juni 2023 har Danske Bank som en del af sin nye Forward ’28-strategi besluttet at afhænde sin privatkundeforretning i Norge for at fokusere sine aktiviteter i Norge på erhvervskunder og institutionelle kunder.

Salget af vores privatkundeforretning i Norge markerer et vigtigt skridt i eksekveringen af vores Forward ’28-strategi og sker som følge af vores strategiske beslutning om at forlade det norske privatkundemarked for at fokusere vores indsats, vores investeringer og vores kapital på andre dele af porteføljen,” siger administrerende direktør i Danske Bank Carsten Egeriis og fortsætter: ”I Norge ønsker vi at være en førende bank for erhvervskunder og institutionelle kunder, og vi har en meget stærk platform, som vi ser frem til at styrke og bygge videre på.

Alle nuværende kundeforhold vil fortsætte, alle privatkunder vil blive serviceret som hidtil, og kunderne skal ikke gøre noget på nuværende tidspunkt, de vil løbende blive informeret om forløbet af salgsprocessen. Salget af privatkundeforretningen omfatter forvaltningen af 15 Danske Invest Horisont-fonde, der primært udbydes til privatkunder i Norge.

Danske Bank har besluttet at forlade det norske privatkundemarked på baggrund af en grundig strategisk gennemgang, som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5 og selskabsmeddelelse nr. 4 af 7. juni 2023, hvor vi offentliggjorde vores nye Forward ’28-strategi.

Oplysninger om salget
Salget struktureres som en overdragelse af aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssig værdi. Aktiver overdrages til Nordea til dagsværdi. Ændringer i aktiver og forpligtelser mellem handlens indgåelse og afslutning afspejles i det vederlag, der betales ved handlens afslutning. Salget omfatter følgende aktiver:

  • Udlån for ca. 144 mia. danske kroner, opgjort ultimo 2022
  • Indlån for ca. 37 mia. danske kroner, opgjort ultimo 2022
  • Samlet risikoeksponering på ca. 36 mia. danske kroner, opgjort ultimo 2022

Den forventede frigørelse af ca. 5,5 mia. danske kroner i kapital vil styrke vores solide kapitalgrundlag yderligere og øge potentialet for udlodning af kapital, som vi meldte ud på vores Investor Update den 7. juni 2023.

Kapitalkravet justeres ved handlens gennemførelse.

Transaktionen har medført en hensættelse i bankens regnskab for 2. kvartal 2023, primært som følge af forsigtig værdiansættelse og forventede transaktionsomkostninger på 0,7 mia. danske kroner. Derudover vil omkostningen ved den potentielle afvikling af en valutaswap på 0,8 mia. danske kroner, der er indgået til afdækning af den egentlige kernekapital, medføre en reklassifikation mellem anden totalindkomst og resultatopgørelsen, alt afhængig af timing og valutakursudvikling. Isoleret set vil dette ikke ændre bankens aktuelle forventninger til årets resultat for 2023.

Salget vil ikke have nogen væsentlig indvirkning på bankens fremtidige indtjening.

Salget er betinget af myndighedernes godkendelse. Forløbet med godkendelse og forberedelse af overdragelsen af kunderne betyder, at salget ventes gennemført i 4. kvartal 2024, hvilket vi vil informere markedet om rettidigt.

For yderligere information om den planlagte ændring vedrørende obligationer i norske kroner, der indgår i Cover Pool I, henvises til denne information som er tilgængelig på engelsk.

Kontakt

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.