Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2023

God kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet sikrer bankens fortsat stærke fremskridt under udfordrende markedsvilkår.
Resultat efter skat på 15,5 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2023.

Carsten Egeriis om resultatet1.-3. kvartal 2023 i forhold til 1.-3. kvartal 2022

Indtægter i alt


38,6 mia. kr. mod 29,0 mia. kr.

Driftsomkostninger


18,8 mia. kr. mod 19,6 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån


294 mio. kr. mod 794 mio. kr.

Resultat efter skat


15,5 mia. kr. mod korrigeret 6,5 mia. kr.

Egenkapitalforrentning


12,5 pct. mod korrigeret 5,1 pct.

Egentlig kernekapitalprocent


18,8 pct.

Bankens solide kapitalposition giver os mulighed for at hjælpe kunderne

I 1.-3. kvartal 2023 steg de geopolitiske spændinger og usikkerheden yderligere. Under disse udfordrende markedsvilkår var det værd at bemærke, at de makroøkonomiske forhold ikke udviklede sig som tidligere forventet, særligt i Danmark. Inflationspresset aftog, og arbejdsmarkederne i de nordiske lande ser ud til at være robuste. Ikke desto mindre var aktiviteten på boligmarkedet fortsat lav, og det påvirkede kreditefterspørgslen og aktivitetsniveauet i vores bankforretning negativt. Selvom de makroøkonomiske forhold ikke udviklede sig som forventet, skal man holde sig for øje, at udviklingen fortsat er usikker, og at vi endnu mangler at se den fulde effekt af det nye renteniveau.

Kreditkvaliteten var stærk, selvom vi så en vis forringelse i de brancher, der først mærker rentestigningerne. Vi har fortsat en forsigtig tilgang med indregning af væsentlige buffere, og derudover har Fitch Ratings opgraderet Danske Bank til A+.

På denne baggrund fortsatte Danske Bank med at hjælpe kunderne med at navigere under de udfordrende vilkår.

Stærk form i kerneforretningen

På trods af de udfordrende markedsvilkår har vi fortsat arbejdet med at indfri vores strategiske ambitioner og opnåede en stærk egenkapitalforrentning i både 3. kvartal og for 1.-3. kvartal som helhed. Fremgangen skyldtes primært højere nettorenteindtægter som følge af det mere gunstige rentemiljø. Udviklingen er på linje med vores forventninger til de samlede nettorenteindtægter for året. Vi ønsker at sikre, at vi tilbyder kunderne attraktive og konkurrencedygtige produkter og services. Vi har derfor fortsat hævet renten på flere typer opsparingskonti, og vi giver derfor nu positive renter på løn- og budgetkonti. I en periode med stor usikkerhed steg udlånet til erhvervskunderne. Gebyrindtægterne for perioden var fortsat påvirket af den lavere aktivitet på boligmarkedet sammenlignet med niveauet på toppen, mens investeringsaktiviteten var uændret. Gebyrindtægterne steg i 3. kvartal som følge af øget kundeaktivitet på kapitalmarkederne. Korrigeret for engangsposter lå indtjeningen fra forsikringsaktiviteter i 3. kvartal tættere på et normaliseret niveau, og handelsindtægterne var en smule lavere, hovedsageligt på grund af sæsonudsving.

Driftsomkostningerne faldt fortsat, både i forhold til det foregående kvartal og i forhold til samme periode sidste år, idet de underliggende omkostninger fortsat udviklede sig som planlagt.

Som følge af det forretningsmæssige momentum, kundeaktiviteten, den stærke kreditkvalitet og vores omkostningsfokus steg egenkapitalforrentningen fra 5,1 pct. til 12,5 pct. for 1.-3. kvartal.

Stephan Engels om resultatet

I 1.-3. kvartal leverede vores kerneforretning stærke resultater, og de samlede indtægter steg derfor med 33 pct. De høje nettorenteindtægter blev opnået på baggrund af et normaliseret renteniveau og vores pristiltag, mens nettogebyrindtægterne var robuste som følge af stigende kundeaktivitet blandt erhvervskunderne og på kapitalmarkederne, der stort set opvejede effekten af den fortsat afdæmpede aktivitet på boligmarkedet.

Omkostningsprocenten på 48,7 pct. er udtryk for en forbedret lønsomhed og et vedvarende fokus på omkostningerne. Den stærke kreditkvalitet betyder, at nedskrivningsniveauet fortsat er lavt. Dog begynder visse konjunkturfølsomme brancher at være påvirket, og vores makroøkonomiske modeller afspejler usikkerheden.

Vores gode finansielle resultater, solide kapitalgrundlag og fundingposition, hvor vi har et højt indlånsniveau, betyder, at vi fortsat kan hjælpe vores kunder og øvrige interessenter med at navigere i det nye makroøkonomiske landskab, der er præget af usikkerhed og højere renter. 

Stephan Engels

CFO, Danske Bank

Afslutning af Bedre Bank-strategien – skifte til Forward ’28

For fire år siden lancerede vi en ambitiøs strategi med navnet ’Bedre Bank’ for at strømline og styrke Danske Banks position som en førende bank i Norden. Strategien omfattede fire strategiske områder: altid at sætte kunden først, at vi har fokus på medarbejdertrivsel og på at udvikle vores medarbejdere, at vi bidrager til samfundet og at vi leverer stærke afkast til vores investorer. På alle fire områder har vi gjort store fremskridt over de seneste fire år, og vi er nu i gang med at afslutte eksekveringen af Bedre Bank-strategien. Vores årsrapport for 2023 vil derfor indeholde en mere detaljeret opdatering.

For at styrke vores position yderligere og udnytte Danske Banks fulde potentiale offentliggjorde vi i juni vores nye Forward ’28-strategi, som træder i kraft fra 2024. Vi har sat vores strategiske retning frem mod 2028, og den afspejler vores ambition om at levere en solid egenkapitalforrentning på baggrund af nye finansielle mål for 2026. Samtidig med, at vi fastholder vores fokus på at afslutte eksekveringen af Bedre Bank-strategien, har vi påbegyndt arbejdet med den nye strategi. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Infosys, som skal støtte os i vores ambition om at være en førende bank i en digital tidsalder, og vi har indgået en aftale om at sælge vores privatkundeforretning i Norge for yderligere at kunne øge vores fokus på andre dele af porteføljen.

Bæredygtighed er en vigtig del af vores strategi, og i 3. kvartal 2023 fortsatte vi med at gøre fremskridt på dette område. Danske Bank og Realkredit Danmark har også styrket indsatsen på ESG-området i ejendomssektoren med et nyt rapporteringsværktøj, som vil gøre ESG-rapporteringen nemmere for ejendomsselskaber. Derudover opnåede Danske Bank en A-score i Position Greens årlige vurdering af 300 virksomheders ESG-rapportering i Danmark, Norge og Sverige.

Udviklingen i forretningsenheder

I 1.-3. kvartal 2023 var der en stigning i nettorenteindtægterne i Personal Customers på 77 pct. i forhold til samme periode sidste år. Udviklingen skyldtes hovedsageligt vores pristiltag samt øgede indtægter fra indlån som følge af renteudviklingen.

Gebyrindtægterne faldt 18 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, men kundeaktiviteten steg i 3. kvartal 2023 i forhold til de foregående kvartaler, og det påvirkede især servicegebyrerne positivt. Gebyrer på oprettelse af lån og på konverteringer steg desuden i forhold til de foregående kvartaler, selvom niveauet for 1.-3. kvartal 2023 fortsat var markant lavere end i 1.-3. kvartal 2022. Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån lå på niveau med samme periode året før.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2023 udgjorde 6,17 mia. kr., svarende til en stigning på 111 pct. I forhold til samme periode i 2022. Stigningen var drevet af højere nettorenteindtægter og lavere driftsomkostninger.
I Business Customers var der fortsat et godt forretningsmæssigt momentum som følge af de stigende renter og vores pristiltag, som påvirkede de samlede indtægter i 1.-3. kvartal 2023 positivt.
Derudover bidrog salget af eksisterende leasingaktiver i vores leasingselskab til den positive udvikling. Modsat var gebyrindtægterne fortsat under pres som følge af afdæmpet kundeaktivitet, der påvirkede de aktivitetsdrevne gebyrer og gebyrer relateret til nyudlån.

Vi hjalp fortsat vores kunder ved at yde ekspertrådgivning tilpasset deres behov.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2023 udgjorde 7,1 mia. kr., svarende til en forbedring på 42 pct. I forhold til samme periode sidste år.
I 1.-3. kvartal 2023 var de økonomiske udsigter fortsat præget af risici relateret til især nationalbankernes renter og inflationen. Med den usikkerhed, dette giver, er vi stadig fuldt ud fokuserede på at hjælpe vores kunder med rådgivning og løsninger, der sætter dem i stand til at navigere i det komplicerede finansielle landskab. Der var forsat et positivt momentum i den underliggende forretning, som blev understøttet af vores solide kapitalgrundlag, samt en begyndende bedring i aktiviteten på kapitalmarkederne.

Inden for Debt Capital Markets fastholdt vi vores position som den førende nordiske bank på de europæiske gældsmarkeder målt på volumen. Derudover havde en yderligere tilgang af nye kunder i Sverige og en øget markedsandel inden for cash management en fortsat positiv påvirkning på nettorenteindtægterne, som steg 28 pct. i forhold til samme periode i 2022. Vi er desuden fortsat en betroet rådgiver for vores kunder inden for bæredygtige finansieringsløsninger, og vi fastholdt vores førende position på markedet for bæredygtige obligationer og bæredygtig finansiering.

Resultat før skat udgjorde 6,7 mia. kr., svarende til en stigning på 66 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært skyldtes højere nettorenteindtægter og handelsindtægter.
De finansielle markeder var relativt stabile i 3. kvartal 2023, og med en let stigende tendens. 2023 var i begyndelsen præget af en meget stærk udvikling specielt i det amerikanske teknologiindeks, og i løbet af det seneste kvartal er de øvrige globale markeder stort set fulgt med udviklingen.

Muligheden for en recession har været genstand for en del opmærksomhed, men dette scenarie er ikke blevet en realitet, og den negative påvirkning fra 2022 blev delvist opvejet af den positive udvikling i 2023.

Indtjeningen i Danica Pension udgjorde 0,9 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Der var således en forbedring i forhold til samme periode året før på basis af den positive udvikling på de finansielle markeder.
I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af UK baseret på en forsigtig og omkostningseffektiv tilgang. Dette understøttes af en fortsat stærk indtjening og lønsomhed, hvilket blev afspejlet i et resultat før skat på 1,5 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023.

Forventninger til 2023

Forventningerne til 2023 præciseres, idet Danske Bank nu forventer et resultat for 2023 på 19,5-20,5 mia. kr. Justeringen skyldes en tilfredsstillende udvikling i årets første ni måneder, og at den fortsat stærke kreditkvalitet har medført lavere end ventede nedskrivninger. Forventningerne inkluderer forskellige engangsposter, der er indregnet i løbet af 1.-3. kvartal 2023.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen i forretningsomfanget og de makroøkonomiske forhold.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00