Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsrapport 2023

God kundeaktivitet sikrer fremskridt i kerneforretningen under meget usikre markedsvilkår. Resultat efter skat på 21,3 mia. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. for året. Foreslået udbytte på 7,5 kr. pr. aktie og igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram.

24557831-94e7-4cf4-b9d2-ae45bcd95ee5

Vores kunder og økonomien


Udfordrende makroøkonomiske vilkår, men bedre end forventet

I 2023 tiltog de geopolitiske spændinger og usikkerheden, senest på grund af en regional konflikt i Mellemøsten. Trods de udfordrende markedsvilkår ser det i stigende grad ud til, at den globale økonomi vil opleve en blød landing, at inflationen vil falde hurtigere end forventet, og at den økonomiske vækst vil stagnere snarere end falde. Det er værd at bemærke, at forventningerne til den makroøkonomiske udvikling blev mere positive hen mod årets afslutning, særligt i Danmark. Inflationspresset aftog, og arbejdsmarkederne i de nordiske lande var robuste. Ikke desto mindre var aktiviteten på boligmarkedet afdæmpet i 2023, hvilket påvirkede kreditefterspørgslen og det kundedrevne aktivitetsniveau i forretningsenhederne negativt.

Selvom forventningerne til den makroøkonomiske udvikling er forbedret, og kreditkvaliteten af vores udlånsportefølje er stærk, skal man holde sig for øje, at udviklingen fortsat er usikker, og at vi endnu ikke har set den fulde effekt af det højere renteniveau. Desuden begyndte vi ved årets udgang at se en vis forringelse af kreditkvaliteten i de brancher, der først mærker rentestigningerne. Vi har derfor fortsat en forsigtig tilgang, der inkluderer væsentlige buffere.

I en usikker tid for både banken og kunderne har vi med vores solide kapitalposition kunnet være en stærk finansiel partner for kunderne og har fortsat støttet dem med risikostyringsekspertise og ekspertrådgivning.

Finansielle resultater

 

2023 i forhold til 2022
Indtægter i alt

52,4 mia. kr.
(stigning på 25 pct.)Driftsomkostninger

25,4 mia. kr.
(fald på 4 pct.)Nedskrivninger på udlån

262 mio. kr.
(2022: 1,6 mia. kr.)Resultat efter skat

21,3 mia. kr.
(2022: -4,6 mia. kr.)Egenkapitalforrentning

12,7 pct.
(2022: 6,5 pct*).
 Egentlig kernekapitalprocent 

18,8 pct.

* Eksklusive hensættelse vedrørende Estlandsagen og nedskrivning på goodwill


Solid indtjening i et mere gunstigt rentemiljø

Vi forbedrede vores lønsomhed på baggrund af et godt momentum i forretningen, højere renter og bedre makroøkonomiske vilkår end forventet. Egenkapitalforrentningen steg således fra 6,5 pct. til 12,7 pct.

Vi stræber efter altid at kunne tilbyde vores kunder attraktive produkter og services til konkurrencedygtige priser og hævede derfor i 2. halvår indlånsrenten på betalings- og opsparingskonti på tværs af vores markeder. Der var en stærk udvikling i nettorenteindtægterne som følge af højere indtægter fra indlån, der blev skabt på baggrund af vores pristiltag og renteudviklingen samt udviklingen af nye produkter.

Nettogebyrindtægterne var lavere end i 2022. Nettogebyrindtægterne steg dog i 2. halvår 2023 som følge af stigende aktivitet på kapitalmarkederne, stabil investeringsaktivitet og stigende aktivitet på boligmarkedet mod slutningen af året, omend stadig fra et lavt niveau, kombineret med at kunderne skifter fra realkreditlån over mod banklån.

Handelsindtægterne steg på baggrund af den rentemarkedsstrategi, der blev implementeret i Large Corporates & Institutions mod slutningen af 2022 og god kundeaktivitet.

Resultat af forsikringsaktiviteter steg, særligt hen mod årets slutning. Stigningen skyldtes primært en mere positiv udvikling på de finansielle markeder i 2023, som dog delvist blev modsvaret af et højere skadesniveau i syge- og ulykkesforretningen.

De underliggende omkostninger udviklede sig fortsat som forventet for året som helhed og faldt 4 pct. i forhold til 2022.

Nedskrivningsniveauet afspejler vores fokus på at restrukturere engagementer, primært med kunder i olie-, gas- og offshore-sektoren, samt at vi fortsat kan tilbageføre nedskrivninger foretaget under pandemien, og begge dele bidrog til en generelt stabil kreditkvalitet. Nedskrivninger vedrørende kernesegmenterne var lave i 2023.

Samlet set sluttede vi året med samme positive momentum, som vi så i årets første tre kvartaler. Dette førte til en stigning i de samlede indtægter på 25 pct. og et resultat efter skat på 21,3 mia. kr. for året. 

”2023 var et år med både stor usikkerhed og fortsat forretningsmæssigt momentum, og vores kunder har brugt os som en stærk finansiel partner. Dette bidrog sammen med vores diversificerede forretningsmodel til en stigning i de samlede indtægter på 25 pct. Samtidig faldt omkostningerne fortsat, og omkostningsprocenten faldt fra 63,4 pct. til 48,5 pct.

Udlånsporteføljens stærke kreditkvalitet afspejles i lave nedskrivninger. Det nuværende lave niveau ændrer dog ikke ved vores forventning om, at vi vil se øgede tab i den nærmeste fremtid, fordi nedskrivningsniveauet er forbundet med høj usikkerhed i 2024. Vi vil fortsat støtte vores kunder med udgangspunkt i relevant rådgivning og en stærk balance. Slutteligt er Bedre Bank-strategien nu afsluttet. Vi har langt overgået de finansielle målsætninger og har dermed skabt et solidt grundlag for at kunne indfri vores nuværende strategiske ambitioner,” udtaler Stephan Engels, CFO.

Strategieksekvering

I mål med Bedre Bank-strategien

Vi har nu afsluttet vores Bedre Bank-strategi, som siden 2019 har været vores løftestang til at skabe en bedre bank til gavn for alle vores interessenter. Vi har overgået både de finansielle målsætninger og langt de fleste af de andre mål, som vi satte os. Men endnu vigtigere har vi gjort gode fremskridt i forhold til de fire strategiske ambitioner, vi satte os for kunderne, medarbejderne, samfundet og aktionærerne.

Alle områder har dannet grundlaget for vores Forward ’28-strategi, også de områder, hvor vi har gjort fremskridt, men ikke har nået vores mål, og vi vil bruge vores erfaringer fra Bedre Bank-strategien til at sikre, at vi indfrier vores nye strategiske ambitioner.

Bankens ambitiøse Forward ´28 strategi er søsat

I juni 2023 annoncerede vi vores Forward ’28-strategi. Med den nye strategi har vi en klar ambition om fortsat at styrke vores position som en førende bank i Norden i en digital tidsalder og med et skærpet fokus på prioriterede kundesegmenter. For at understøtte dette vil vi foretage væsentlige investeringer i vores tilbud til kunder ved at øge investeringerne i vores kernekompetencer inden for digitale platforme, ekspertrådgivning og bæredygtighed.

Vi har derudover indgået et strategisk samarbejde med Infosys med henblik på at accelerere vores digitale og teknologiske transformation i henhold til Forward ’28-strategien. Desuden har vi for nylig offentliggjort en aftale med Backbase, der skal give bankens kunder den bedste digitale kundeoplevelse og de nyeste innovative løsninger.

”2023 markerer afslutningen på vores Bedre Bank-strategi. Vi har gennemført en række grundlæggende ændringer af banken, som har hjulpet os med at transformere vores kultur, forbedre vores strukturer og styrke det forretningsmæssige momentum. Desuden har vi været i stand til at genoptage udlodningen af kapital, hvilket viser, at vi er en sund bank. Vi fokuserer nu på at eksekvere på vores nye Forward ’28-strategi og har en klar ambition om, at Danske Bank skal være en førende bank i en digital tidsalder til gavn for alle vores interessenter,” siger Carsten Egeriis.

En førende bank inden for bæredygtig finans

I 2023 nåede vi i mål med vores bæredygtighedsstrategi 2023, som vi lancerede i 2020 som led i vores ambition om at være en førende bank inden for bæredygtig finans i de nordiske lande.

Et af hovedformålene med strategien var at øge finansiering af og investeringer i den bæredygtige omstilling. I løbet af de fire år, som strategien har omfattet, har vi øget den bæredygtige finansiering til 365 mia. kr. (2022: 273 mia. kr.) og investeret 53 mia. kr. (2022: 52 mia. kr.) i fonde med bæredygtighedsmål.

I Forward ’28-strategien indgår bæredygtighed også som et af vores fire fokusområder, og den nye strategi afspejler vores overordnede ambition om at være en førende bank i forhold til at understøtte den bæredygtige omstilling for private, virksomheder og de nordiske samfund generelt. For at nå det mål vil vi fortsat udvikle bæredygtighedsrelaterede produkter og services og styre bæredygtighedsrisiciene i vores forretning.

Kapitaludlodning for 2023

På baggrund af det tilfredsstillende resultat for 2023 og koncernens solide kapitalgrundlag foreslår bestyrelsen et udbytte for 2. halvår 2023 på 7,5 kr. pr. aktie. Dette er i tillæg til det foreløbige udbytte på 7 kr. pr. aktie for 1. halvår 2023. Således vil den samlede udbyttebetaling for 2023 udgøre 14,5 kr. pr. aktie, svarende til 59 pct. af årets resultat. Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 5,5 mia. kr., svarende til en samlet udlodningsprocent på 85 pct. inklusive udbyttet for 2023. Tilbagekøbsprogrammet er godkendt af Finanstilsynet og igangsættes den 5. februar 2024. Det vil reducere vores egentlige kernekapitalprocent fra 18,8 til 18,1, men vi vil fortsat ligge over lovkravet.

At skabe værdi for aktionærerne er af afgørende betydning på samme måde som at skabe værdi for kunder, medarbejdere og det samfund, vi er en del af. Det er en forudsætning for vores långivning og forretning, at vi kan få kapital fra aktionærer. Og vores kapitaludlodning gavner både de store professionelle investorer, stort set alle større danske pensionskasser og de private investorer. Blandt vores aktionærer er der mere end 175.000 privatpersoner i Danmark, som har valgt at investere en del af deres opsparing i Danske Bank-aktier.

Forventninger til den finansielle udvikling i 2024

Årets resultat for 2024 forventes at være på 20-22 mia. kr.

”Resultatet for 2024 forventes at afspejle vores fremskridt i forhold til de finansielle ambitioner for 2026. De samlede indtægter forventes at stige i 2024 på baggrund af højere indtægter fra kerneforretningen og vores fortsatte indsats for at drive det forretningsmæssige momentum, mens driftsomkostningerne forventes at afspejle et fortsat fokus på omkostningsstyring og øgede investeringer i overensstemmelse med vores finansielle mål for 2026,” siger Stephan Engels.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.


Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00