Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2024

God start på året skabt af robust kundeaktivitet på tværs af forretningen og stærk kreditkvalitet under usikre markedsvilkår
Resultat efter skat på 5,6 mia. kr. for 1. kvartal 2024

cba6e454-f349-46b7-addf-024c493accb8

1. kvartal 2024 i forhold til 1. kvartal 2023Indtægter i alt

Indtægter i alt

14 mia. kr.
(2023: 13,4 mia. kr.)

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger

6,3 mia. kr.
(2023: 6,3 mia. kr.)

Nedskrivninger på udlån

Nedskrivninger på udlån

101 mio. kr.
(2023: 147 mio. kr.)

Resultat efter skat

Resultat efter skat

5,6 mia. kr.
(2023: 5,2 mia. kr.)

Egenkapitalforrentning

Egenkapitalforrentning

12,9 pct.
(2023: 12,7 pct.)

Egentlig kernekapitalprocent

Egentlig kernekapitalprocent 

18,5 pct.

En solid finansiel partner i et usikkert miljø


Som en stærk finansiel institution er vi fortsat en solid finansiel partner for vores kunder, som både kan finansiere den grønne omstilling og investere i at udvikle egne løsninger.

Starten på 2024 har desværre været præget af fortsat geopolitisk usikkerhed. Men ser vi bort fra de globale begivenheder og retter opmærksomheden mod de makroøkonomiske trends i vores markeder, har der været en positiv udvikling på det seneste, idet de nordiske økonomier på mange områder klarer sig godt, og inflationen er på vej ned. I særdeleshed har væksten i dansk økonomi været understøttet af et solidt aktivitetsniveau i servicesektoren og en stærk medicinalindustri, hvilket har ført til fortsat lav ledighed og en robust økonomi i husholdningerne. Endvidere er de seneste makroøkonomiske udsigter for Danmark nu mere positive, hjulpet af en forventning om lavere pengepolitiske renter i løbet af 2024.

Vi kan med udgangspunkt i en stærk balance og ekspertrådgivning stadig hjælpe vores kunder med at håndtere den fortsatte geopolitiske usikkerhed.

Stærke økonomiske resultater


På trods af de udfordrende markedsvilkår fortsatte vi arbejdet med at indfri vores strategiske ambitioner, og i 1. kvartal 2024 opnåede vi en stærk egenkapitalforrentning på 12,9 pct.

Forbedringen skyldes primært højere nettorenteindtægter som følge af en tilbagevenden til et mere normalt renteniveau samt produktudvikling. Fremgangen var understøttet af god kundeaktivitet, idet der var stigende udlån til erhvervskunderne og fortsat god efterspørgsel efter vores produkter blandt privatkunderne i Danmark, hvilket blandt andet resulterede i en stigende markedsandel på bankudlån. Samlet set var udlånet fortsat stabilt, idet kreditefterspørgslen var påvirket af valutaeffekter og et forsigtigt boligmarked. Bankens samlede udlån var også uændret, når man tager højde for, at den norske privatkundeforretnings udlånsportefølje i 2023 blev flyttet fra ’udlån’ til ’andre aktiver’.

Nettogebyrindtægterne steg 4 pct., idet indtægter fra daglige bankforretninger steg som følge af øget kundeaktivitet og pristiltag. Gebyrindtægterne steg desuden som følge af højere performancerelaterede gebyrer i Asset Management, der skyldtes fortsat øget efterspørgsel efter vores investeringsprodukter, samt højere indtægter på cash management-området. Handelsindtægterne faldt i forhold til 1. kvartal 2023, som var et meget stærkt kvartal, så både vilkårene på de finansielle markeder og handelsaktiviteten var derfor meget anderledes i 1. kvartal 2024.

Vi fastholder vores fokus på effektivitet, og på den baggrund udviklede driftsomkostningerne sig på linje med vores forventninger til året som helhed. For 1. kvartal 2024 opnåede vi således en omkostningsprocent på 45 pct., hvilket også er på linje med vores målsætning for 2026. Kreditkvaliteten var fortsat stærk, og det skyldtes, at vores udlånsporteføljer var modstandskraftige. Nedskrivningerne på udlån var således fortsat lave på trods af den økonomiske usikkerhed i samfundet.

Bæredygtighed er en central del af vores Forward ’28-strategi, og i den sammenhæng har 2024 indtil videre været et travlt år. Vi har offentliggjort et strategidokument, der beskriver vores strategiske retning, og en ny Position Statement om fossile brændsler, der indfører strengere krav til vores investeringsaktiviteter. Vi har også offentliggjort vores Climate Action Plan Progress Report 2023, der giver en status på de klimamål for koncernen, som vi beskrev i vores Climate Action Plan fra januar 2023.

"Vi hjælper fortsat vores kunder med at håndtere den økonomiske usikkerhed med udgangspunkt i vores stærke kapitalgrundlag og likviditetsposition. Resultatet af dette arbejde er en stigning på 4 pct. i de samlede indtægter, og da vores arbejde med at omstille banken og gøre den mere effektiv fortsat forløber som planlagt, faldt omkostningerne med 4 pct. kvartal mod kvartal, og omkostningsprocenten blev forbedret til 45 pct. Periodens resultat steg 9 pct, og det betyder, at vi forbedrede vores egenkapitalforrentning til 12,9 pct."

Stephan Engels

CFO, Danske Bank


I 1. kvartal 2024 var der god kundeaktivitet i Personal Customers, og vi understøttede denne udvikling ved gennem vores digitale løsninger, rådgivning og konkurrencedygtige produkter at hjælpe kunderne med at håndtere deres økonomi. Der var god kundeaktivitet på investeringsområdet som følge af mere gunstige vilkår på de finansielle markeder, og dermed fortsatte den positive udvikling fra 2. halvår 2023, hvor Danske Invests fonde målrettet private investorer opnåede stigende markedsandele.

På boligmarkedet var der en faldende kundeaktivitet i Danmark i forhold til den høje aktivitet i 2. halvår 2023, som især skyldtes boligskattereformen.

Resultat før skat udgjorde 2,7 mia. kr. i 1. kvartal 2024, hvilket var en stigning på 42 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldtes højere nettogebyrindtægter, især indtægter fra daglige bankforretninger og investeringsgebyrer, højere nettorenteindtægter fra indlån og nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån.
Personal & Business Customers
I Business Customers var der i 1. kvartal 2024 øget kundeaktivitet i forhold til samme periode året før, som blev skabt på baggrund af den generelle økonomiske fremgang i de nordiske lande. Vi støttede vores kunder på tværs af segmenter og markeder med fokus på at yde den bedst mulige rådgivning tilpasset kundernes behov.

Resultat før skat for 1. kvartal 2024 udgjorde 1,7 mia. kr., svarende til et fald på 28 pct. i forhold til samme periode sidste år. Nettogebyrindtægterne steg som følge af øget kundeaktivitet og pristiltag. Dog blev stigningen i de samlede indtægter modsvaret af stigende nedskrivninger relateret til nogle få sager i vores leasingselskab samt modelberegnede nedskrivninger.
Large Corporates & Institutions
1. kvartal 2024 var præget af fortsat makroøkonomisk usikkerhed, dog var forventningerne mere positive end tidligere. Vi drog fortsat fordel af vores strategiske forretningsmæssige position, og der var et positivt underliggende momentum i form af vækst i erhvervskundeporteføljen uden for Danmark, en øget markedsandel inden for cash management og højere gebyrindtægter i Asset Management-forretningen. Derudover er vi stolte af at have fastholdt vores førende position inden for bæredygtig finans.

Resultat før skat udgjorde 2,7 mia. kr., svarende til et fald på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært lavere handelsindtægter.
Danica Pension
Den stabile og positive markedsudvikling fra udgangen af 2023 fortsatte ind i 1. kvartal 2024 og var understøttet af et stærkt momentum i medicinalindustrien og teknologisektoren. Der var et rigtig godt afkast på kundernes pensionsopsparinger, der især skyldtes et stærk aktieafkast. Den underliggende forretning var fortsat solid, og resultatet for første kvartal var tilfredsstillende. Der var dog fortsat et stigende antal personer, der lider af fysiske eller psykiske problemer, hvilket påvirkede resultatet i syge- og ulykkesforretningen negativt i 1. kvartal 2024.

Resultat af forsikringsaktiviteter udgjorde 492 mio. kr. i 1. kvartal 2024 og lå dermed på samme niveau som i 1. kvartal 2023.
Nordirland
Den stærke underliggende indtjening i Nordirland afspejler vækst i forretningen i et marked præget af højere renter.

Resultat før nedskrivninger på udlån var på niveau med 1. kvartal 2023, mens resultat før skat på 457 mio. kr. var lavere, hvilket afspejler en mindre nedskrivning på udlån.


Forventninger til den finansielle udvikling i 2024

Årets resultat forventes fortsat at være på 20-22 mia. kr. Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Kontakt os

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00